De diensten die u met uw login kunt gebruiken, vindt u meteen op

service.g-u.com

Registreren

U wilt een van onze diensten gebruiken? Gelieve u te registeren op

service.g-u.com

Gegevens­be­scherming

GU-Neder­land B.V. (Gretsch­-Unitas), Dui­zeldonkse­straat 17, 5705 CA Helmond behandelt de bescherming van de per­so­onlijke gegevens van uw klanten en belang­stel­lenden op zeer seri­euze wijze en houdt zich aan de regels van de Wet op de privacy. Ver­worven gegevens worden nooit ver­kocht.

In de hier­navolgende ver­kla­ring volgt een over­zicht over hoe Gretsch­-Unitas deze bescherming waarborgt en welke soort gegevens voor welk doel worden verz­a­meld. Bovendien ver­klaart de gebruiker zich akkoord met het ver­eiste gebruik van de gegevens en krijgt deze informatie over zijn rechten.

1.   Per­so­onsgebonden gegevens
Per­so­onsgebonden gegevens zijn individuele gegevens over per­so­onlijke of zakelijke omstan­digheden van een bepaalde of bepaalde natuur­lijke per­soon. Hiertoe behoort informatie zoals naam, adres, tele­foon­nummer en gebo­or­te­datum. Informatie, die niet recht­streeks met de werkelijke iden­ti­teit van een per­soon in ver­binding kan worden gebracht, bijv. bezochte web­sites of aantal gebruikers van een web­site, zijn geen per­so­onsgebonden gegevens.

2.   Ver­antwo­ordelijke plaats
De ver­antwo­ordelijke locatie in de betekenis van de Wet op de privacy is GU-Neder­land B.V., Dui­zelkonkse­straat 17, 5705 CA Helmond.

3.   Gegevensbevei­liging
Gretsch­-Unitas neemt alle beno­digde tech­ni­sche en orga­ni­sa­to­ri­sche vei­ligheidsmaat­regelen om per­so­onsgegevens te beschermen tegen ver­lies en misbruik. Gegevens worden bijv. opges­lagen in een vei­lige gebruiker­somge­ving die niet openbaar toeg­an­kelijk is.

Ver­trouwelijke informatie wordt, indien mogelijk, met een SSL-cer­ti­ficaat gecodeerd en via het HTTPS-pro­tocol over­ge­dragen.

4.   Gegevensver­werking, instemming met het gebruik
Wanneer gebruikers de web­site www.g-u.com of www.gu.nl bezoeken, slaat de web­server van Gretsch­-Unitas stan­daard met als doel de sys­te­embevei­liging, tijdelijk

 • de ver­bindingsgegevens van de ver­zoekende com­puter (IP-adres),
 • de herken­ningsgegevens van de gebruikte browser en het bestu­rings­sys­teem,
 • de web­sites die gebruikers bij Gretsch­-Unitas bezoeken,
 • de datum en de duur van het bezoek op.

Andere per­so­onsgebonden gegevens, zoals naam, adres, tele­foon­nummer of e-mail­adres, worden niet opges­lagen, tenzij deze gegevens door de gebruiker vrijwillig worden ingevoerd, bijv. bij een regi­s­t­ratie, een enquête, een prijsv­raag, voor een over­e­en­komst of bij de aanv­raag van informatie. De automa­tisch geregi­stre­erde gegevens kan Gretsch­-Unitas niet aan bepaalde per­sonen toekennen. Deze gegevens worden niet gekop­peld aan andere gegevensb­ronnen; na een sta­tis­ti­sche eva­luatie worden deze gegevens ver­wijderd.

Gretsch­-Unitas regi­streert bovendien gegevens die gebruikers invoeren of op een andere wijze aan Gretsch­-Unitas over­dragen en slaat deze op. Deze gegevens zijn bijv.:

 • gegevens inzake aanbiedingen,
 • bes­telgegevens,
 • gegevens bij bereke­ningen,
 • en gegevens van alge­mene aard.

De per­so­onsgebonden gegevens die de gebruikers ter beschikking stellen, gebruikt Gretsch­-Unitas uits­lui­tend voor de tech­ni­sche admi­ni­s­t­ratie van de web­sites en voor het ver­vullen van de wensen en ver­zoeken van de gebruikers, d.i. over het algemeen voor de voorbe­reiding en afhandeling van over­e­en­komsten, voor de uitvoe­ring van leve­ringen en diensten, voor de afhandeling van de betaling, voor ver­eiste controles en voor de ver­e­envou­diging van de bestel­ling of boeking door een gebruiker­saccount aan te maken, of om een vraag te beantwo­orden.

Gegevens worden ook door Gretsch­-Unitas gebruikt om www.g-u.com of www.gu.nl te ver­be­teren, misbruik en bedrog te voor­komen, of dit te ver­hinderen, of voor derden het uitvoeren van tech­ni­sche, logi­sche of andere servicever­le­ningen voor Gretsch­-Unitas onmogelijk te maken.

Gretsch­-Unitas heeft het recht de genoemde gegevens voor de ver­melde doel­einden in te winnen, te ver­werken, op te slaan en voor eigen doel­einden te gebruiken. De gebruiker geeft hiertoe uit­drukkelijk toestemming, die door Gretsch­-Unitas wordt opges­lagen. Gretsch­-Unitas heeft ook het recht in ver­band met het gebruik van de pagina www.g-u.com of www.gu.nl als­mede bij een bestel­ling online met gebruikers per e-mail con­tact te leggen; de gebruiker gaat hiermee akkoord.

Enkel wanneer de gebruiker voordien zijn toestemming heeft ver­leend of wanneer - indien voor­zien door de wet­telijke regelgeving - deze geen bezwaar heeft gemaakt, gebruikt Gretsch­-Unitas deze gegevens ook voor pro­duct­be­trokken enquêtes en marke­ting­doel­einden.

Per­so­onsgebonden gegevens worden enkel doorgegeven of op andere wijze aan derden bezorgd:

 • wanneer het doorgeven ver­eist is voor de afhandeling van over­e­en­komsten;
 • wanneer de gebruiker uit­drukkelijk daarmee inges­temd heeft.

Ano­nieme gegevens (waarbij de toeken­ning aan een bepaalde per­soon niet mogelijk is) mogen door Gretsch­-Unitas voor sta­tis­ti­sche doel­einden geëva­lueerd worden en ook aan derden worden doorgegeven.

5.   Herroepen van de toestemming, ver­wijderen van gegevens
De gebruiker kan op elk moment zijn toestemming voor het opslaan van per­so­onsgebonden gegevens herroepen of de recht­zet­ting van de door Gretsch­-Unitas over hem opges­lagen gegevens ver­langen. Hiertoe vol­staat een e-mail aan Gretsch­-Unitas: info(at)gu.nlBij herroeping van de instemming met het opslaan en ver­werken van per­so­onsgegevens kan de gebruiker geen onbe­perkt gebruik meer maken van www.g-u.com of www.gu.nl.

Per­so­onsgebonden gegevens worden ver­wijderd

 • wanneer gebruikers hun toestemming voor het opslaan herroepen,
 • wanneer het opslaan ervan niet meer ver­eist is voor het beoogde doel of
 • wanneer het opslaan ervan om andere wet­telijke redenen niet toege­s­taan is of wordt.


6.    Coo­kies
De inter­net­site www.gu.nl of www.g-u.com maakt op ver­schillende plaatsen gebruik van "coo­kies". Deze dienen om het aanbod gebruik­s­vri­en­delijker, efficiënter en vei­liger te maken. Coo­kies zijn kleine tekstgegevens waarmee de gebruiker kan worden herkend. Deze worden op de com­puter van de gebruiker geplaatst en door zijn browser opges­lagen. De meeste coo­kies, die Gretsch­-Unitas gebruikt, zijn zoge­naamde 'ses­sion-coo­kies'. Na het einde van het bezoek worden deze automa­tisch ver­wijderd.

Anderzijds gebruikt Gretsch­-Unitas 'perma­nente coo­kies' om informatie bij te houden over gebruikers, die de web­site regelmatig bezoeken. Hierdoor wordt de gebruiker optimaal begeleid en bij een volgend bezoek wordt de web­site met afwis­seling en - indien beschikbaar - met nieuwe inhoud aangeboden. De inhoud van perma­nente coo­kies beperkt zich tot een iden­ti­fica­ti­e­nummer. Naam, IP-adres enz. worden niet opges­lagen.

Het aanbod kan ook zonder coo­kies worden gebruikt. Gebruikers kunnen in hun browser coo­kies deac­tiveren, beperken tot bepaalde web­sites of hun browser zo instellen dat deze meldt wanneer een cookie wordt ver­zonden. Gebruikers kunnen coo­kies ook van hun harde schijf wissen. In dat geval wordt de web­site echter slechts beperkt weergegeven en is slechts een beperkte begeleiding van gebruikers mogelijk.


7. Webanalysedi­enst Google Analytics

Deze web­site maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedi­enst van Google Inc. („Goo­gle“). Google Analytics maakt gebruik van zgn. "Coo­kies". Dat zijn tekst­be­standjes die op uw com­puter worden opges­lagen en die een analyse mogelijk maken van hoe u de web­site gebruikt. De door de cookie gegenere­erde gegevens over uw gebruik van deze web­site worden door­gaans naar een server van Google in de VS ver­zonden en daar opges­lagen.

Bij de active­ring van de IP-anonimi­se­ring op deze web­site kort Google echter uw IP-adres eerst in binnen de lid­staten van de Euro­pese Unie of in andere ver­drags­staten van het ver­drag over de Euro­pese Eco­no­mi­sche Ruimte. Alleen in uit­zon­de­ringsgevallen wordt het vol­l­e­dige IP-adres over­ge­dragen naar een server van Google in de VS en daar inge­kort. De IP-anonimi­se­ring is actief op deze web­site. In opdracht van de exploi­tant van deze web­site gebruikt Google deze gegevens alleen om uw gebruik van de web­site te eva­lueren, om rapporten over de activiteiten op de web­site samen te stellen en om ver­dere, met het gebruik van de web­site en het internet ver­bonden services aan de exploi­tant van de web­site te ver­st­rekken.

Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics heeft over­ge­dragen, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van de coo­kies voor­komen via een over­e­en­koms­tige instel­ling van uw browser­soft­ware. Wij wijzen er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle func­ties van deze web­site in volle omvang kunt gebruiken. Bovendien kunt u de regi­s­t­ratie van de gegevens die de cookie heeft gegenereerd en die bet­rekking hebben op uw gebruik van deze web­site (incl. uw IP-adres), aan Google als­mede de ver­werking van deze gegevens door Google voor­komen door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren:

tools.google.com/dlpage/gaoptout

Naast de browser-add-on of binnen browsers op mobiele toe­stellen, kunt u klikken op deze link Google Analytics Opt-Out-Cookie instellen; om de regi­s­t­ratie door Google Analytics binnen deze web­site in de toe­komst te voor­komen (afmelden werkt alleen in de browser en alleen voor dit domein). Er wordt dan een uitscha­kelcookie op uw toestel geplaatst. Als u uw coo­kies in deze browser wist, dan moet u opnieuw op deze link klikken.


8.   Recht op informatie

De gebruiker heeft vol­gens de Duitse Wet op de privacy het recht te allen tijde de over hem/haar opges­lagen per­so­onsgegevens kosteloos bij de exploi­tant te bekijken, als­mede informatie over de her­komst en ontvangers daarvan, als­mede het doel van de opslag te ontvangen. Verder heeft de gebruiker even­tueel het recht op het cor­rigeren, blokkeren of wissen van zijn gegevens. Informatie wordt schriftelijk ver­st­rekt. Het informa­tiever­zoek dient schriftelijk te worden gericht aan GU-Neder­land B.V., Dui­zeldonkse­straat 17, 5705 CA Helmond, met als bijlage een kopie van een ID-bewijs.

9.    Meer informatie
De gebruiker is ervan op de hoogte dat gegevens­be­scherming bij de over­dracht van gegevens via het internet vol­gens de hui­dige stand van de techniek nog niet vol­l­edig kan worden gega­randeerd. De gebruiker zorgt bijgevolg zelf voor de vei­ligheid van de door hem ver­melde gegevens.

Gretsch­-Unitas hecht veel belang aan het ver­trouwen van de gebruikers. Daarom com­mu­niceert Gretsch­-Unitas graag over de ver­werking van per­so­onsgebonden gegevens. Wanneer u vragen heeft waarop u in deze ver­kla­ring inzake gegevens­be­scherming geen antwoord heeft gevonden of wanneer u als gebruiker over een bepaald punt meer informatie wenst, kunt u op elk moment schrijven naar dit e-mail­adres: info(at)gu.nl.