Pro­tecția datelor

Socie­tatea G-U Ferrom Com. S.R.L. (Gretsch­-Unitas), Str. Oxi­genului Nr. 1B, 077035 Cer­nica Ilfov, ia foarte în serios pro­tecția datelor per­so­nale ale cli­enților săi, iar per­soanele intere­sate se con­formează dispo­zițiilor din legislația privind pro­tecția datelor per­so­nale. Datele culese nu vor fi în niciun caz vândute, sub nicio formă.

Prezenta decla­rație per­mite înțelegerea manierei în care Gretsch­-Uni­tas a­sigură această pro­tecție, precum și a tipului de date colectate și a scopului colectării; utiliz­a­torul își declară, printre altele, consimțământul la utilizarea necesară a datelor și este informat asupra dreptu­rilor sale.

1.    Date cu caracter per­sonal
Datele cu caracter per­sonal reprez­intă indicații individuale despre situația per­so­nală sau mate­rială a unei per­soane fizice determi­nate sau care poate fi determi­nată. Este vorba în principal despre informații precum numele, adresa, numărul de telefon sau data nașterii. Informațiile care nu pot fi conectate direct cu iden­ti­tatea reală a unei per­soane, de exemplu paginile web consul­tate sau numărul de utiliz­a­tori ai unei pagini web, nu consti­tuie date cu caracter per­sonal.

2.    Or­ga­nismul responsabil
Orga­nismul responsabil în sensul legii privind pro­tecția datelor cu caracter per­sonal este socie­tate G-U Ferrom Com. S.R.L., Str. Oxi­genului Nr. 1B, 077035 Cer­nica Ilfov.

3.    Secu­ri­tatea datelor
Gretsch­-Unitas ia toate măsu­rile necesare de secu­ri­tate tehnică și orga­nizațio­nale în vederea pro­tecției datelor cu caracter per­sonal împo­t­riva pierde­rilor și abuzu­rilor. Datele sunt astfel memo­rate într-un mediu de lucru sigur inaccesibil pub­li­cului.

În măsura posi­bi­lului, informațiile con­fidențiale se transmit criptate prin cer­ti­ficat SSL cu aju­torul pro­to­co­lului HTTPS.

4.    Prelu­crarea datelor, consimțământul privind utilizarea datelor
Atunci când utiliz­a­torii vizitează adre­sele www.g-u.com sau www.g-u.ro, serverele web ale Gretsch­-Unitas memorează automat și temporar, pentru secu­ri­tatea sis­tem­ului,

 • datele de conectare ale com­pu­te­rului care realizează conectarea (adresa IP),
 • datele de iden­ti­fi­care a navi­ga­to­rului utilizat și a sis­tem­ului de operare,
 • paginile web pe care utiliz­a­torul le vizitează pe site-ul Gretsch­-Unitas,
 • data și durata vizitei

Datele cu caracter per­sonal care depășesc acest cadru, precum numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de curier elec­tronic nu sunt colectate, cu excepția cazului în care utiliz­a­torii le fur­nizează vol­untar, de exemplu ca parte a unei înregi­s­trări, a unui sondaj, a unui joc concurs, pentru executarea unui contract sau pentru o soli­ci­tare de informații. Datele colectate automat nu pot fi core­late cu per­soanele ofe­rite de Gretsch­-Unitas. Nu se per­mite nicio corelare între aceste date și alte surse de date; datele sunt șterse după efectuarea unei analize sta­tistice.

Gretsch­-Unitas colectează și memorează, printre altele, informațiile pe care utiliz­a­torii le introduc pe pagina de Internet sau pe care le transmit societății Gretsch­-Unitas prin orice alt mijloc. Aceste date sunt, de exemplu:

 • date privind ofer­tele
 • date privind comen­zile
 • date de calcul
 • precum și date de natură gene­rală

Datele cu caracter per­sonal fur­nizate de către utiliz­a­tori sunt utilizate de către Gretsch­-Unitas numai pentru ges­tio­narea tehnică a paginilor de Internet și ca răs­puns la dorințele și soli­citările utiliz­a­to­rilor, adică în general pentru pregătirea și executarea contractelor, pentru efectuarea livrărilor și pre­starea serviciilor, pentru pro­cesarea plăților și efectuarea controalelor necesare, precum și pentru sim­p­li­fi­carea comen­zilor sau rezervarea pro­du­selor prin menținerea unui cont de utiliz­ator sau pentru a răspunde unei soli­citări.

Informațiile sunt de ase­menea utilizate de către socie­tatea Gretsch­-Unitas pentru îmbunătățirea site-urilor www.g-u.com și www.g-u.ro, pentru preve­nirea sau detectarea abuzu­rilor și escro­che­riilor sau pentru a per­mite terților executarea de servicii tehnice, logistice sau de altă natură în numele societății Gretsch­-Unitas.

Socie­tatea Gretsch­-Unitas este abili­tată să preleveze datele mențio­nate mai sus în scopu­rile prevăzute, să le pro­ce­seze, să le memo­reze sau să le utilizeze în scop pro­priu. În acest sens, utiliz­a­torul își dă consimțământul, pe care socie­tatea Gretsch­-Unitas îl con­semnează într-un proces verbal. Socie­tatea Gretsch­-Unitas este de ase­menea abili­tată să intre în legătură cu utiliz­a­torii prin curier elec­tronic în cadrul utilizării paginii www.g-u.com sau www.g-u.ro precum și pentru comenzi on line; utiliz­a­torul consimte la aceasta.

Socie­tatea Gretsch­-Unitas utilizează în egală măsură aceste date pentru anchete de produs și activități cu scopuri de marke­ting, doar în măsura în care utiliz­a­torul consimte în prealabil sau nu formulează nicio obie­cție, în cazul în care legea prevede astfel.

Trans­miterea sau com­u­ni­carea în orice altă formă către terți a datelor cu caracter per­sonal este permisă în sensul precizat mai sus numai atunci când:

 • Trans­miterea este necesară în vederea executării unui contract
 • Utiliz­a­torul consimte în mod expres

Datele anonimizate (care nu pot fi core­late cu o anu­mită per­soană) pot fi utilizate de către socie­tatea Gretsch­-Unitas în scopuri sta­tistice și pot fi în egală măsură com­u­nicate terților.

5.    Revo­carea consimțămân­tului, radierea datelor
Utiliz­a­torul își poate revoca oricând consimțământul cu privire la memorarea datelor cu caracter per­sonal care îl privesc sau poate soli­cita rec­ti­fi­carea datelor care îl privesc și care au fost memo­rate de către socie­tatea Gretsch­-Unitas. În acest sens este sufici­entă tri­miterea unui mesaj prin curierul elec­tronic către Gretsch­-Unitas pe adresa: office(at)g-u.ro. În cazul revocării consimțămân­tului cu privire la memorarea sau prelu­crarea datelor cu caracter per­sonal, site-urile www.g-u.com și www.g-u.ro nu vor mai putea fi utilizate de către utiliz­ator fără res­tricții.

Radierea datelor cu caracter per­sonal are loc atunci când

 • utiliz­a­torii își revocă consimțământul cu privire la memorarea datelor,
 • datele nu mai sunt necesare în scopul în care ace­stea au fost memo­rate, sau
 • atunci când memorarea ace­s­tora este sau devine ilegală din orice motiv juridic.


6.    Fișierele coo­kies

Site-urile Internet www.g-u.ro și www.g-u.com utilizează fișiere „coo­kies” în unele locuri. Ace­stea sunt folo­site pentru a face oferta mai ușor de utilizat, mai efici­entă și mai sigură. Coo­kies-urile sunt niște mici fișiere text care permit recun­oașterea utiliz­a­to­rului. Ace­stea sunt descărcate pe com­pu­terul utiliz­a­to­rului și memo­rate de către navi­ga­torul de Internet. Majo­ri­tatea coo­kies-urilor utilizate de către socie­tatea Gretsch­-Uni­tas sunt coo­kies-uri de sesiune. Ace­stea sunt șterse automat la înch­eierea sesiunii.

Pe de altă parte, socie­tatea Gretsch­-Unitas utilizează coo­kies-uri perma­nente pentru a reține informații despre utiliz­a­torii care vizitează des site-ul său. Ace­stea permit o îndrumare optimă a utiliz­a­to­rului, precum și ofer­irea vizi­ta­to­rilor frecvenți a unui site Internet pe cât se poate de variat și a unor noi conți­nuturi, atunci când este cazul. Un fișier coo­kies perma­nent conține doar un număr de iden­ti­fi­care. Numele, adresa IP etc. nu sunt memo­rate.

În egală măsură, este posi­bilă utilizarea ofer­telor și fără coo­kies-uri . Utiliz­a­torii pot deza­c­tiva memorarea coo­kies-urilor în browser-ele lor, pot limita memorarea la doar câteva site-uri sau pot seta browserul astfel încât să fie informați atunci când se trans­mite un fișier coo­kies. Astfel, utiliz­a­torii pot șterge fișierele coo­kies de pe hard-disk. În ase­menea caz, îndrumarea utiliz­a­to­rului este res­tricțio­nată.


7. Serviciu de analiză web Google Analytics

Această pagină de internet utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. („Goo­gle“). Google Analytics utilizează așa-numitele „Coo­kies“, fișiere text care sunt salvate pe calcula­torul dvs. și care facili­tează o analiză a utilizării paginii de internet de către dumneavoa­stră. Informațiile gene­rate prin intermediul Cookie ca urmare a utilizării ace­stei pagini de internet de către dumneavoa­stră sunt transfe­rate, de regulă, pe un server al Google din SUA și sunt salvate acolo.

În cazul activării anonimizării IP-ului pe această pagină de internet, adresa IP a dvs. va fi scurtată totuși în prealabil de Google în sta­tele membre ale Uniunii Euro­pene sau în alte state contractante ale Con­venției privind Spațiul Eco­nomic Euro­pean. Doar în cazuri de excepție, adresa IP completă va fi transfe­rată pe un server al Google din SUA și va fi scurtată acolo. Ano­no­mizarea IP-ului este activă pe această pagină de internet. Ca urmare a auto­rizării din partea admi­ni­s­t­ra­to­rului ace­stei pagini de internet, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea paginii de internet de către dvs. pentru a redacta rapoarte despre activitățile de pe pagina de internet și pentru a oferi servicii conexe utilizării paginii de internet și utilizării intern­etului față de admi­ni­s­t­ra­torul paginii de internet.

Adresa IP trans­misă de browser-ul dvs. în cadrul Google Analytics nu va fi aso­ciată cu alte date ale Google. Puteți împiedica salvarea Coo­kies printr-o setare cores­punzătoare a software­-ului browser-ului dvs., totuși vă atragem atenția asupra faptului că nu veți putea utiliza în acest caz pe deplin toate funcțiile ace­stei pagini de internet. În plus, puteți împiedica înregi­s­trarea datelor gene­rate prin Cookie și care fac referire la utilizarea de către dvs. a paginii de internet (inclusiv adresa IP a dvs.) la Google precum și prelu­crarea acestor date de către Google, descărcând și instalând plugin-ul dispo­nibil la urmă­torul link:

tools.google.com/dlpage/gaoptout

Alter­nativ la Add-on al browser-ului sau în cadrul browser-elor de pe dispo­zi­tivele mobile, faceți clic pe acest link Setare Google Analytics Opt-Out-Cookie, pentru a împiedica pe viitor înregi­s­trarea prin Google Analytics în cadrul ace­stei pagini de internet (Opt Out funcționează numai în browser și numai pentru acest domeniu). În plus, se sto­chează un Opt-Out-Cookie pe dispo­zi­tivul dumneavoa­stră. Dacă șter­geți Coo­kies din acest browser, tre­buie să faci clic din nou pe acest link.


8.    Dreptul la informare

În virtutea legislației germane privind pro­tecția datelor, utiliz­a­torul are dreptul să consulte oricând, gratuit, la pro­vider, datele cu caracter per­sonal care îl privesc și care au fost memo­rate, precum și să obțină informații privind sursa și desti­nația lor și scopul memorării. Utiliz­a­torul are dreptul de ase­menea să rec­ti­fice, să blo­cheze sau să radieze datele sale per­so­nale. Informațiile se com­u­nică în scris. Soli­ci­tarea de informații tre­buie adre­sată societății G-U Ferrom Com. S.R.L., Str. Oxi­genului Nr. 1B, 077035 Cer­nica Ilfov, în scris, însoțită de o copie a cărții de iden­ti­tate.

9.    Alte informații
Utiliz­a­torul are cun­oștință de faptul că, în stadiul actual de dezvol­tare tehnică, pro­tecția datelor nu poate fi asigu­rată în înt­regime în cazul transfer­u­rilor de date pe Internet. Prin urmare, utiliz­a­torul veghează singur la secu­ri­tatea datelor pe care le transferă prin Internet.

Socie­tatea Gretsch­-Unitas acordă o foarte mare import­anță încrederii utiliz­a­to­rilor. Prin urmare, Gretsch­-Unitas este pe deplin dispusă să justi­fice prelu­crarea datelor cu caracter per­sonal. În cazul în care mai rămân întrebări la care prezenta decla­rație privind pro­tecția datelor nu răspunde, sau în cazul în care utiliz­a­torii doresc mai multe detalii despre unele dintre preve­de­rile sale, aceștia se pot adresa oricând pe următoarea adresă de e-mail: office(at)g-u.ro.