Zaštita podataka

Podu­zeće GU d.o.o. (Gretsch­-Unitas), Mala Švarča 155, 47000 Karlovac, vrlo ozbiljno shvaća zaštitu osobnih podataka svojih kupaca i zai­n­tere­si­ranih osoba i prid­ržava se pravila zakona o zaštiti podataka. Prikupljeni se podatci ni u kom slučaju ne pro­daju.

U sljedećoj je izjavi dan pre­gled o tome kako gru­pacija Gretsch­-Unitas jamči tu zaštitu i koje se vrste podataka prikupljaju u koje svrhe; korisnik uz to izjavljuje da je sug­lasan s nužnom primjenom podataka te su mu pružene informacije o njegovim pravima.

1.    Os­obni podatci
Osobni su podatci pojedi­načne informacije o osobnim i mate­rijalnim odno­sima neke određene ili odredive fizičke osobe. U to spa­daju informacije poput primje­rice imena, adrese, tele­fonskog broja i datuma rođenja. Informacije, koje se dovode u izravnu vezu sa stvarnim iden­ti­tetom neke osobe – poput primje­rice posjećenih inter­netskih stra­nica ili broja korisnika neke stra­nice – nisu osobni podatci.

2.    Odgo­vorna insti­tucija
Odgo­vorna insti­tucija u smislu njemačkih zakona o zaštiti podataka jest GU d.o.o, Mala Švarča 155, 47000 Karlovac.

3.    Sigur­nost podataka
Gretsch­-Unitas poduzima sve pot­rebne tehničke i orga­niza­cijske sigur­nosne mjere za zaštitu osobnih podataka od gubitka i zlo­porabe. Podatci se pohranjuju u sigurnoj radnoj okolini i nisu dostupni javnosti.

Povjerljive informacije kodi­raju se pomoću SSL-cer­ti­fikata i prenose pro­tokolom HTTPS.

4.    Ob­rada podataka, sug­lasnost s koriš­tenjem
Kada korisnici posjećuju inter­netsku stra­nicu www.g-u.com, inter­netski serveri gru­pacije Gretsch­-Unitas radi sigur­nosti sus­tava privre­meno stan­dardno pohranjuju sljedeće informacije:

 • podatke o povezivanju raču­nala koje vrši upit (IP-adresu),
 • podatke o prepoz­navanju koriš­tenog tipa pre­g­led­nika i ope­ra­tivnog sus­tava,
 • inter­netske stra­nice koje korisnici posjećuju kod gru­pacije Gretsch­-Unitas,
 • datum i trajanje posjeta

Osobni podatci izvan toga poput imena, adrese, tele­fonskog broja ili adrese e-pošte ne regi­s­tr­i­raju se osim ako ih korisnik nije dob­ro­voljno unio primje­rice u okviru regi­s­tracije, ankete, nagradne igre, radi pro­vođenja ugo­vora ili upita o informacijama. Gru­pacija Gretsch­-Unitas ne može automatski regi­s­tr­i­rane podatke povezati s određenim osobama. Ne vrši se spajanje tih podataka s drugim izvo­rima podataka, podatci se brišu nakon sta­tističke analize.

Gretsch­-Unitas uz to regi­s­trira i pohranjuje sve informacije koji korisnici unose na inter­netskoj stra­nici ili na neki drugi način pro­s­lijede gru­paciji Gretsch­-Unitas. To su primje­rice sljedeći podatci:

 • podatci iz ponude
 • podatci iz narudžbe
 • podatci iz kalku­lacije
 • te opći podatci

Osobni podatci koje su korisnici stavili na ras­po­laganje Gretsch­-Unitas rabi isključivo u svrhu tehničke admi­ni­s­tracije inter­netskih stra­nica i za ispunjavanje želja i zahtjeva korisnika, dakle u pravilu za pri­premu i izvođenje ugo­vora, realiza­ciju ispo­ruka i usluga, za vršenje plaćanja te za pot­rebna ispi­tivanja te olakšavanje naručivanja odnosno rezervi­ranja vođenjem korisničkog računa ili za odgova­ranje na upite.

Gretsch­-Unitas se informacijama koristi također i za poboljšanje stra­nice www.g-u.com, sprječavanje ili otkrivanje zlo­porabe i prije­vare ili za omogućavanje trećim osobama vršenje tehničkih, logističkih ili drugih usluga za Gretsch­-Unitas.

Gretsch­-Unitas je ovlašten za prikupljanje, obradu, pohranjivanje i koriš­tenje nave­denih podataka u nave­dene svrhe te u svoje vlas­tite svrhe. Korisnik za to izričito daje svoju sug­lasnost koja se pro­tokolira u gru­paciji Gretsch­-Unitas. Gru­pacija Gretsch­-Unitas također je ovlaš­tena da u vezi s koriš­tenjem stra­nice www.g-u.com te pri inter­netskom naručivanju kon­tak­tira s korisnicima putem e-pošte; korisnik je sug­lasan s time.

Gretsch­-Unitas tim se podatcima koristi za ankete vezane uz pro­izvode i u marke­tinške svrhe samo ako je korisnik pre­thodno dao svoju sug­lasnost odnosno ako nije uložen prigovor - ako je to predviđeno zakonskim odredbama.

Pro­sljeđivanje ili drukčija predaja osobnih podataka trećim osobama vrši se samo u sljedećem okviru:

 • ako je pro­sljeđivanje nužno u svrhu ispunjavanja ugo­vora
 • ako je korisnik dao izričitu sug­lasnost

Anonimiz­i­rane podatke (kod kojih nije moguće povezivanje s određenom osobom) Gretsch­-Unitas smije sta­tistički analiz­i­rati i pro­sljeđivati trećim osobama.

5.    Opoziv sug­lasnosti, brisanje podataka
Korisnik u svakom tre­nutku može opozvati svoju sug­lasnost po pitanju pohranjivanja njegovih osobnih podataka ili zatražiti obavijest o podatcima koji su o njemu pohranjeni kod gru­pacije Gretsch­-Unitas. Za to je dovoljno poslati poruku e-pošte gru­paciji Gretsch­-Unitas: office(at)g-u.hr. U slučaju opo­ziva sug­lasnosti za pohranjivanje i obradu osobnih podataka korisnik se više ne može neo­gra­ničeno koristiti stra­nicom www.g-u.com.

Brisanje osobnih podataka vrši se

 • ako korisnik opozove svoju sug­lasnost za pohranjivanje,
 • ako više nisu pot­rebni za ispunjenje svrhe radi koje su pohranjeni ili
 • ako je njihovo pohranjivanje nedopus­tivo iz drugih zakonskih razloga.


6.    Ko­lačići
Inter­netska stra­nica www.g-u.com na više mjesta primjenjuje "kolačiće". Svrha kolačića jest da se ponuda učini bližom korisnicima, učin­kovi­tijom i sigur­nijom. Kolačići su male tek­stualne datoteke koje omogućuju ponovno prepoz­navanje korisnika. Odlažu se na korisnikovo računalo, a pohranjuje ih njegov pre­g­lednik. Većina kolačića koje rabi Gretsch­-Unitas jesu takozvani "sesijski kolačići". Ova vrsta kolačića automatski se briše po kraju posjeta.

Uz njih Gretsch­-Unitas rabi i "trajne kolačiće" kako bi zadržao informacije o korisnicima koji ope­tovano posjećuju inter­netsku stra­nicu. Time se postiže optimalno vođenje korisnika i korisnicima se pri novom posjetu nudi što raz­novrsnija inter­netska stra­nica i novi sadržaji ako su dostupni. Sadržaj trajnog kolačića ogra­ničava se na iden­ti­fika­cijski broj. Ne pohranjuju se ime, IP-adresa itd.

Ponudu je moguće isko­ristiti i bez kolačića. Korisnici mogu u svojem pre­g­led­niku deak­tivi­rati pohranjivanje kolačića, ogra­ničiti ih na određene inter­netske stra­nice ili svoj pre­g­lednik pode­siti tako da ih obavješ­tava čim se pošalje kolačić. Korisnici također mogu bri­sati kolačiće s tvrdog diska. No u tom je slučaju moguć samo ogra­ničeni prikaz stra­nice i ogra­ničeno vođenje korisnika.

7. Služba analize inter­neta Google Analytics
Ova mrežna stra­nica upot­reb­ljava Google Analytics, službu za analizu inter­neta kompa­nije Google Inc. („Goo­gle“). Google Analytics upot­reb­ljava tzv. „kolačiće“, tek­stualne datoteke koje se pohranjuju na vašem raču­nalu i koje omogućuju analizu vaše uporabe mrežne stra­nice. Informacije koje kolačić prikupi o vašoj uporabi ove mrežne stra­nice u pravilu se prenose na Goo­gleov pos­lužitelj u SAD-u i ondje pohranjuju.

Ako se na ovoj mrežnoj stra­nici aktivira IP-anonimiza­cija, Google će pre­thodno skra­titi vašu IP-adresu u zemljama čla­ni­cama Europske unije ili drugim zemljama pot­pisni­cama Spor­azuma o Europskom gos­podarskom pro­s­toru. Puna IP-adresa samo se u iznimnim slučaje­vima prenosi na Goo­gleov pos­lužitelj u SAD i ondje skraćuje. Na ovoj je stra­nici aktivna IP-anonimiza­cija. Po nalogu vlasnika ove mrežne stra­nice Google će te informacije upo­t­rijebiti kako bi ocijenio vašu uporabu stra­nice, sas­tavio izvještaje o aktivno­stima na mrežnoj stra­nici te vlasniku mrežne stra­nice pružio usluge pove­zane s upor­abom inter­neta.

IP-adresa koju Google Analytics prenosi s vašeg pre­g­led­nika ne povezuje se s drugim Goo­gle­ovim podatcima. Pohranjivanje kolačića možete spriječiti odgova­rajućom pos­tavkom svojeg pre­g­led­nika, no upozor­avamo vas da se u tom slučaju možda ne ćete moći pot­puno koristiti svim funkcijama ove mrežne stra­nice. Osim toga, prikupljanje podataka, koje prikupljaju kolačići i koji se odnose na vašu uporabu mrežne stra­nice (uklj. vašu IP-adresu) u Goo­gleu i širenje tih podataka preko Goo­glea možete spriječiti tako da preuzmete i instali­rate dodatak za pre­g­lednik koji se nalazi na sljedećoj poveznici:

tools.google.com/dlpage/gaoptout

Alter­na­tivno osim dodatka za pre­g­lednik ili u okviru pre­g­led­nika na mobilnim uređajima kliknite na ovu poveznicu Pos­tavljanje kolačića za odustajanje od Google Analyticsa, kako biste ubuduće spriječili da Google Analytics prikuplja podatke na ovoj mrežnoj stra­nici (odu­stajanje funkcio­nira samo u pre­g­led­niku i samo za ovu domenu). Pritom se na vašem uređaju pohranjuje kolačić za odu­stajanje. Ako brišete svoje kolačiće u ovom pre­g­led­niku, morate ponovno klik­nuti na ovu poveznicu.

8.    Pravo na obaviješ­tenost
Korisnik prema njemačkom Saveznom zakonu o zaštiti podataka ima pravo u svakom tre­nutku dobiti bes­platan uvid u osobne podatke koji su o njemu pohranjeni kod vlasnika/kon­ce­sionara kao i dobiti informaciju o njihovom porijeklu i pri­ma­telju te svrsi pohranjivanja. Korisnik uz to ima i pravo na ispravljanje, blo­ki­ranje ili brisanje svojih podataka. Obavješ­ta­vanje se vrši u pisanom obliku. Upite za obavijesti valja u pisanom obliku poslati na GU d.o.o, Mala Švarča 155, 47000 Karlovac uz priloženu kopiju osobne iskaznice.

9.    Os­tale informacije
Korisniku je poz­nato da se prema tre­nut­ačnom stanju tehnike još ne može zajamčiti savršena zaštita podataka pri prijenosu podataka putem inter­neta. Korisnik se utoliko sam brine za sigur­nost podataka koje sam stavlja na internet.

Povjerenje korisnika vrlo je važno gru­paciji Gretsch­-Unitas. Stoga je Gretsch­-Unitas spreman položiti račune o obradi osobnih podataka. U slučaju pitanja koja nisu objašnjena u ovoj izjavi o zaštiti podataka ili ako korisnik želi detaljnije informacije o nekoj točki, u svakom se tre­nutku može obra­titi na sljedeću adresu e-pošte: office(at)g-u.hr.