Privacy policy

Politica de pro­tectie a datelor cu caracter per­sonal

Compania G-U Ferrom Com. S.R.L., avand sediul social in Com. Cer­nica, Sat Caldararu, Str. Oxi­genului nr. 1B, jud. Ilfov, ia in serios pro­tecția datelor cu caracter per­sonal ale cli­enților săi și a cli­enților potențiali, respectand  legislația privind pro­tecția datelor. În nici un caz nu vor fi vândute datele colectate.

Următoarea decla­rație oferă o prezentare gene­rală a modului în care Compania G-U Ferrom Com S.R.L. garan­tează pro­tecția datelor, scopul colec­tarii și ce fel de date sunt colectate.

În plus, utiliz­a­torul este de acord cu utilizarea necesară a datelor și este informat cu privire la dreptu­rile sale.

1. Date per­so­nale

Datele per­so­nale sunt toate datele per­so­nale, dispo­nibile ale utiliz­a­to­ruli, de ex. Numele, adresa, adre­sele de e-mail.

2. Responsabil de pro­tecția datelor:

Responsabil con­form  art. 4 alin. (7) din Regul­a­mentul UE privind pro­tecția datelor (GDPR), în sensul legii, este:
G-U Ferrom Com. S.R.L, Com. Cer­nica, Sat Caldararu,  Str. Oxi­genului nr. 1B, jud. Ilfov.
Detaliile de con­tact ale responsabi­lului cu pro­tecția datelor:
Responsabilul cu pro­tecția datelor (DPO): Bianca DUMITRU
G-U Ferrom Com. S.R.L
Str. Oxi­genului nr. 1B,  Com. Cer­nica, jud. Ilfov
Telefon : 031.805.38.51
Fax: 031.402.56.56
Mail: office@g-u.ro.

3. Secu­ri­tatea datelor

Gretsch­-Unitas ia toate măsu­rile de secu­ri­tate tehnice și orga­niz­a­to­rice necesare pentru a pro­teja datele per­so­nale împo­t­riva pierderii și utilizării incorecte. Acest lucru sal­vează datele într-un mediu de operare sigur, care nu este accesibil pub­li­cului.
Dacă este posibil, informațiile con­fidențiale sunt criptate utilizând cer­ti­ficatul SSL și trans­mise prin intermediul pro­to­co­lului HTTPS.

4. Prelu­crarea datelor

Când utiliz­a­torii vizitează site-ul www.g-u.com sau www.g-u.ro, serverele web Gretsch­-Unitas sal­vează temporar (con­form art. 6, sec­tiunea 1, tz.1, lit. f GDPR) în mod imp­licit pentru secu­ri­tatea sis­tem­ului datele de conectare ale com­pu­te­rului soli­ci­tant (adresa IP):

• datele de recun­oaștere ale browse­rului și tipul de sistem de operare utilizat;
• site-urile vizi­tate de utiliz­a­to­rii  Gretsch­-Unitas;
• data și durata vizitei.

Informațiile supli­mentare cu caracter per­sonal, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail, nu vor fi colectate decât dacă aceste informații sunt fur­nizate de utiliz­a­tori în mod vol­untar, de ex. în cadrul unei înregi­s­trări, a unui sondaj, a unui concurs, pentru executarea unui contract sau a unei cereri de informații. Datele colectate automat de Gretsch­-Unitas, nu pot fi atri­buite anu­mitor per­soane. O îmbi­nare a acestor date cu alte surse de date nu este efectuată, datele sunt șterse după o eva­luare sta­tistică.

În plus, Gretsch­-Unitas colectează și sto­chează toate informațiile pe care utiliz­a­torii le introduc pe site sau le transmit Gretsch­-Unitas în alte moduri. Aceste date sunt, de ex.:

• Date Oferta
• Date Comandă
• date de calcul
• precum și date de natură gene­rală.

Gretsch­-Unitas utilizează datele per­so­nale fur­nizate de utiliz­a­tori, exclusiv în scopul admi­ni­s­trării tehnice a site-urilor web și pentru îndepli­nirea dorințelor și cerințelor utiliz­a­to­rilor, adică în general pentru pregătirea și pro­cesarea contractelor, pentru fur­nizarea de livrări și servicii, pentru prelu­crare pla­tilor și instru­men­telor de plata necesare, precum și pentru a facilita ordinea sau rezervarea prin păstrarea unui cont de utiliz­ator sau răs­punsul la o soli­ci­tare.

Informațiile sunt, de ase­menea, utilizate de Gretsch­-Unitas pentru a îmbunătăți www.g-u.com sau www.g-u.de, pentru a preveni sau a detecta abuzuri și fraude sau pentru a per­mite terților să fur­nizeze servicii tehnice, logistice sau alte servicii Gretsch­-Unitas.

Numai dacă utiliz­a­torul si-a dat consimțământul ante­rior sau dacă nu a fost prezentată nicio obie­cție legală, Gretsch­-Unitas utilizează aceste date și pentru sondaje și scopuri de marke­ting.

Orice transfer sau transfer de date cu caracter per­sonal către terți va avea loc numai în măsura descrisă mai jos:

• Dacă este necesară divulgarea în scopul executării contractului
• Dacă utiliz­a­torul a consimțit în mod expres

Datele anonime (în care nu este posi­bilă iden­ti­fi­carea unei anu­mite per­soane) pot fi eva­luate de către Gretsch­-Unitas în scopuri sta­tistice și, de ase­menea, trans­mise terților.

5. Dreptu­rile utiliz­a­to­rului

Utiliz­a­torul are următoarele drepturi cu privire la datele per­so­nale care îl privesc:

• dreptul la informație,
• dreptul la rec­ti­fi­care sau șter­gere,
• dreptul la res­tricțio­nare sau prelu­crare,
• dreptul de a se opune prelu­crării,
• dreptul la transfe­rabili­tatea datelor.

De ase­menea, utiliz­a­torul are dreptul să se plângă la auto­ri­tatea de supra­ve­ghere a pro­tecției datelor cu privire la prelu­crarea datelor per­so­nale de către noi.

De ase­menea, utiliz­a­torul are dreptul să formuleze o plângere către  auto­ri­tatea de supra­ve­ghere a pro­tecției datelor cu privire la prelu­crarea datelor per­so­nale de către noi. Auto­ri­tate com­pe­tentă este: Comisarul de stat pentru pro­tecția datelor și liber­tatea de informare Baden-Würt­temberg
PO Box 10 29 32, 70025 Stuttgart
Kön­ig­strasse 10a, 70173 Stuttgart
Tel .: 0711/61 55 41 - 0
Fax: 0711/61 55 41 - 15
E-mail: post­stel­le@lfdi.bwl.de

Auto­ri­tatea com­pe­tentă  este:  AU­TO­RI­TATEA NATIO­NALA DE SUPRA­VE­GHERE A PRELU­CRARII DATELOR CU CARACTER PER­SONAL – Bucuresti, B-dul Gral. Ghe­orghe Magheru nr. 28 – 30, Sector 1, Cod postal 010336, Romania
Tel.:+40.318.059.211
Tel.: +40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602
Mail: anspdcp@­data­protec­tion.ro

Dacă utiliz­a­torul și-a dat acordul pentru prelu­crarea datelor sale, el il poate revoca în orice moment. Această revo­care afectează permisiunea prelu­crării datelor cu caracter per­sonal, după ce utiliz­a­torul si-a exprimat optiunea.

In masura in care, apreciati ca prelu­crarea datelor dvs. per­so­nale va incalca inte­re­sele, puteti formula obie­c­tiuni la prelu­crarea ace­s­tora.
Acesta este cazul, în special, in situatia in care prelu­crarea nu este necesară pentru a îndeplini un contract cu utiliz­a­torii, caz ce va fi prezentat de noi de fie­care data. În cazul unui astfel de deza­cord, vă rugăm să exp­li­cați motivele pentru care nu ar trebui să pro­cesăm datele per­so­nale așa cum am făcut. În cazul unei opo­ziții argu­mentate, vom examina faptele și fie vom între­rupe sau vom adapta pro­cesarea datelor, fie vom sub­linia motivele noa­stre legitime con­vingătoare con­tinuand pro­cesarea.

Desigur, utiliz­a­torii pot obiecta în orice moment,  cu privire la prelu­crarea datelor cu caracter per­sonal în scopuri de pub­li­ci­tate și analiză a datelor. In cazul utilizarii contra­dic­torii de pub­li­ci­tate ne puteti informa la următoarele date de con­tact: daten­schutz@g-u.de

6. Durata pentru care sunt sto­cate datele cu caracter per­sonal

Crite­riul pot­rivit căruia determinăm durata sto­cării datelor cu caracter per­sonal este perioada de păstrare legală, dacă nu se prevede altfel. După expirarea ace­stei perioade, datele vor fi șterse dacă nu mai sunt obliga­torii in  realizarea contractului sau să inițieze un nou contract.

 

7. Dispo­ziții legale sau contractuale privind fur­nizarea de date cu caracter per­sonal

Fur­nizarea de date cu caracter per­sonal se va putea face parțial, de ex. Regle­mentările fis­cale, impuse de lege sau pot rezulta și din clauze contractuale (de exemplu, informații despre partea contractantă). Oca­zional, poate fi necesar să se încheie un contract prin care o per­soană afectată ne fur­nizează date cu caracter per­sonal care tre­buie prelu­c­rate ulte­rior de noi. De exemplu, per­soana vizată este obligată să ne fur­nizeze informații per­so­nale atunci când compania noa­stră încheie un contract cu ea.

Nep­rezentarea datelor cu caracter per­sonal ar însemna că, contractul cu per­soana în cauză nu va  putea fi  incheiat. Înainte ca datele per­so­nale să fie fur­nizate de per­soana în cauză, aceasta tre­buie să con­ta­cteze unul dintre angajații noștri. Angajatii nostri vor informa fie­care per­soana, de la caz la caz, dacă fur­nizarea datelor cu caracter per­sonal este cerută prin lege sau contract ori este necesară pentru înch­eierea contractului, dacă există o obligație de a fur­niza datele cu caracter per­sonal și consecințele neau­to­rizării  utilizarii datelor cu caracter per­sonal.

8. Exis­tența unui proces decizional automat

O  decizie automata ori realizarea unui pro­fil  nu va avea loc.

9.Coo­kies

Site-ul www.g-u.ro sau www.g-u.com utilizează "cookie-uri" în mai multe locuri. Ace­stea servesc pentru a face oferta mai prie­tenoasă, mai efici­entă și mai sigură. Fișierele cookie sunt fișiere text mici care fac posi­bilă recun­oașterea utiliz­a­to­rului. Ele sunt sto­cate pe com­pu­terul utiliz­a­to­rului și sto­cate de browser. Majo­ri­tatea cookie-urilor folo­site de Gretsch­-Unitas sunt așa-numitele cookie-uri de sesiune. Ace­stea sto­chează un așa-numit ID de sesiune, cu care dife­rite soli­citări din browser pot fi atri­buite sesiunii partajate. Acest lucru va per­mite com­pu­te­rului să fie recunoscut atunci când utiliz­a­torul revine pe site-ul nostru. Ace­stea vor fi șterse automat după vizita.

Pe de altă parte, Gretsch­-Unitas utilizează "cookie-uri perma­nente" pentru a înregi­stra informații despre utiliz­a­torii care vizitează în mod repetat pagina de Internet. Ca rezultat, se obține o ghi­dare optimă pentru utiliz­a­tori, iar ace­s­tora le este ofe­rită o pagină Internet  mai variată atunci când  este vizi­tata din nou și un conținut nou, dacă ace­stea sunt dispo­nibile. Conți­nutul unui Cookie perma­nent va fi limitat la o iden­ti­tate. Numele, adresa IP etc. nu sunt salvate. Cookie-urile servesc pentru a face ca oferta de Internet să fie mai ușor de utilizat și mai efici­entă. Utilizăm cookie-uri pentru a iden­ti­fica utiliz­a­torul pentru vizitele ulte­rioare, dacă are un cont la noi. In caz contrar, utiliz­a­torii ar trebui să se conecteze din nou pentru fie­care vizită a browse­rului.

O utilizare a ofer­telor este posi­bilă chiar și fără Cooki-uri.Utiliz­a­torii pot deza­c­tiva sto­carea cookie-urilor în browser-ul lor, pot să le limiteze la anu­mite site-uri sau să-și con­figu­reze browserul astfel încât să le noti­fice de îndată ce un cookie este trimis. De ase­menea, utiliz­a­torii pot șterge cookie-urile de pe hard disk. Utiliz­a­torii pot con­figura setările browse­rului în funcție de prefe­rințele lor,  de ex. acceptarea cookie-urilor unei terțe parti sau a tuturor cookie-urilor. În acest caz, în special, este posi­bilă doar o rep­rezentare limi­tată a paginii și o ori­entare limi­tată a utiliz­a­to­rului.

10. Analiza web este Google Analytics

Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al compa­niei Google Inc. ("Google"). Google Analytics folo­sește așa-numitele "fișiere cookie", fișiere text, care sunt sto­cate pe calcula­torul dvs. și care permit o analiză a utilizării de către utiliz­ator a site-ului web. Informațiile gene­rate de modul cookie despre utilizarea ace­stui site web sunt, de obicei, trans­mise la un server Google din SUA și sto­cate acolo.

Cu toate ace­stea, în cazul activării anonimizării IP pe acest site, adresa dvs. IP, va fi  ante­rior redusa si va fi utilizată de Google în sta­tele membre ale Uniunii Euro­pene sau în alte state din Sta­tele Unite, sta­tele contractante ale Acordului privind Spațiul Eco­nomic Euro­pean. Numai în cazuri excepțio­nale, adresa IP completă va fi transfe­rată pe un server Google din SUA și scurtată acolo. Anonimizarea IP-ului este activă pe acest site web. In cererea ope­ra­to­rului ace­stui site, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului web, pentru a com­pila rapoarte privind activitățile site-ului web și pentru a fur­niza informații supli­mentare despre site și utilizarea intern­etului pentru fur­nizarea de servicii către ope­ra­torul site-ului Web.
Adresa IP trans­misă de browser ca parte a serviciului Google Analytics nu va fi fuzio­nată cu alte date fur­nizate de Google. Utiliz­a­torii pot preveni sto­carea Cookie-urilor prin încorporarea software­-ului dvs. de browser; cu toate ace­stea, sub­li­niem faptul că în acest caz, utiliz­a­torii ar putea să nu poată utiliza inte­gral toate funcțiile ace­stui site web. În plus, utiliz­a­torii pot preveni colectarea de către Google a datelor gene­rate de cookie și legate de utilizarea site-ului web (inclusiv adresa lor IP), precum și prelu­crarea acestor date de către Google, prin: descăr­carea și instalarea pluginul de browser dispo­nibil sub urmă­torul link:
tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ca alter­na­tivă la browser-ul add-on sau în browserele de pe dispo­zi­tivele mobile, urmă­torul link

Google Analytics Opt-Out-Cookie setzen,

se aplică cookie-ului de renunțare Google Analytics, pentru a preveni detectarea ulte­rioară de către Google Analytics în cadrul ace­stui site (funcțiile de oprire numai în browser și numai pentru acest domeniu). Un cookie de tip opt-out este stocat pe dispo­zitiv. Dacă utiliz­a­torii șterg aceste cookie-uri în acest browser, tre­buie să facă clic pe acest link din nou.

Baza legală pentru colectarea și sto­carea acestor date este articolul 6 alineatul (1) lit. f GDPR. Datele vor fi șterse după 14 luni.

10a. Google Maps

Site-ul web utilizează API-ul Google Maps pentru afișarea vizuală a informațiilor geo­gra­fice. Atunci când utilizează Hărți Google, Google colectează, pro­ce­sează și utilizează date despre utilizarea caracte­risticilor Hărți de către vizi­ta­torii site-urilor Web. Pentru mai multe informații despre pro­cesarea datelor Google, consultați urmă­torul link: Politica de con­fidențiali­tate Google. Există posi­bili­tatea de a efectua setări în centrul de con­fidențiali­tate, astfel încât datele să fie utilizate în funcție de ideile dvs. Puteți găsi ter­menii de utilizare a serviciului Hărți Google în "Ter­menii și condițiile Google Maps".

11. YouTube

Site-ul nostru utilizează YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, SUA, pentru includerea videoclipului, rep­rezentat de Google Inc., 1600 Amphi­theatre Parkway, Moun­tain View, CA 94043, SUA. De obicei, când vizi­tați o pagină video­ încorpo­rată, adresa dvs. IP va fi trimisă pe YouTube, iar cookie-urile vor fi insta­late pe com­puter. Cu toate ace­stea, videoclipu­rile YouTube utilizate pe site-ul nostru sunt incluse în modul de con­fidențiali­tate îmbunătățit (caz în care YouTube va con­tacta serviciul Google Double Click, însă Google nu va evalua informațiile per­so­nale con­form politicii de con­fidențiali­tate Google). Dacă faceți clic pe videoclip, adresa dvs. IP va fi trimisă pe YouTube, iar YouTube va ști că ați vizionat videoclipul. Dacă sun­teți conectat (ă) la YouTube, aceste informații vor fi, de ase­menea, aso­ciate con­tului dvs. de utiliz­ator (puteți preveni acest lucru prin deconectarea de pe YouTube înainte de a apela videoclipul). Pentru mai multe informații, consultați Politica de con­fidențiali­tate YouTube la www.google.com/intl/ro/poli­cies/privacy/.

Încorporarea serviciului DoubleClick este Google Inc., 1600 Amphi­theatre Parkway, Moun­tain View, CA 94043, SUA ("Google").
Doubleclick utilizează cookie-uri pentru a prezenta utiliz­a­to­rilor anunțuri relevante. În acest caz, browser-ului soli­ci­tant i se atri­buie un număr de iden­ti­fi­care pseudonim (ID) pentru a ver­i­fica ce afișaje au fost afișate în acest browser și care au fost ape­late. Cookie-urile nu conțin informații per­so­nale. Utilizarea cookie-urilor DoubleClick vă per­mite să difuzați anunțuri pe baza vizitelor ante­rioare pe site-urile noa­stre sau pe alte site-uri de pe Internet. Informațiile gene­rate de modulele cookie sunt trans­mise de Google pentru eva­luare către un server din SUA și sto­cate acolo. Transferul datelor de către Google către terțe părți are loc doar din cauza regle­mentărilor legale sau în con­textul pro­cesării datelor de comandă.
Utiliz­a­torii pot preveni sto­carea cookie-urilor prin setarea browse­rului lor în mod cores­punzător (ges­tio­narea cookie-urilor în browserul dvs. web); totuși, sub­li­niem că în acest caz nu toate funcțiile site-ului nostru pot fi exploatate pe deplin.
Setările anunțu­rilor permit utiliz­a­to­rilor să determine ce anunțuri Google văd. De ase­menea, puteți deza­c­tiva per­so­nalizarea anunțu­rilor. De ase­menea, dacă renunțați la per­so­nalizarea anunțu­rilor, puteți să vedeți în con­tinuare anunțuri pe baza unor fac­tori precum locația dvs. aproxima­tivă derivată din adresa IP, tipul browse­rului și ter­menii recenți de căutare.
De ase­menea, puteți ges­tiona cookie-urile mai multor companii care sunt utilizate pentru pub­li­ci­tate online. Utilizați instru­men­tele de utiliz­ator ade­cvate create în cadrul pro­gramelor de auto­re­gle­mentare în multe țări, cum ar fi: De exemplu, opțiu­nile aboutads.info ale paginii din SUA sau pagina EU Seite Your Online Choices
Pentru mai multe informații despre utilizarea datelor, accesați Google la politici.google.com/privacy/partners

12. News­letter

În cazul în care cli­enții doresc să primească news­letter-ul oferit pe site, GU are nevoie de o adresă de e-mail și informații care sa per­mita ver­i­fi­carea, dacă titularul adresei de e-mail este de acord pentru a primi news­letter-ul (dubla metoda de inscriere).
Când vă înregi­s­trați pentru news­letter-ul nostru, vom salva, de ase­menea, de la fur­nizorul de servicii Internet (ISP) adresa IP alo­cata a per­soanei în cauză,  sistem informatic de înregi­s­trare utilizat, precum și data și ora înregi­s­trării.
Sto­carea acestor date este necesară pentru a înțelege (posibil) utilizarea abuzivă a adresei de e-mail a per­soanei în cauză la o dată ulte­rioară și, prin urmare, servește ca o garanție legală a ope­ra­to­rului de date.
Datele per­so­nale colectate în con­textul înregi­s­trării pentru news­letter vor fi folo­site exclusiv pentru a tri­mite news­letter-ul nostru.
Mai mult decât atât, abo­nații news­letter prin e-mail ar putea fi informati dacă acest lucru este necesar pentru funcțio­narea serviciului de buletin informativ sau o cerere de înregi­s­trare ulte­rioara ca în cazul unor modi­ficări ale ofertei bule­tinul informativ sau în modi­fi­carea condițiilor tehnice.

Nu există nici un transfer de colectat în domeniul de apli­care al datelor cu caracter per­sonal de serviciu bule­tinul informativ către terți, alții decât fur­nizorul nostru de servicii de e-mail, Inxmail. Cu fur­nizorul Inxmail GmbH, Went­zingerstr. 17, D-79106 Freiburg, e-mail: info@inxmail.de, Web: www.inxmail.de, Tel: +49 761 296979-0, Fax: +49 761 296979-9 am încheiat un contract de pro­cesare de locuri de muncă.
În mod imp­licit, funcțio­nalitățile individuale ale bule­tinului nostru de știri ne permit să înțelegem în mod automat ce conținut al bule­tinului nostru de știri este deo­sebit de interesant pentru cli­enții noștri, ce e-mailuri se deschid și care link au facut click.
Folosim rezul­ta­tele acestor eva­luări pseudonimizate, numai pentru a îmbunătăți oferta. Nu are loc o atri­buire per­so­nală a rezul­ta­telor. Desigur, puteți să faceți obie­ctul unei eva­luări pseudonimizate a datelor dvs., pentru a îmbunătăți oferta în orice moment printr-o noti­fi­care scrisă în scris adre­selor de mai jos.
Abo­na­mentul la news­letter-ul nostru poate fi anulat de către per­soana în cauză în orice moment. Acordul de sto­care a datelor cu caracter per­sonal, pe care per­soana vizată ne-a dat-o pentru expedierea bule­tinului informativ, poate fi revocat în orice moment. În scopul revocării consimțămân­tului, în fie­care buletin informativ există o link cores­punzător. Este, de ase­menea posibil,  să vă dez­abo­nați de la bule­tinul informativ în orice moment, direct pe site-ul ope­ra­to­rului sau să informați contro­lorul într-un mod diferit.

13. Informații supli­mentare

Utiliz­a­torul este conș­tient de faptul că pro­tecția datelor nu poate fi asigu­rată în mod complet în cazul trans­misiilor de date pe Internet în con­for­mi­tate cu stadiul actual al tehnicii. Utiliz­a­torul însuși este responsabil pentru secu­ri­tatea datelor trans­mise pe internet de către el însuși.

Încrederea utiliz­a­to­rilor este foarte import­antă pentru Gretsch­-Unitas. Prin urmare, Gretsch­-Unitas este dispusă să răspundă la întrebări cu privire la prelu­crarea datelor permise. Dacă există întrebări la care nu poate fi răs­puns prin această decla­rație de pro­tecție a datelor sau dacă utiliz­a­torii doresc să obțină informații detaliate despre un punct, aceștia pot con­tacta întotdeauna următoarea adresă de e-mail: daten­schutz@gu.com