Usługi dostępne dla Państwa loginu znajdziecie Państwo pod adresem

service.g-u.com

Zarejestruj się

Chcielibyście Państwo skorzystać z którychś z naszych usług? Proszę zarejestrować się pod

service.g-u.com

Informa­­tion require­­ments according to § 36 VSBG:

We are not partici­pa­ting in a scheme for dis­pute reso­lu­tion before a con­sumer arbi­t­ra­tion board. Nevert­heless, the German Act on Alter­na­tive Dis­pute Reso­lu­tion for Con­sumer Dis­putes (VSBG) requires that we refer to a con­sumer arbi­t­ra­tion board that can be con­ta­cted via the net.

Allgemeine Ver­brau­cher­sch­lich­tungs­stelle des
Zentrums für Sch­lich­tung e. V.
Straßburger Str. 8
77694 Kehl

Web address:
www.verbraucher-schlichter.de

 

Impressum

G-U Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 26
60-449 Poznan

Tel.:     +48 61 65040-00
Fax:     +48 61 65040-01
E-Mail: biuro@gupolska.pl

Zarząd firmy
PREZES: p. Michał Dud­ziak

Sąd Rejo­nowy w Poznaniu, XXI Wyd­ział Gos­podarczy Krajo­wego Reje­stru Sądo­wego KRS 0000082285
NIP 782-00-68-147
NIP UE PL7820068147
Wys. kapi­tału zakł. 1.200.000 zł
REGON 630159566

Numer rachunków ban­kowych:
04 2310 0000 0210 0368 0000 0000 oraz
80 1090 1463 0000 0000 4600 2781

Disc­laimer

Treści naszej strony inter­ne­towej zostały bardzo sta­rannie dobrane. Mimo to nie pono­simy jednak odpowied­zi­al­ności za ich poprawność, kompletność i aktual­ność.

Zgodnie z § 7 ust. 1 TMG jako dostawca usług pono­simy odpowied­zi­al­ność za treści publi­kowane na tych stro­nach zgodnie z ogólnie obowiązującymy prze­pi­sami. TMG nie nakłada na nas jednak obowiązku kontroli zapis­anych lub przesłanych informacji obcych lub wys­zu­kiwania w nich treści niezgodnych z prawem. To nie zwalnia nas jednak z obowiązku usu­nięcia lub blokady dostępu do informacji zgodnie z obowiązującymi prze­pi­sami. Odpowied­zi­al­ność ponosić możemy dopiero od chwili otrzymania informacji o konkretnym naruszeniu prawa. Kiedy tylko powia­domieni zos­ta­niemy o stosownym naruszeniu prawa, jak najszybciej usu­niemy zakwes­tio­no­wane treści.

Na stro­nach GU znajd­ziecie Państwo linki zewnętrzne. Na zamies­zczane tam treści nie mamy żad­nego wpływu, dla­tego nie bierzemy za nie odpowied­zi­al­ności. Za ich treść odpowiadają dostawcy lub admi­ni­s­t­ra­torzy tych stron. W chwili zamies­zczania linków zewnętrznych na naszej stronie sprawdziliśmy je pod kątem naruszenia prawa. Nie znaleźliśmy jednak żadnych uchybień. Jeśli tylko poin­formowani zos­ta­niemy o narus­zaniu prze­pisów prawa na stro­nach, do których odsyłamy, jak najszybciej usu­niemy z naszej strony inter­ne­towej wątpliwe linki.

Ochrona danych:
Wszystkie pobrane przez nas w ramach oferty dane osobowe podawane są dob­rowolnie. W sposób wyraźny zwra­camy uwagę na naszą dekla­rację o ochronie danych osobowych. Przekaz danych odbywający się drogą elek­tro­niczną jest zawsze obar­czony ryzykiem, ze względu na fakt, że kompletna ochrona danych jest technicznie niemożliwa.

Reklama:
Wszystkie dane potrzebne do kon­taktu, które opubli­kowano na stronie www.g-u.com nie mogą być wykorzy­stywane do prze­syłania mate­riału informacyjnego lub reklamo­wego, jeśli wyraźnie o to nie pro­siliśmy. Stanowczo nie zgadzamy się na takie wykorzys­tanie naszych danych kon­tak­towych.

Prawo autorskie:
Zdjęcia, teksty i prezentacje przed­stawione na stronie GU są chro­nione prawem autorskim. Ich rozpowszech­nianie, repro­dukcja jak również innego rodzaju kopiowanie i wykorzys­tanie nie­doz­wo­lone prawem autorskim wymaga pisemnej zgody GU. Zab­rania się w szczegól­ności:

  • Pobierania, kopiowania lub rozsyłania całej strony inter­ne­towej lub jej poszczególnych treści bez pisemnej licencji lub zgody kon­cernu Gretsch­-Unitas lub wykorzy­stywania
  • tech­no­logii Data-Mining, Robots lub podobnych metod ewidencjo­no­wania lub usuwania danych będących sprzecznymi z takim poz­wole­niem lub umową
  • Manipulowanie lub zgłas­zanie strony lub jej treści w innych miejscach w sieci za pomocą tech­no­logii Framingu lub podobnej tech­no­logii nawiga­cyjnej
  • Reje­s­tracja lub próba reje­s­tracji, zamawianie lub rezy­gnacja z pro­duktów lub usług kon­cernu Gretsch­-Unitas przez strony, bez wyraźniej auto­ryzacji przez tę stronę
  • wykorzys­tanie tej strony lub jej treści dla celów innych niż do tego przewid­zianych.

Tworząc tę stronę inter­ne­tową staraliśmy się wykluczyć możliwość naruszenia praw autorskich. Jeśli jednak natknęliście się Państwo na takowe, bylibyśmy wdzięczni za informację o tym. W przypadku uzasad­ni­onych rekla­macji możliwie jak najszybciej usu­niemy pod­dane w wątpliwość treści.