Usługi dostępne dla Państwa loginu znajdziecie Państwo pod adresem

service.g-u.com

Zarejestruj się

Chcielibyście Państwo skorzystać z którychś z naszych usług? Proszę zarejestrować się pod

service.g-u.com

Ochrona danych

Firma G-U Polska, Sp. z o.o. (Gretsch­ Unitas), ul. Wichrowa 26, 60-449 Poznań bardzo poważnie podchodzi do kwestii ochrony danych osobowych swoich kli­entów i inte­re­sentów i prze­s­trzega zapisów ustawy o ochronie danych osobowych. W żadnym wypadku zebrane dane osobowe nie są sprzedawane.

Poniższe wyjaśnienie poz­woli Państwu zori­en­tować się, w jaki sposób Gretsch­-Unitas zapewnia tę ochronę i jakiego rodzaju dane zbiera w jakim celu; ponadto użyt­kownik oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzys­tanie tych danych w sytu­acjach konie­cznych oraz zostaje poin­formowany o swoich prawach.

1.    Dane osobowe
Dane osobowe to szczególne dane o stosunkach osobowych i rzeczowych określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Należą do nich informacje takie jak np. nazwisko, adres, numer tele­fonu i data urodzenia. Informacje nie mające bezpośred­niego związku z prawdziwą toż­samością osoby - jak np. odwiedzone strony inter­ne­towe lub liczna użyt­kowników strony - nie są danymi osobowymi.

2.    Jednostka odpowied­zi­alna
Odpowied­zi­al­ność w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych ponosi G-U Polska Sp. z o. o., ul. Wichrowa 26, 60-449 w Poznaniu.

3.    Bezpie­czeństwo danych
W celu ochrony danych osobowych przed utratą lub nadużyciem Gretsch­-Unitas podejmie wszystkie konie­czne techniczne i orga­niza­cyjne środki ost­rożności. Dla­tego dane zapi­sywane są w bezpie­cznym nie­dostępnym dla szer­szej rzeszy osób miejscu.

Informacje poufne są, na ile to możliwe, w formie zaszyfrowanej za pomocą cer­tyfikatu SSL prze­kazywane pro­tokołem HTTPS.

4.    Przetwarzanie danych, zgoda na korzys­tanie
Przy odwiedzinach na stronie www.g-u.com lub www.gupolska.pl serwery firmy Gretsch­-Unitas stan­dardowo zapisują na czas określony dla celów bezpie­czeństwa

 • dane połączenia kom­pu­tera użyt­kownika (tzw. adres IP),
 • dane identyfika­cyjne używanej przeglądarki i typ sys­temu ope­r­acyjnego,
 • strony inter­ne­towe Gretsch­-Unitas odwiedzane przez użyt­kowników,
 • data i czas trwania wizyty

Ponadto dane wykraczające poza pojęcie danych osobowych jak nazwisko, adres, numer tele­fonu lub adres mailowy nie pod­legają ewidencjo­no­waniu, chyba, że użyt­kownicy podadzą je dob­rowolnie, n.p. w ramach reje­s­tracji, badania ankie­t­o­wego, konkursu z nagrodami, w celu zawarcia umowy lub w wyniku zapy­tania ofer­to­wego. Firma Gretsch­-Unitas nie jest w stanie przypo­rząd­kować poszczególnym osobom danych ewidencjo­no­wanych automatycznie. Nie doko­nuje się również powiązania tych danych z innymi źródłami danych, ponadto dane te są kasowane, kiedy tylko zostaną prze­a­nalizowane staty­stycznie.

Gretsch­-Unitas ewidencjonuje i zapisuje ponadto wszystkie informacje, które podają użyt­kownicy na jej stronie lub prze­kazują firmie w inny sposób. Należą do nich m. in.:

 • Dane do oferty
 • Dane do zamówienia
 • Dane obli­cze­niowe
 • jak równiez dane ogólne

Udostęp­nione przez użyt­kowników dane wykorzy­stywane są wyłącznie do celu admi­ni­s­tracji technicznej stron inter­ne­towych oraz by spełnić życzenia i prośby użyt­kowników, czyli w celu przygo­towania umów, wyko­nania dostaw i usług, uiszczenia płatności oraz doko­nania niezbędnych kontroli jak również dla ułat­wienia składania zamówień lub rezerwacji poprzez pro­wa­dzenie konta użyt­kownika lub w celu odpowiedzi na jego zapy­tania.

Firma Gretsch­-Unitas skorzysta z informacji, aby udo­sko­nalić strony inter­ne­towe www. g-u.com lub www. gupolska.pl, aby zapobiegać nadużyciom i oszustwom lub je wykrywać lub umożliwić osobom trzecim wyko­nanie usług technicznych, logistycznych lub innych.

Gretsch­-Unitas ma prawo zbierać, przetwarzać i zapi­sywać wyżej wymie­nione dane do wymie­ni­onych celów jak również korzy­stać z nich do własnych celów. Użyt­kownik udziela na to wyraźnej zgody, którą Gretsch­-Unitas zapro­tokołowuje. Gretsch­-Unitas ma również prawo skon­tak­tować się drogą mailową z użyt­kownikami w związku z korzys­ta­niem ze stron inter­ne­towych www.g-u.com lub www.gupolska.pl lub przy okazji zamówienia składanego drogą elek­tro­niczną. Na kon­takt ten użyt­kownik wyraża zgodę.

Tylko w przypadku uprzed­niej zgody użyt­kownika lub - jeśli prze­pisy nie stanowią inaczej - przy braku sprzeciwu, firma Gretsch­-Unitas ma prawo wykorzy­stać te dane do celów ankie­t­owych i marke­tingowych.

Prze­kazanie danych osobowych osobom trzecim następuje tylko w opis­anym poniżej zakresie:

 • Jeśli prze­kazanie danych jest konie­czne w celu realizacji umowy
 • Jeśli użyt­kownik zez­wolił na to w sposób wyraźny

Anon­imowe dane (w przypadku których niemożliwe jest przypo­rząd­kowanie do określonej osoby) mogą być pod­dane analizie dla celów staty­stycznych lub prze­kazane osobom trzecim.

5.    Cofnięcie zgody, skasowanie danych
Użyt­kownik ma w każdej chwili prawo cofnąć swoją zgodę na zapi­sanie jego danych osobowych lub ich korektę w zapisanej przez Gretsch­-Unitas bazie. W tej kwestii wystar­czający jest mail do firmy na adres: oku­cia@gu­polska.pl. W przypadku cofnięcia zgody na zapis i przetwarzanie danych osobowych użyt­kownik traci prawo do nie­o­gra­niczonego korzys­tania ze stron www.g-u.com oraz www.gupolska.pl.

Skasowanie danych osobowych następuje z chwilą

 • cofnięcia przez użyt­kownika zgody na ich zapis,
 • jeśli ich znajomość nie jest wymagana w celu osiągnięcia celu związanego z ich zapisem lub
 • ich zapis jest nie­doz­wo­lony z innych określ­onych w ustawie powodów.


6.    Coo­kies
Strony inter­ne­towe www.g-u.com i www.gupolska.pl używają w niektórych miejscach "coo­kies". Służą one dostar­czeniu oferty firmy w sposób przyjazny dla użyt­kownika, efektywny i pewny. Coo­kies są drobnymi plikami teks­towymi pozwa­lającymi na ponowne rozpoznanie użyt­kownika. Są one archiwizowane na kom­pu­terze użyt­kownika i zapisane z jego przeglądarki. Większość plików "coo­kies" stosowanych przez Gretsch­-Unitas to tzw. "Ses­sion-Coo­kies". W momencie opuszczenia strony przez użyt­kownika są one automatycznie kasowane.

Oprócz tego Gretsch­-Unitas stosuje stałe "coo­kies", za pomocą których zapisuje dane użyt­kowników wie­lokrotnie odwiedzających stronę inter­ne­tową kon­cernu. Dzięki temu możliwe jest optymalne zarządzanie danymi użyt­kowników oraz zao­fe­rowanie im możliwie uro­zmaiconej strony inter­ne­towej oraz w miarę możliwości aktualnych treści. Stałe "coo­kies" ogra­niczają siędo numeru identyfika­cyjnego. Nie zapisane zostają natomiast nazwisko, adres IP itp.

Korzys­tanie z oferty możliwe jest także bez użycia "coo­kies". Użyt­kownicy mogą zdeaktywować funkcję zapisu "coo­kies" w swojej przeglądarce, ogra­niczyć ją tylko do niektórych stron lub tak ustawić przeglądarkę, by powiadamiała ona natychmiast o trans­misji nowych "coo­kies". Użyt­kownicy mogą też wykasować coo­kies ze swojego dysku twardego. W takim wypadku możliwa jest jednak tylko ogra­niczona prezentacja strony oraz ogra­niczone zarządzanie danymi użyt­kownika.


7. Serwis analizujący strony inter­ne­towe Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, serwisu analizującego strony inter­ne­towe Google Inc. („Goo­gle“). Google Analytics korzysta z tzw. "coo­kies", plików teks­towych, które zapi­sywane są na Państwa kom­pu­terze i umożliwiają Państwu korzys­tanie ze strony inter­ne­towej. Wygene­rowane przez coo­kies informacje dotyczące korzys­tania przez Państwa ze strony inter­ne­towej prze­kazywane są z reguły do serwera Google w USA i są tam magazyn­owane.

W przypadku aktywacji na tej stronie anonimizacji IP, Państwa adres IP zos­tanie jednak skrócony przez Google w obrębie krajów człon­kowskich Unii Euro­pejskiej lub na terenie innych krajów, które przystąpiły do Traktatu o euro­pejskim obszarze gos­podar­czym. Pełny adres IP zos­tanie prze­nie­siony na serwer Googla w USA i tam skrócony tylko w wyjąt­kowych przypadkach. Na tej stronie jest aktywna funkcja anonimizacja IP. Na pole­cenie admi­ni­s­t­ra­tora tej strony Google wykorzysta te informacje w celu prze­a­nalizowania sposobu korzys­tania ze strony, zestawiania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz w celu świadczenia innych związ­anych z korzys­ta­niem ze strony inter­ne­towej usług na rzecz admi­ni­s­t­ra­tora strony.

 

Prze­kazany z Państwa przeglądarki adres IP w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Googla. Możecie Państwo uniknąć zapisu coo­kies korzy­stając z odpowied­nich ustawień pro­gramu przeglądarki, pra­gniemy jednak zwrócić Państwu uwagę na fakt, iż w tym wypadku nie zawsze będ­ziecie Państwo mogli w pełnym zakresie skorzy­stać z wszystkich ofe­rowanych przez stronę funkcji. Ponadto mogą Państwo uniknąć reje­stru danych wygene­rowanych przez coo­kies a dotyczących Państwa korzys­tania ze strony (łącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzania tych danych przez przeglądarkę Google, pobier­ając i insta­lując dostępny pod następującym linkiem plugin przeglądarki:

 

tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Alter­natywnie do Add-On przeglądarki lub w obrębie przeglądarek na urządze­niach mobilnych, należy kliknąć link Wstaw Google Analytics Opt-Out-Cookie,
w celu uniemożliwienia reje­s­tracji przez Google Analytics w obrębie tej strony inter­ne­towej (Opt Out funkcjonuje tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny). W tym wypadku cookie Opt-Out będzie archiwizowany na Państwa sprzęcie. Jeśli skasujecie Państwo swoje Coo­kies w tej przeglądarce, musicie pono­wnie kliknąć w ten link.

8.    Prawo do informacji
Zgodnie z Feder­alną ustawą o ochronie danych osobowych użyt­kownik ma prawo do bezpłatnego wglądu w zapisane przez ope­ra­tora dane o swojej osobie oraz do uzyskania informacji o ich poch­odzeniu i odbior­cach jak również celu ich zapisu. Ponadto w razie konie­czności użyt­kownik ma prawo do sko­rygowania, zab­lo­kowania lub skasowania swoich danych. Informacja ta udzie­lana jest pisemnie. Prośbę o udzielenie informacji należy skie­rować pisemnie załączając kopię dowodu oso­bi­stego na adres G-U Polska Sp. z o.o., ul. Wichrowa 26, 60-449 Poznań.

9.    Pozo­stałe informacje
Użyt­kownik przyjmuje do wia­domości fakt, że zgodnie z obe­cnym roz­wojem tech­niki niemożliwe jest zagwa­ran­towanie cał­kowitej ochrony danych w trakcie ich trans­misji. Użyt­kownik musi zatem sam zadbać o bezpie­czeństwo wprowa­dz­anych przez niego do internetu danych.

Zaufanie użyt­kowników leży firmie Gretsch­-Unitas na sercu. Dla­tego firma chętnie służy wszelką pomocą w kwestii przetwarzania danych osobowych. W przypadku pytań, na które powyższa dekla­racja o ochronie danych nie udziela odpowiedzi lub jeśli użyt­kownicy potrze­bują szczegółowych informacji na ten temat, można zwrócić się w każdej chwili pod następujący adres mailowy: oku­cia@gu­polska.pl.