Privacy policy

Zaštita podataka

GU d.o.o., Dr. Slavka Rozgaja 5, 47000 Karlovac, vrlo ozbiljno shvaća zaštitu osobnih podataka svojih kupaca i zai­n­tere­si­ranih osoba i prid­ržava se pravila Zakona o zaštiti podataka. Prikupljeni podatci se ni u kojem slučaju na pro­daju.

U sljedećoj je izjavi dan pre­gled o tome kako gru­pacija Gretsch­-Unitas jamči tu zaštitu i koje se vrste podataka prikupljaju u koje svrhe. Uz to korisnik izjavljuje da je sug­lasan s pot­rebnom upor­abom podataka te dobiva informacije o svojim pravima.


1. Osobni podatci
Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je iden­ti­ficirana ili se pomoću tog podatka može iden­ti­fici­rati na osnovi iden­ti­fika­cijskog broja (OIB-a), imena i prezi­mena i adrese sta­novanja, e-mail adrese, podataka o stručnoj kvali­fika­ciji, radnom mjestu, ban­kovnim raču­nima, kreditnoj zaduženosti i sl. Informacije, koje se ne dovode u direktnu vezu sa stvarnim iden­ti­­tetom neke osobe – kao npr. posjećene inter­netske stra­nice ili broj korisnika neke stra­nice – nisu osobni podatci.


2. Vodi­telj obrade i službenik za zaštitu podataka
Vodi­telj obrade u smislu čl. Art. 4., st. 7. Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (OUZP) u smislu zakona o zaštiti podataka je:
GU d.o.o.,
Dr. Slavka Rozgaja 5,
47000 Karlovac,
Kon­taktni podatci službe­nika za zaštitu podataka: ivona.malnar(at)gmail.com

Daten­schutz­be­auf­tragter
Gretsch­-Unitas GmbH
Bau­be­schläge          
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Telefon +49 7156 301-660
Tele­faks +49 7156 301-77660
datenschutz(at)g-u.de


3. Sigur­nost podataka
Gru­pacija Gretsch­-Unitas poduzima sve pot­rebne tehničke i orga­niza­cijske sigur­nosne mjere za zaštitu osobnih podataka od gubitka i zlo­porabe. Podatci se pohranjuju u sigurnoj radnoj okolini i nisu dostupni javnosti.

Povjerljive informacije kodi­raju se pomoću SSL-cer­ti­fikata i prenose pro­tokolom HTTPS.


4. Obrada podataka
Kada korisnici posjete mrežnu stra­nicu www.g-u.com ili www.g-u.de, mrežni pos­lužitelji gru­pacije Gretsch­-Unitas radi osigu­ranja sigur­nosti sus­tava stan­dardno privre­meno pohranjuju (pravna je osnova čl. 6., st. 1., točka 1 (f) OUZP-a): podatke o povezivanju raču­nala koje šalje upit (IP adresa),

 • podatke o prepoz­navanje koriš­tenog tipa pre­g­led­nika i ope­ra­tivnog sus­tava,
 • inter­netske stra­nice koje korisnici posjećuju kod gru­pacije Gretsch­-Unitas,
 • datum i trajanje posjeta

Osobni podatci izvan toga poput imena, adrese, tele­fonskog broja ili adrese e-pošte ne regi­s­tr­i­raju se osim ako ih korisnik nije dob­ro­voljno unio primje­rice u okviru regi­s­tracije, ankete, nagradne igre, radi pro­vođenja ugo­vora ili upita o informacijama. Gru­pacija Gretsch­-Unitas ne može automatski regi­s­tr­i­rane podatke povezati s određenim osobama. Ne vrši se spajanje tih podataka s drugim izvo­rima podataka, podatci se brišu nakon sta­tističke analize.

Gretsch­-Unitas uz to regi­s­trira i pohranjuje sve informacije koji korisnici unose na inter­netskoj stra­nici ili na neki drugi način pro­s­lijede gru­paciji Gretsch­-Unitas. To su primje­rice sljedeći podatci:

 • Podatci ponude
 • Podatci narudžbe
 • Podatci iz kalku­lacije
 • Te opći podatci

Osobni podatci koje su korisnici stavili na ras­po­laganje Gretsch­-Unitas rabi isključivo u svrhu tehničke admi­ni­s­tracije inter­netskih stra­nica i za ispunjavanje želja i zahtjeva korisnika, dakle u pravilu za pri­premu i izvršavanje ugo­vora, realiza­ciju ispo­ruka i usluga, za vršenje plaćanja te za pot­rebna ispi­tivanja i olakšavanje naručivanja odnosno rezervi­ranja vođenjem korisničkog računa ili za odgova­ranje na upite.

Gretsch­-Unitas podatke upot­reb­ljava i za poboljšanje stra­nica www.g-u.com odnosno www.g-u.de te za sprečavanje ili otkrivanje zlo­porabe i prevara ili za omogućivanje pro­vođenja tehničkih, logističkih ili drugih usluga za gru­paciju Gretsch­-Unitas od strane trećih osoba.

Gretsch­-Unitas tim se podatcima koristi za ankete vezane uz pro­izvode i u marke­tinške svrhe samo ako je korisnik pre­thodno dao svoju pri­volu odnosno ako nije uložen prigovor - ako je to predviđeno zakonskim odredbama.

Pro­sljeđivanje ili drugo davanje osobnih podataka trećim osobama odvija se samo u opsegu nave­denom u nas­tavku:

 • ako je pro­sljeđivanje nužno u svrhu ispunjavanja ugo­vora
 • ako je korisnik dao izričitu sug­lasnost

Anonimiz­i­rane podatke (kod kojih nije moguće povezivanje s određenom osobom) Gretsch­-Unitas smije sta­tistički analiz­i­rati i pro­sljeđivati trećim osobama.


5. Prava korisnika
Korisnik u odnosu na nas ima sljedeća prava u vezi svojih osobnih podataka:

 • pravo na informi­ranost
 • pravo na ispravak ili brisanje
 • pravo na ogra­ničenje obrade
 • pravo na podnošenje prigo­vora na obradu
 • pravo na preno­sivost podataka.

Za zahtjeve i prigo­vore vezane za kršenje prava na informi­ranje, kršenje prava o čuvanju tajne, ispravak ili brisanje podataka nad­ležno je tijelo za zaštitu podataka:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Mar­tićeva ulica 14, 10000 Zagreb
Tel.: 00385 (0)1 4609-000
Faks: 00385 (0)1 4609-099
E-adresa:
azop(at)azop.hr

Ako je korisnik dao pri­volu za obradu svojih podataka, može je u svakom tre­nutku povući. Takvo povlačenje utječe na dopuš­tenost obrade osobnih podataka nakon što nam ga korisnik uputi.

Ako se pri obradi vaših osobnih podataka oslanjamo na legitimni interes, korisnici mogu uložiti prigovor na obradu. To je slučaj ako obrada nije pot­rebna za izvršavanje ugo­vora s korisnicima, što je opisano kod funkcija u nas­tavku. Pri ostva­rivanju takvog prava molimo vas da nave­dete razloge zbog kojih ne smijemo obrađivati vaše osobne podatke. U slučaju utemeljenog prigo­vora pro­vjerit ćemo činjenično stanje te obu­s­taviti odnosno preki­nuti obradu podataka ili vam navesti razloge zbog kojih smo primo­rani nas­taviti s obradom podataka.

Naravno da se korisnici u svakom tre­nutku mogu uspro­tivi obradi svojih osobnih podataka u svrhu oglašavanja i analize podataka. Korisnici nam se na sljedeću adresu mogu javiti s prigo­vorom na oglašavanje: ivona.malnar(at)g-u.hr


6. Rok čuvanja osobnih podataka
Kriterij na temelju kojega određujemo rok čuvanja osobnih podataka jest zakonski rok čuvanja ako nije drukčije nave­deno. Po isteku tog roka podatci se brišu ako više nisu pot­rebni za izvršavanje ugo­vora ili skla­panje ugo­vora.


7. Zakonski ili ugo­vorni pro­pisi za davanje osobnih podataka
Davanje osobnih podataka dijelom je pro­pisano, npr. poreznim zakonima, ili može pro­iz­la­ziti iz ugo­vornih odredaba (npr. podatci o ugo­vornom partneru). Uz to radi zak­ljučenja ugo­vora može biti pot­rebno da nam ispi­tanik na ras­po­laganje stavi osobne podatke koje ćemo zatim morati obrađivati. Ispi­tanik nam je primje­rice dužan dos­taviti podatke ako sklapa ugovor s našim podu­zećem. Posljedica nedavanja osobnih podataka može biti nemogućnost skla­panja ugo­vora s ispi­ta­nikom. Prije davanja osobnih podataka ispi­tanik je dužan obra­titi se nekom od naših zapo­s­le­nika. Naš će zapo­s­lenik ispi­ta­niku za dotični individualni slučaj objasniti je li davanje podataka pro­pisano zakonom ili je pot­rebno za izvršavanje ugo­vora, pos­toji li obveza davanja osobnih podataka te koje su posljedice nedavanja osobnih podataka.


8.  Po­s­tojanje automa­tiz­i­ranog dono­šenja odluka
Ne pro­vodi se automa­tiz­i­rano dono­šenje odluka ili pro­fi­li­ranje.


9. Kolačići
Inter­netska stra­nica www.g-u.de odnosno www.g-u.com na više mjesta upot­reb­ljava kolačiće. Svrha kolačića jest da se ponuda učini bližom korisnicima, učin­kovi­tijom i sigur­nijom. Kolačići su male tek­stualne datoteke koje omogućuju ponovno prepoz­navanje korisnika. Odlažu se na korisnikovo računalo, a pohranjuje ih njegov pre­g­lednik. Većina kolačića koje rabi Gretsch­-Unitas jesu takozvani „sesijski kolačići". Oni pohranjuju tzv. sesijski ID pomoću kojeg se razni upiti pre­g­led­nika mogu dodijeliti zajed­ničkoj sesiji. Na taj je način moguće ponovno prepoz­nati računalo kada se korisnik vrati na našu inter­netsku stra­nicu. Ova vrsta kolačića automatski se briše po kraju posjeta.

Uz njih Gretsch­-Unitas rabi i „trajne kolačiće" kako bi zadržao informacije o korisnicima koji ope­tovano posjećuju inter­netsku stra­nicu. Time se postiže optimalno vođenje korisnika i korisnicima se pri novom posjetu nudi što raz­novrsnija inter­netska stra­nica i novi sadržaji ako su dostupni. Sadržaj trajnog kolačića ogra­ničava se na iden­ti­fika­cijski broj. Ne pohranjuju se ime, IP-adresa itd. Kolačići služe kako bismo ponudu na internetu učinili bližom korisnicima i učin­kovi­tijom. Upot­reb­ljavamo kolačiće kako bismo pri sljedećim posjetima mogli iden­ti­fici­rati korisnika ako ima račun kod nas. U suprotnom bi se korisnici morali ponovno prijaviti pri svakom posjetu pre­g­led­nika.
Ponudu je moguće isko­ristiti i bez kolačića. Korisnici mogu u svojem pre­g­led­niku deak­tivi­rati pohranjivanje kolačića, ogra­ničiti ih na određene inter­netske stra­nice ili svoj pre­g­lednik namjes­titi tako da ih obavješ­tava čim se pošalje kolačić. Korisnici također mogu bri­sati kolačiće s tvrdog diska. Korisnici mogu pos­tavke svojeg pre­g­led­nika kon­figur­i­rati prema vlas­titim željama te primje­rice odbiti prihvaćanje kolačića treće strane ili svih kolačića. Korisnike upozor­avamo da u tom slučaju možda neće moći isko­ristiti sve funkcije ove inter­netske stra­nica. U tom je slučaju moguć samo ogra­ničen prikaz stra­nice i ogra­ničeno vođenje korisnika.


10. Google Analytics - usluga analize traženog sadržaja na inter­netskim stra­ni­cama
Ova mrežna stra­nica upot­reb­ljava Google Analytics, službu za analizu inter­neta kompa­nije Google Inc. („Goo­gle“). Google Analytics upot­reb­ljava tzv. „kolačiće“, tek­stualne datoteke koje se pohranjuju na vašem raču­nalu i koje omogućuju analizu uporabe inter­netske stra­nice od strane korisnika. Informacije koje kolačić prikupi o vašoj uporabi ove mrežne stra­nice u pravilu se prenose na Goo­gleov pos­lužitelj u SAD-u i ondje pohranjuju.

Ako se na ovoj mrežnoj stra­nici aktivira IP-anonimiza­cija, Google će pre­thodno skra­titi vašu IP-adresu u zemljama čla­ni­cama Europske unije ili drugim zemljama pot­pisni­cama Spor­azuma o Europskom gos­podarskom pro­s­toru. Puna IP-adresa samo se u iznimnim slučaje­vima prenosi na Goo­gleov pos­lužitelj u SAD i ondje skraćuje. Na ovoj je stra­nici aktivna IP-anonimiza­cija. Po nalogu vlasnika ove mrežne stra­nice Google će te informacije upo­t­rijebiti kako bi ocijenio vašu uporabu stra­nice, sas­tavio izvještaje o aktivno­stima na mrežnoj stra­nici te vlasniku mrežne stra­nice pružio usluge pove­zane s upor­abom inter­neta.

IP-adresa koju Google Analytics prenosi s vašeg pre­g­led­nika ne povezuje se s drugim Goo­gle­ovim podatcima. Korisnici mogu odgova­rajućom pos­tavkom svojeg pre­g­led­nika spriječiti pohranjivanje kolačića, no upozor­avamo da se u tom slučaju možda neće moći pot­puno koristiti svim funkcijama ove inter­netske stra­nice. Osim toga, prikupljanje podataka, koje prikupljaju kolačići i koji se odnose na uporabu inter­netske stra­nice (uklj. IP-adresu) u Goo­gleu i širenje tih podataka preko Goo­glea korisnici mogu spriječiti tako da preuzmu i instali­raju dodatak za pre­g­lednik koji se nalazi na sljedećoj poveznici:

tools.google.com/dlpage/gaoptoutAlter­na­tivno uz dodatak za pre­g­lednik ili u pre­g­led­nicima na mobilnim uređajima vrijedi sljedeća poveznica Google Analytics Pos­tavljanje kolačića za odu­stajanje od Google Analyticsa kako biste ubuduće spriječili da Google Analytics prikuplja podatke na ovoj mrežnoj stra­nici (odu­stajanje funkcio­nira samo u pre­g­led­niku i samo za ovu domenu). Pritom se na vašem uređaju pohranjuje kolačić za odu­stajanje. Ako korisnici u ovom pre­g­led­niku obrišu te kolačiće, moraju ponovno klik­nuti na ovu poveznicu. Pravna osnova za prikupljanje i spre­manje tih podataka je  čl. 6., st. 1., slo­vo f OUZP-a. Podatci se brišu nakon 14 mjeseci.


10a. Google Maps
Mrežna stra­nica upot­reb­ljava Google Maps API za vizu­alni prikaz geo­grafskih informacija. Pri uporabi usluge Google Maps, Google prikuplja, obrađuje, upot­reb­ljava i podatke o koriš­tenju funkcija karte od strane posje­titelja inter­netskih stra­nica. Pob­liže informacije o obradi podataka od strane društva Google možete pro­či­tati na sljedećoj poveznici: Izjava o zaštiti privatnosti društva Google. Ondje je moguće u centru za zaštitu podataka namjes­titi pos­tavke tako da se podatci upot­reb­ljavaju u skladu s vašim željama. Uvjete koriš­tenja usluge Google Maps pro­naći ćete pod „Uvjeti korištenja usluge Google Maps“


11. YouTube
Za inte­graciju videoza­pisa naša stra­nica koristi usluge ponuđača YouTube LLC , 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, kojeg zastupa Google Inc., 1600 Amphi­theatre Parkway, Moun­tain View, CA 94043, USA. Obično se već pri otva­ranju stra­nice s inte­gr­i­r­anim videoza­pisima vaša IP adresa šalje društvu YouTube, a na vašem se raču­nalu instali­raju kolačići. Videoza­pisi ponuđača YouTube koji se upot­reb­ljavaju na našoj stra­nici pove­zani su s pro­širenim načinom zaš­tite podataka (u ovom slučaju YouTube kon­tak­tira s uslugom Double Klick društva Google, ali se pritom u skladu s Izjavom o zaštiti podataka društva Google ne analiz­i­raju nik­akvi osobni podatci). Ako klik­nete na videozapis, vaša se IP adresa pro­sljeđuje društvu YouTube i YouTube saznaje da ste pog­ledali videozapis. Ako ste prijavljeni na servisu YouTube, ta se informacija dodjeljuje vašem korisničkom računu (to možete spriječiti tako da se prije otva­ranja videoza­pisa odjavite sa servisa YouTube). Pob­liže informacije o tome možete pro­naći u pravilima privatnosti servisa YouTube na stra­nici www.google.de/intl/de/policies/privacy/> U okviru povezivanja upot­reb­ljava se usluga DoubleClick društva Google Inc., 1600 Amphi­theatre Parkway, Moun­tain View, CA 94043, USA ("Google").Doubleclick upot­reb­ljava kolačiće kako bi korisnicima pred­s­tavio relevantne oglase. Pritom se pre­g­led­niku koji šalje upit dodjeljuje iden­ti­fika­cijski broj (ID) kako bi se pro­vje­rilo koji su prikazi prikazani na tom pre­g­led­niku i koji su oglasi otvoreni. Kolačići ne sadrže nik­akve osobne informacije. Uporaba kolačića DoubleClick omogućuje samo prika­zivanje oglasa na temelju pre­thodnih posjeta našoj ili drugim inter­netskim stra­ni­cama. Informacije koje kolačić prikupi prenose se društvu Google na analizu na pos­lužitelj u SAD-u i ondje pohranjuju. Pro­sljeđivanje podataka od strane društva Google trećim osobama obavlja se samo na temelju zakonskih pro­pisa ili u okviru obrade od strane izvršitelja obrade. Korisnici mogu odgova­rajućim pos­tavkama svojega pre­g­led­nika spriječiti spre­manje kolačića ( Upravljanje kolačićima u vašem pregledniku ); no upozor­avamo vas da se u tom slučaju možda nećete moći pot­puno koristiti svim funkcijama naše mrežne stra­nice. Korisnici postavkama prikaza određuju koje oglase Google vide. Uz to možete deak­tivi­rati per­so­naliza­ciju oglasa. U slučaju deak­tivacije per­so­naliza­cije oglasa može se dogoditi da i dalje vidite oglase zbog čimbe­nika kao što su vaša približna loka­cija koja se izvodi iz vaše IP adrese, vrsta pre­g­led­nika te pojmovi koje ste nedavno pre­traživali. Možete upra­vljati kolačićima mnogih podu­zeća koji se upot­reb­ljavaju za inter­netsko oglašavanje. Za to upo­t­rijebite odgova­rajuće korisničke alate koji su izrađeni u okviru pro­grama za samo­stalno namještanje u mnogim zemljama, npr. ame­ričku stra­nicu aboutads.info choices ili EU stra­nicu Your Online Choices. Pob­liže informacije o uporabi podataka Google navodi na sljedećoj stra­nici: policies.google.com/privacy/partners


12. E-novosti
Ako klijenti žele pri­mati e-novosti ponuđene na inter­netskoj stra­nici, društvu GU pot­rebni su e-adresa i podatci koji omogućuju pro­vjeru da je vlasnik e-adrese sug­lasan s pri­manjem e-novost (postupak dvo­strukog pri­s­tanka).Pri prijavi za e-novosti pohranjujemo i IP adresu koju je pruža­telj usluga inter­neta (ISP) dodijelio raču­nalu kojim se korisnik koristio u tre­nutku prijave kao i datum i vrijeme prijave. Pohranjivanje ovih podataka pot­rebno je kako bi se mogla otkriti (moguća) zlo­poraba e-adrese nekog ispi­ta­nika u budućnosti te stoga služi pravnoj sigur­nosti vodi­telja obrade.Osobni podatci prikupljeni u okviru prijave za e-novosti upot­reb­ljavaju se isključivo za slanje naših e-novosti. Pret­platnici naših e-novosti mogu dobiti obavijesti e-poštom ako je to pot­rebno za rad službe koja šalje e-novosti kao što je to u slučaju izmjena u ponudi e-novosti ili pro­mjena tehničkih mjera. Osobni podatci prikupljeni u okviru službe za slanje e-novosti ne pro­sljeđuju se trećim osobama osim našeg pruža­telja usluga e-pošte INXMAIL. S društvom Inxmail GmbH, Went­zingerstr. 17, D-79106 Freiburg, e-adresa: info(at)inxmail.de, Web: www.inxmail.de , telefon: +49 761 296979-0, tele­faks: +49 761 296979-9 sklo­pili smo ugovor s izvršiteljem obrade.

Naša domena: news­letter(at)g-u.hr

Preko pojedinih funkcija naših e-novosti stan­dardno automa­tiz­i­rano možemo zak­ljučiti koji su sadržaji naših e-novosti posebno zanimljivi našim korisnicima, koje poruke tova­rate i na koje poveznice klikate. Rezul­tate tih pseudonimiz­i­ranih analiza upot­reb­ljavamo isključivo u svrhu poboljšanja ponude. Ne pro­vodi se nik­akvo povezivanje rezul­tata s osobama. Na­ravno da u svakom tre­nutku možete pod­nijeti prigovor na pseudonimiz­i­ranu analizu vaših podataka za poboljšanje ponude i to kratkom porukom na adrese nave­dene u nas­tavku.Ispi­tanik u svakom tre­nutku može odjaviti pret­platu na naše e-novosti. U svakom je tre­nutku moguće povući pri­volu za pohranjivanje osobnih podataka koju nam je ispi­tanik dao za slanje e-novosti. U svakim e-novosti nalazi se odgova­rajuća poveznica za povlačenje pri­vole. Osim toga možete se u svakom tre­nutku odjaviti izravno na inter­netskoj sta­nici vodi­telja obrade odgo­vornog za slanje e-novosti ili o tome na drugi način obavijes­titi vodi­telja obrade.


13. Ostale informacije
Korisniku je poz­nato da se prema tre­nut­ačnom stanju tehnike još ne može zajamčiti savršena zaštita podataka pri prijenosu podataka putem inter­neta. Korisnik se utoliko sam brine za sigur­nost podataka koje sam stavlja na internet.
Povjerenje korisnika vrlo je važno gru­paciji Gretsch­-Unitas. Stoga je Gretsch­-Unitas spreman položiti račune o obradi osobnih podataka. U slučaju pitanja koja nisu objašnjena u ovoj izjavi o zaštiti podataka ili ako korisnik želi detaljnije informacije o nekoj točki, u svakom se tre­nutku može obra­titi na sljedeću adresu e-pošte: ivona.malnar(at)g-u.hr

14. Analysis by WiredMinds

Our website uses counting pixel technology provided by WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) to analyze visitor behavior. In connection with this, the IP address of the visitor is processed. The processing occurs only for the purpose of collecting company based information such as company name, for example. IP addresses of natural persons are excluded from any further processing by means of a whitelist. An IP address is not stored in LeadLab under any circumstances.

While processing data, it is our outmost interest to protect the rights of natural persons. Our interest in processing data is based on Article 6(1)(f) GDPR. At no time is it possible to draw conclusions from the collected data on an identifiable person.

WiredMinds GmbH uses this information to create anonymized usage profiles of the visit behavior on our website. Data obtained during this process is not used to personally identify visitors of our website.