Nuo šiol užsiregistravus pasiekiamas paslaugas rasite adresu

service.g-u.com

Užsiregistruoti

Ar norite pasinaudoti mūsų naująja paslauga? Prašome užsiregistruoti adesu

service.g-u.com

Duo­menų apsauga

Bend­rovė UAB „Gretsch­-Unitas Baltic“ (toliau – „Gretsch­-Uni­tas“), Eišiškių pl. 127, 02184, Vil­nius, rimtai ver­tina savo kli­entų ir besi­dominčių žmonių asmen­inių duo­menų apsaugą bei laikosi duo­menų apsaugą įstatymais regla­men­tuojančių nuo­statų. Surinkti duo­menys jokiu būdu neparduodami tre­tie­siems asmenims.

Toliau pateikiamas paaiškinimas, kaip „Gretsch­-Uni­tas“ užti­krina duo­menų apsaugą ir kokie duo­menys kokiems tik­slams renkami; be to, vartotojas pareiškia, kad sutinka, jog rei­kalingi jo duo­menys bus naudojami, ir jis yra supažind­intas su savo teisėmis.

1.     Asmens duo­menys
Asmens duo­menimis lai­komi atskiri atit­inkamo arba nustatomo fizinio asmens ir jo tur­tinę padėtį apibūdi­n­antys duo­menys. Tokie duo­menys yra, pavyzdžiui, vardas, pavardė, adresas, tele­fono numeris ir gimimo data. Informacija, kuri tie­siogiai nesu­s­ijusi su asmens tapatybe, pavyzdžiui, lankyti inter­neto pusla­piai arba vieno puslapio lankytojų skai­čius, nelai­komi asmens duo­menimis.

2.     Atsa­kinga įstaiga
Vadovaujantis duo­menų apsaugą regla­men­tuojančiais įstatymais, už duo­menų apsaugą atsako UAB „Gretsch­-Unitas Baltic“, Eišiškių pl. 127, 02184, Vil­nius.

3.     Duo­menų apsauga
„Gretsch­-Uni­tas“ imasi visų rei­kalingų techn­inių ir orga­niza­c­inių apsaugos prie­monių, siekdama apsaugoti asmens duo­menis nuo pra­ra­dimo ir netinkamo naudojimo. Duo­menys saugomi saugioje, viešai nepa­siekiamoje ope­r­ac­inėje sis­temoje.

Jei įmanoma, kon­fidenciali informacija turi būti užko­duojama SSL ser­ti­fikatu ir perduodama HTTPS pro­tokolu.

4.     Duo­menų apdo­rojimas ir leidimas nau­doti duo­menis
Vartotojams lankantis inter­neto sve­tai­nėje www.g-u.com arba www.g-u.lt, bend­rovės „Gretsch­-Uni­tas“ inter­neto serve­riai, siekdami užti­krinti sis­temos saugumą, laik­inai išsaugo

 • užklausą siunčiančio kompiu­terio prisijungimo duo­menis (IP adresą),
 • atpažį­stamus naudojamos naršyklės ir ope­r­ac­inės sis­temos tipo duo­menis,
 • puslapių, kuriuos vartotojas peržiūrėjo bend­rovės „Gretsch­-Uni­tas“ inter­neto sve­tai­nėje, duo­menis,
 • vartotojo apsi­lankymo inter­neto sve­tai­nėje datą ir trukmę.

Kiti duo­menys, pavyzdžiui, asmens duo­menys – vardas, pavardė, adresas, tele­fono numeris arba elek­tron­inio pašto adresas, neuž­regi­s­truojami, jei vartotojas jų pats nepa­teikia savo noru, pavyzdžiui, regi­s­truoda­masis, dalyvau­damas apklausoje, lošdamas dėl prizų, vykdydamas sut­artį arba teikdamas užklausą informacijai gauti. Bend­rovė „Gretsch­-Uni­tas“ negali priskirti automa­tiškai užregi­s­truotų duo­menų konkre­tiems asmenims. Šie duo­menys nesu­siejami su kitais duo­menų šal­ti­niais ir įver­tinus sta­tistiškai ištrinami.

Bend­rovė „Gretsch­-Uni­tas“ renka ir saugo visą informaciją, kurią vartotojai įveda inter­neto sve­tai­nėje arba per­siunčia bend­rovei „Gretsch­-Uni­tas“ kitu būdu. Tokie duo­menys yra, pavyzdžiui:

 • pasiūlymų duo­menys;
 • užs­akymų duo­menys;
 • skai­čiavimų duo­menys;
 • bendrieji duo­menys.

Vartotojų pateiktus asmens duo­menis bend­rovė „Gretsch­-Uni­tas“ naudoja tik inter­neto sve­tainės techn­inio admi­ni­s­travimo tik­s­lais ir vartotojų pageid­avimams bei rei­ka­lavimams tenk­inti, pavyzdžiui, sut­artims parengti ir vykdyti, prekėms tiekti ir paslaugoms teikti, mokėjimams, rei­kalingoms patikroms vykdyti ir užs­akymo bei rezervavimo pro­ce­sams palengv­inti, kai val­doma vartotojo sąskaita, taip pat ats­akymams į užklausas išsiųsti.

Bend­rovė „Gretsch­-Uni­tas“ informaciją naudoja ir siekdama pager­inti inter­neto sve­tainę www.g-u.com arba www.g-u.lt, užkirsti kelią arba atskleisti piktnaudžiavimo atvejus ir apgavystes, leisdama tre­tie­siems asmenims suteikti bend­rovei „Gretsch­-Uni­tas“ technines, logis­tikos arba kitas paslaugas.

Bend­rovė „Gretsch­-Uni­tas“ turi teisę nau­doti, apdo­roti, saugoti minėtus duo­menis minėtiems arba bend­rovės tik­slams. Vartotojas pareiškė sutikimą dėl jo duo­menų naudojimo, kurį bend­rovė „Gretsch­-Uni­tas“ įformino pro­tokole. Vartotojas taip pat pareiškė savo sutikimą, kad bend­rovė „Gretsch­-Uni­tas“ taip pat turi teisę susi­siekti su vartotoju elek­tron­iniu paštu dėl inter­neto sve­tainės www.g-u.com arba www.g-u.lt naudojimo bei internetu teikiamų užs­akymų.

Bend­rovė „Gretsch­-Uni­tas“ vartotojo duo­menis taip pat gali nau­doti apklausoms dėl gaminių ir rin­kodaros tik­s­lais vykdyti, jei prieš tai gauna vartotojo sutikimą arba vartotojas tam neprieštarauja vadovaujantis teisės aktų numatyta tvarka.

Asmens duo­menys gali būti perduodami arba kitaip pateikiami tre­tie­siems asmenims tik jei:

 • duo­menis reikia perduoti vykdant sut­artį;
 • vartotojas su tuo aiškiai sutiko.

Bend­rovė „Gretsch­-Uni­tas“ turi teisę sta­tisti­niais tik­s­lais įvertinti ir tre­tie­siems asmenims perduoti anonimi­nius duo­menis (pagal kuriuos negalima nustatyti konkre­taus asmens).

5.    Sutikimo atšau­kimas ir duo­menų panaikinimas
Vartotojas bet kada gali atšaukti savo sutikimą dėl jo asmens duo­menų saugo­jimo arba rei­ka­l­auti patik­sl­inti bend­rovės „Gretsch­-Uni­tas“ apie jį saugomus duo­menis. Tam pakanka bend­rovei „Gretsch­-Uni­tas“ atsiųsti elek­troninį laišką: info(at)g-u.lt. Atšaukęs sutikimą saugoti ir apdo­roti asmens duo­menis vartotojas nebe­gali neri­botai nau­dotis inter­neto sve­tai­nėmis www.g-u.com ir www.g-u.lt.

Asmens duo­menys pašalinami,

 • kai vartotojas atšaukia savo sutikimą dėl duo­menų saugo­jimo,
 • kai minėti duo­menys neberei­kalingi siekiant tikslų, dėl kurių jie buvo saugomi arba
 • kai jų saugo­jimas dėl kitų priežasčių yra uždrau­stas arba uždraudžiamas įstatymais.


6.    Slapukai
Dau­gelyje inter­neto sve­tainės www.g-u.lt arba www.g-u.com vietų naudojami slapukai. Jie naudojami siekiant pateikti vartotojui patrau­klesnę, efektyvesnę ir sau­gesnę informaciją. Slapukai – tai maži tek­sti­niai failai, pagal kuriuos galima pakar­totinai atpažinti vartotoją. Jie nusiunčiami į vartotojo kompiu­terį ir išsaugomi jo naršyklėje. Dau­gelis bend­rovės „Gretsch­-Uni­tas“ naudojamų slapukų yra vadin­a­mieji „sesijos slapukai“. Išjungus inter­neto puslapį šie slapukai pašalinami automa­tiškai.

Bend­rovė „Gretsch­-Uni­tas“ taip pat naudoja vadinamuo­sius „nuo­la­tinius slapu­kus“, kuriais užfiks­uojama pakar­totinai inter­neto sve­tai­nėje bes­i­lankančių vartotojų informacija. Taip užti­krinamas optimalus vartotojo admi­ni­s­travimas, o vartotojams apsi­lankius inter­neto sve­tai­nėje dar kartą pateikiama įvairi informacija bei siūloma pri­einama nauja informacija. Nuo­la­tinis slapukas yra apri­botas iden­ti­fikavimo numeriu. Vardas, pavardė, IP adresas ir kt. duo­menys neišsaugomi.

Paisūlymais nau­dotis galima ir be slapukų. Vartotojas gali išjungti savo naršyklei nustatytą slapukų saugo­jimo funkciją, lankytis tik tam tikrose inter­neto sve­tai­nėse arba savo naršyklėje nustatyti pranešimo apie slapukus funkciją. Vartotojas taip pat gali pašal­inti slapukus iš savo standžiojo disko. Tačiau tada bus rodoma ne visa inter­neto puslapio informacija.

7. Žinia­tinklio analizės paslauga „Google Analytics“

Ši inter­neto sve­tainė naudoja „Google Inc.“ žinia­tinklio analizės paslaugą „Google Analytics“. („Goo­gle“). „Google Analytics“ naudoja slapukus (angl. „Coo­kies“), tai yra tek­sti­niai failai, kurie išsaugomi jūsų kompiu­te­ryje ir leidžia analizuoti interveto sve­tainės naudojimą. Šio slapuko sugene­ruota informacija apie inter­neto sve­tainės naudojimą per­siunčiama į „Goo­gle“ serverį JAV ir saugoma ten.

Tačiau, tuo atveju, jeigu šioje inter­neto sve­tai­nėje aktyvinama IP anonimiškumo funkcija, „Goo­gle“ sutrumpins jūsų IP adresą iki Europos Sąjungos narės ar kitos šalies, dalyvaujančios Europos eko­no­minės erdvės sut­ar­tyje. Pilnas IP adresas į „Goo­gle“ serverį JAV bus perduodamas ir ten sutrumpinamas tik išskir­ti­niais atvejais. Šioje inter­neto sve­tai­nėje veikia IP anonimiškumo funkcija. „Goo­gle“, šios inter­neto sve­tainės ope­ra­to­riaus vardu, naudos šią informaciją, kad įvertintų inter­neto sve­tainės naudojimą, suda­rytų inter­neto sve­tainės aktyvumo ata­skaitas ir teiktų kitas paslaugas, sus­ijusias su inter­neto sve­tainės ir inter­neto naudojimu.

„Google Analytics“ iš jūsų inter­neto naršyklės perduotas IP adresas nebus susietas su kitais „Goo­gle“ duo­menimis. Atlikę tam tikrus inter­neto naršyklės pro­graminės įrangos nustatymus galite atsis­akyti nau­doti slapukus, tačiau norime atkreipti dėmesį, kad tokiu atveju negalė­site pilnai nau­dotis visomis šios inter­neto sve­tainės siūlo­momis funkcijomis. Be to, jūs taip pat galite neleisti „Goo­gle“ rinkti duo­menų (įskai­tant IP adresą), sus­ijusių su šios inter­neto sve­tainės naudojimu, taip pat neleisti „Goo­gle“ apdo­roti šių duo­menų, šiam tik­slui, pas­paudę žemiau pateiktą nuo­rodą, galite atsisiųsti ir įsidiegti specialiai tam skirtą papildinį:

tools.google.com/dlpage/gaoptout

Norėdami neleisti „Google Analytics“ atei­tyje rinkti duo­menų apie naršymą šioje inter­neto sve­tai­nėje, spu­stelėkite šią nuo­rodą  „Google Analytics“ atsis­akymo slapuko nustatymas ir atsiųskite jūsų kompiu­terio ar mobiliojo įren­ginio naršyklei skirtą papildinį (atsis­akymas nau­doti slapukus galioja tik šiai naršyklei ir tik šiam domenui). Šis atsis­akymo slapukas išsaugomas jūsų įren­gi­nyje. Jei ištrin­site naršyklės slapukus, spu­stelėkite šią nuo­rodą dar kartą.

8.     Teisė gauti informaciją

Vadovaujantis Federaliniu duo­menų apsaugos įstatymu, vartotojas turi teisę bet kada nemokamai peržiūrėti savo asmens duo­menis, kuriuos saugo inter­netio sve­tainės turėtojas, taip pat gauti informaciją apie duo­menų šal­tinius, duo­menų turėtoją bei saugo­jimo tikslą. Be to, vartotojas turi teisę tik­sl­inti, užb­lokuoti arba pašal­inti savo duo­menis. Informacija teikiama raštu. Prašymą dėl informacijos, kartu su asmens tapatybės kor­telės kopija, reikia raštu pateikti UAB „Gretsch­-Unitas Baltic“, Eišiškių pl. 127, 02184, Vil­nius.

9.    Kita informacija
Vartotojas žino, kad perduodant duo­menis internetu naudojant modernią tech­niką šiandien neįmanoma visiškai užti­krinti duo­menų apsaugos. Todėl vartotojas yra pats atsa­kingas už internetu per­siųstus savo duo­menis.

Bend­rovei „Gretsch­-Uni­tas“ svarbu, kad ja pasi­tikėtų kli­entai. Todėl „Gretsch­-Uni­tas“ visada pasi­ruošusi spręsti su asmens duo­menų apdo­rojimu sus­ijusius klausimus. Jei turite klausimų, į kuriuos ner­a­dote ats­akymų šiame paaiškinime dėl duo­menų apsaugos, arba jei rei­kalinga išsa­mesnė informacija, krei­pkitės šiuo elek­tron­inio pašto adresu: info(at)g-u.lt.