Sis­temul de închi­dere meca­tronic SE

O viziune extinsă a secu­rității elec­tro­nice și meca­nice: sis­temul modern meca­tronic de închi­dere SE îndeplinește cele mai ridicate cerințe de secu­ri­tate din domenii sen­si­bile cum ar fi birou­rile de direcție ale firmelor sau depar­t­a­men­tele de cer­ce­tare. Dis­punând de numer­oase caracte­ristici inovatoare, precum ges­tio­narea cu maximă efici­ență a energiei sau alo­carea de auto­rizări printr-o simplă pro­cedură com­pu­te­rizată, sis­temul stabilește noi etaloane. Deo­sebita sa efici­ență energetică la funcțio­nare și efortul de mon­tare redus aduc sis­temul pe teren sigur și în privința costu­rilor.

Cil­indri de închi­dere meca­tro­nici

Bazându-se pe campioana testelor meca­nice - seria 45 janus - cil­in­drul janus SE combină caracte­risticile pozi­tive ale unui cil­indru mecanic cu comodi­tatea unui cil­indru elec­tronic. Aceasta fără a putea fi recunoscut ca atare direct din exte­rior. 

Cil­indri de închi­dere elec­tro­nici

Dato­rită multitudinii de ver­siuni ver­sa­tile în care sunt dispo­nibili, cil­indrii SE cu buton dublu permit orga­nizarea accesului în condiții de con­fort și sigu­ranță. Pro­du­sele sunt compa­tibile cu toate sis­temele meca­nice de închi­dere Master Key, deci imp­licit se pre­tează la instalarea ulte­rioară în sistem. 

Broasca SE

În cazul instalării unei broaște SE într-un sistem Master Key, broasca însăși este utilizată ca punct de acces. Auto­rizațiile de acces de la transpondere sunt memo­rate în broască. În acest fel, broasca poate fi coman­dată direct prin transponder și se poate trece dincolo de ușă fără a mai fi necesară deviația printr-un cititor montat pe perete. 

Citi­torul SE de perete

Citi­toarele SE de perete permit inte­grarea într-un sistem de închi­dere Master Key meca­tronic a porților rulante, căilor de acces fără bariere sau liftu­rilor, asigurând con­tinui­tatea com­u­nicațio­nală. Ele pot fi deschise apoi comod și unitar cu aju­torul transponde­rului. 

Transponder SE

Puteţi să folo­siţi transponderul BKS SE cu sis­teme de închi­dere de orice tip: meca­nice, meca­tro­nice sau elec­tro­nice. Astfel, puteţi să combi­naţi butuci dife­riţi într-un ansamblu cu cost avantajos.  

Dispo­zitiv de pro­gra­mare SE

Dispo­zi­tivul de pro­gra­mare SE este un autentic dispo­zitiv mul­tifuncțional. Pro­gramează, citește eveni­mente și este toto­dată uni­tate de service în ope­r­ațiile de întreținere. 

KeyManager

Cu aju­torul pro­gramului de calculator KeyManager de la BKS aveți o vedere de ansamblu a înt­re­gului dvs. sistem Master Key. Cu atât mai util în sis­temele mixte, apli­cația acoperă gestiunea cil­indrilor meca­nici mergând până la pro­gra­marea cil­indrilor meca­tro­nici sau elec­tro­nici, atât online cât și offline.