Informa­­tion require­­ments according to § 36 VSBG:

We are not partici­pa­ting in a scheme for dis­pute reso­lu­tion before a con­sumer arbi­t­ra­tion board. Nevert­heless, the German Act on Alter­na­tive Dis­pute Reso­lu­tion for Con­sumer Dis­putes (VSBG) requires that we refer to a con­sumer arbi­t­ra­tion board that can be con­ta­cted via the net.

Allgemeine Ver­brau­cher­sch­lich­tungs­stelle des
Zentrums für Sch­lich­tung e. V.
Straßburger Str. 8
77694 Kehl

Web address:
www.verbraucher-schlichter.de

 

Imp­resum

Odgovara
GU d.o.o.
Dr. Slavka Rozgaja 5
47000 Karlovac

Tel.:       +385 47 649 210
Fax:       +385 47 649 225
E-pošta: office(at)g-u.hr

Direktor
Vlatko Gmaz

Kon­takt­daten des Daten­schutz­be­auf­tragten:
Daten­schutz­be­auf­tragter
Gretsch­-Unitas GmbH Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Telefon +49 7156 301-660
Telefax +49 7156 301-77660
datenschutz@g-u.de

Izjava o odricanju odgo­vor­nosti

Sadržaji na našim stra­ni­cama pomno su sas­tavljeni. Unatoč tome ne preuzimamo odgo­vor­nost za točnost, cjelo­vi­tost i aktual­nost.

Na temelju § 7 st. 1 TMG-a (njemačkog Zakona o telemedi­jima) kao ponuđač usluga odgo­vorni smo za vlas­tite sadržaje na ovih stra­ni­cama prema općim zakonima. No TMG nas ne obvezuje na nadzor pohranjenih ili pro­s­lijeđenih informacija iz stranih izvora odnosno na traženje nezakonitih sadržaja. To se ne odnosi na obvezu uklanjanja ili blokade koriš­tenja informacija prema općim zakonima. Odgo­vor­nost dolazi u obzir tek od tre­nutka spoznaje o konkretnom pravnom prekršaju. Čim uočimo odgova­rajuće pravne prekršaje, u najkraćem ćemo roku ukloniti sadržaj na koji je uložena rekla­macija.

Na stra­ni­cama gru­pacije GU nalaze se poveznice na vanjske inter­netske stra­nice. Nemamo nik­akav utjecaj na njihov sadržaj te stoga na preuzimamo odgo­vor­nost za te sadržaje. Za njih su odgo­vorni sami ponuđači odnosno vlasnici pove­zanih stra­nica. U tre­nutku pos­tavljanja poveznice pro­vje­rili smo sadrže li te stra­nice pravne prekršaje, ali ih nismo pro­našli. Čim uočimo pravne prekršaje na pove­z­anim stra­ni­cama, u najkraćem ćemo roku ukloniti sumnjivu poveznicu.

Zaštita podataka:
Ako se u okviru naše ponude prikupljaju osobni podatci, njihovo je davanje uvijek dob­ro­voljno. Izričito upućujemo na našu izjavu o zaštiti podataka. Prijenos podataka inter­netom načelno je povezan sa sigur­nosnim rizicima jer savršena zaštita podataka nije tehnički izve­diva.

Pro­midžba:
Nijedan od podataka za kon­takt objavljenih na stra­nici www.g-u.com ne smije se rabiti za slanje informa­tivnih mate­rijala odnosno pro­midžbe osim ako to nismo izričito zatražili. Izričito se pro­tivimo takvoj uporabi.

Autorska prava:
Slike, tek­stovi i dizajn na inter­netskoj stra­nici gru­pacije GU zaštićeni su autorskim pravima. Za širenje, obradu odnosno ostala umnožavanja ili koriš­tenja bilo koje vrste, koja nisu dopuš­tena prema Zakonu o zaštiti autorskih prava, pot­rebna je pisana sug­lasnost gru­pacije GU. Posebno je zab­ranjeno sljedeće:

  • preuzimanje, kopi­ranje ili pro­sljeđivanje cje­lokupne inter­netske stra­nice ili pojedinih sadržaja bez pisane licencije ili sug­lasnosti gru­pacije podu­zeća Gretsch­-Unitas ili u suprotnosti s takvim dopuš­tenjem ili dogo­vorom
  • primjena tehno­logija za ruda­renje podataka, robota ili sličnih metoda za prikupljanje ili ekstra­hi­ranje podataka
  • manipuli­ranje ili drukčije prika­zivanje inter­netske stra­nice ili njezinih sadržaja pomoću tehno­logije „framing" ili sličnih tehno­logija za navi­ga­ciju
  • usp­ješna ili pokušana regi­s­tracija, pret­plata ili otka­zivanje pro­izvoda ili usluga gru­pacije podu­zeća Gretsch­-Unitas u ime stranke ako vas ta stranka nije izričito ovla­stila za takve postupke
  • primjena inter­netske stra­nice ili njezinih sadržaja u svrhe drukčije od predviđenih.

Pri izradi ove inter­netske ponude potrudili smo se isključiti povrjede autorskih prava. Ako ipak uočite neku povrjedu, molimo vas da nam je prijavite. U slučaju opravdanih rekla­macija u najkraćem ćemo roku ukloniti sumnjive sadržaje.