Usługi dostępne dla Państwa loginu znajdziecie Państwo pod adresem

service.g-u.com

Zarejestruj się

Chcielibyście Państwo skorzystać z którychś z naszych usług? Proszę zarejestrować się pod

service.g-u.com

Ochrona danych

Firma G-U Polska, Sp. z o.o. (Gretsch­ Unitas), ul. Wichrowa 26, 60449 Poznań bardzo poważnie podchodzi do kwestii ochrony danych osobowych swoich kli­entów i inte­re­sentów i prze­s­trzega zapisów ustawy o ochronie danych osobowych. W żadnym wypadku zebrane dane osobowe nie są sprzedawane.

Poniższe wyjaśnienie poz­woli Państwu zori­en­tować się, w jaki sposób Gretsch­-Unitas zapewnia tę ochronę i jakiego rodzaju dane zbiera w jakim celu; ponadto użyt­kownik oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzys­tanie tych danych w sytu­acjach konie­cznych oraz zostaje poin­formowany o swoich prawach.

1.    Dane osobowe
Dane osobowe to szczególne dane o stosunkach osobowych i rzeczowych określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Należą do nich informacje takie jak np. nazwisko, adres, numer tele­fonu i data urodzenia. Informacje nie mające bezpośred­niego związku z prawdziwą toż­samością osoby - jak np. odwiedzone strony inter­ne­towe lub liczna użyt­kowników strony - nie są danymi osobowymi.

2.    Jednostka odpowied­zi­alna
Odpowied­zi­al­ność w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych ponosi G-U Polska Sp. z o. o., ul. Wichrowa 26, 60449 w Poznaniu.

3.    Bezpie­czeństwo danych
W celu ochrony danych osobowych przed utratą lub nadużyciem Gretsch­-Unitas podejmie wszystkie konie­czne techniczne i orga­niza­cyjne środki ost­rożności. Dla­tego dane zapi­sywane są w bezpie­cznym nie­dostępnym dla szer­szej rzeszy osób miejscu.

Informacje poufne są, na ile to możliwe, w formie zaszyfrowanej za pomocą cer­tyfikatu SSL prze­kazywane pro­tokołem HTTPS.

4.    Przetwarzanie danych, zgoda na korzys­tanie
Przy odwiedzinach na stronie www.g-u.com lub www.gupolska.pl serwery firmy Gretsch­-Unitas stan­dardowo zapisują na czas określony dla celów bezpie­czeństwa

  • dane połączenia kom­pu­tera użyt­kownika (tzw. adres IP),
  • dane identyfika­cyjne używanej przeglądarki i typ sys­temu ope­r­acyjnego,
  • strony inter­ne­towe Gretsch­-Unitas odwiedzane przez użyt­kowników,
  • data i czas trwania wizyty

Ponadto dane wykraczające poza pojęcie danych osobowych jak nazwisko, adres, numer tele­fonu lub adres mailowy nie pod­legają ewidencjo­no­waniu, chyba, że użyt­kownicy podadzą je dob­rowolnie, n.p. w ramach reje­s­tracji, badania ankie­t­o­wego, konkursu z nagrodami, w celu zawarcia umowy lub w wyniku zapy­tania ofer­to­wego. Firma Gretsch­-Unitas nie jest w stanie przypo­rząd­kować poszczególnym osobom danych ewidencjo­no­wanych automatycznie. Nie doko­nuje się również powiązania tych danych z innymi źródłami danych, ponadto dane te są kasowane, kiedy tylko zostaną prze­a­nalizowane staty­stycznie.

Gretsch­-Unitas ewidencjonuje i zapisuje ponadto wszystkie informacje, które podają użyt­kownicy na jej stronie lub prze­kazują firmie w inny sposób. Należą do nich m. in.:

  • Dane do oferty
  • Dane do zamówienia
  • Dane obli­cze­niowe
  • jak równiez dane ogólne

Udostęp­nione przez użyt­kowników dane wykorzy­stywane są wyłącznie do celu admi­ni­s­tracji technicznej stron inter­ne­towych oraz by spełnić życzenia i prośby użyt­kowników, czyli w celu przygo­towania umów, wyko­nania dostaw i usług, uiszczenia płatności oraz doko­nania niezbędnych kontroli jak również dla ułat­wienia składania zamówień lub rezerwacji poprzez pro­wa­dzenie konta użyt­kownika lub w celu odpowiedzi na jego zapy­tania.

Firma Gretsch­-Unitas skorzysta z informacji, aby udo­sko­nalić strony inter­ne­towe www. g-u.com lub www. gupolska.pl, aby zapobiegać nadużyciom i oszustwom lub je wykrywać lub umożliwić osobom trzecim wyko­nanie usług technicznych, logistycznych lub innych.

Gretsch­-Unitas ma prawo zbierać, przetwarzać i zapi­sywać wyżej wymie­nione dane do wymie­ni­onych celów jak również korzy­stać z nich do własnych celów. Użyt­kownik udziela na to wyraźnej zgody, którą Gretsch­-Unitas zapro­tokołowuje. Gretsch­-Unitas ma również prawo skon­tak­tować się drogą mailową z użyt­kownikami w związku z korzys­ta­niem ze stron inter­ne­towych www.g-u.com lub www.gupolska.pl lub przy okazji zamówienia składanego drogą elek­tro­niczną. Na kon­takt ten użyt­kownik wyraża zgodę.

Tylko w przypadku uprzed­niej zgody użyt­kownika lub - jeśli prze­pisy nie stanowią inaczej - przy braku sprzeciwu, firma Gretsch­-Unitas ma prawo wykorzy­stać te dane do celów ankie­t­owych i marke­tingowych.

Prze­kazanie danych osobowych osobom trzecim następuje tylko w opis­anym poniżej zakresie:

  • Jeśli prze­kazanie danych jest konie­czne w celu realizacji umowy
  • Jeśli użyt­kownik zez­wolił na to w sposób wyraźny

Anon­imowe dane (w przypadku których niemożliwe jest przypo­rząd­kowanie do określonej osoby) mogą być pod­dane analizie dla celów staty­stycznych lub prze­kazane osobom trzecim.

5.    Cofnięcie zgody, skasowanie danych
Użyt­kownik ma w każdej chwili prawo cofnąć swoją zgodę na zapi­sanie jego danych osobowych lub ich korektę w zapisanej przez Gretsch­-Unitas bazie. W tej kwestii wystar­czający jest mail do firmy na adres: okucia@gupolska.pl. W przypadku cofnięcia zgody na zapis i przetwarzanie danych osobowych użytkownik traci prawo do nieograniczonego korzystania ze stron www.g-u.com oraz www.gupolska.pl.

Skasowanie danych osobowych następuje z chwilą


6.    Cookies
Strony internetowe www.g-u.com i www.gupolska.pl używają w niektórych miejscach "cookies". Służą one dostarczeniu oferty firmy w sposób przyjazny dla użytkownika, efektywny i pewny. Cookies są drobnymi plikami tekstowymi pozwalającymi na ponowne rozpoznanie użytkownika. Są one archiwizowane na komputerze użytkownika i zapisane z jego przeglądarki. Większość plików "cookies" stosowanych przez Gretsch-Unitas to tzw. "Session-Cookies". W momencie opuszczenia strony przez użytkownika są one automatycznie kasowane.

Oprócz tego Gretsch-Unitas stosuje stałe "cookies", za pomocą których zapisuje dane użytkowników wielokrotnie odwiedzających stronę internetową koncernu. Dzięki temu możliwe jest optymalne zarządzanie danymi użytkowników oraz zaoferowanie im możliwie urozmaiconej strony internetowej oraz w miarę możliwości aktualnych treści. Stałe "cookies" ograniczają siędo numeru identyfikacyjnego. Nie zapisane zostają natomiast nazwisko, adres IP itp.

Korzystanie z oferty możliwe jest także bez użycia "cookies". Użytkownicy mogą zdeaktywować funkcję zapisu "cookies" w swojej przeglądarce, ograniczyć ją tylko do niektórych stron lub tak ustawić przeglądarkę, by powiadamiała ona natychmiast o transmisji nowych "cookies". Użytkownicy mogą też wykasować cookies ze swojego dysku twardego. W takim wypadku możliwa jest jednak tylko ograniczona prezentacja strony oraz ograniczone zarządzanie danymi użytkownika.


7. Serwis analizujący strony internetowe Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, serwisu analizującego strony internetowe Google Inc. („Google“). Google Analytics korzysta z tzw. "cookies", plików tekstowych, które zapisywane są na Państwa komputerze i umożliwiają Państwu korzystanie ze strony internetowej. Wygenerowane przez cookies informacje dotyczące korzystania przez Państwa ze strony internetowej przekazywane są z reguły do serwera Google w USA i są tam magazynowane.

W przypadku aktywacji na tej stronie anonimizacji IP, Państwa adres IP zostanie jednak skrócony przez Google w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub na terenie innych krajów, które przystąpiły do Traktatu o europejskim obszarze gospodarczym. Pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Googla w USA i tam skrócony tylko w wyjątkowych przypadkach. Na tej stronie jest aktywna funkcja anonimizacja IP. Na polecenie administratora tej strony Google wykorzysta te informacje w celu przeanalizowania sposobu korzystania ze strony, zestawiania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz w celu świadczenia innych związanych z korzystaniem ze strony internetowej usług na rzecz administratora strony.

Przekazany z Państwa przeglądarki adres IP w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Googla. Możecie Państwo uniknąć zapisu cookies korzystając z odpowiednich ustawień programu przeglądarki, pragniemy jednak zwrócić Państwu uwagę na fakt, iż w tym wypadku nie zawsze będziecie Państwo mogli w pełnym zakresie skorzystać z wszystkich oferowanych przez stronę funkcji. Ponadto mogą Państwo uniknąć rejestru danych wygenerowanych przez cookies a dotyczących Państwa korzystania ze strony (łącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzania tych danych przez przeglądarkę Google, pobierając i instalując dostępny pod następującym linkiem plugin przeglądarki:

tools.google.com/dlpage/gaoptout

Alter­natywnie do Add-On przeglądarki lub w obrębie przeglądarek na urządze­niach mobilnych, należy kliknąć link
Wstaw Google Analytics Opt-Out-Cookie,
w celu uniemożliwienia reje­s­tracji przez Google Analytics w obrębie tej strony inter­ne­towej (Opt Out funkcjonuje tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny). W tym wypadku cookie Opt-Out będzie archiwizowany na Państwa sprzęcie. Jeśli skasujecie Państwo swoje Coo­kies w tej przeglądarce, musicie pono­wnie kliknąć w ten link.

8.    Prawo do informacji
Zgodnie z Feder­alną ustawą o ochronie danych osobowych użyt­kownik ma prawo do bezpłatnego wglądu w zapisane przez ope­ra­tora dane o swojej osobie oraz do uzyskania informacji o ich poch­odzeniu i odbior­cach jak również celu ich zapisu. Ponadto w razie konie­czności użyt­kownik ma prawo do sko­rygowania, zab­lo­kowania lub skasowania swoich danych. Informacja ta udzie­lana jest pisemnie. Prośbę o udzielenie informacji należy skie­rować pisemnie załączając kopię dowodu oso­bi­stego na adres G-U Polska Sp. z o.o., ul. Wichrowa 26, 60449 Poznań.

9.    Pozo­stałe informacje
Użyt­kownik przyjmuje do wia­domości fakt, że zgodnie z obe­cnym roz­wojem tech­niki niemożliwe jest zagwa­ran­towanie cał­kowitej ochrony danych w trakcie ich trans­misji. Użyt­kownik musi zatem sam zadbać o bezpie­czeństwo wprowa­dz­anych przez niego do internetu danych.

Zaufanie użyt­kowników leży firmie Gretsch­-Unitas na sercu. Dla­tego firma chętnie służy wszelką pomocą w kwestii przetwarzania danych osobowych. W przypadku pytań, na które powyższa dekla­racja o ochronie danych nie udziela odpowiedzi lub jeśli użyt­kownicy potrze­bują szczegółowych informacji na ten temat, można zwrócić się w każdej chwili pod następujący adres mailowy: