Privacy policy

Politica de pro­tectie a datelor cu caracter per­sonal

Compania G-U Ferrom Com. S.R.L., avand sediul social in Com. Cer­nica, Sat Caldararu, Str. Oxi­genului nr. 1B, jud. Ilfov, ia in serios pro­tecția datelor cu caracter per­sonal ale cli­enților săi și a cli­enților potențiali, respectand  legislația privind pro­tecția datelor. În nici un caz nu vor fi vândute datele colectate.

Următoarea decla­rație oferă o prezentare gene­rală a modului în care Compania G-U Ferrom Com S.R.L. garan­tează pro­tecția datelor, scopul colec­tarii și ce fel de date sunt colectate.

În plus, utiliz­a­torul este de acord cu utilizarea necesară a datelor și este informat cu privire la dreptu­rile sale.

1. Date per­so­nale

Datele per­so­nale sunt toate datele per­so­nale, dispo­nibile ale utiliz­a­to­ruli, de ex. Numele, adresa, adre­sele de e-mail.

2. Responsabil de pro­tecția datelor:

Responsabil con­form  art. 4 alin. (7) din Regul­a­mentul UE privind pro­tecția datelor (GDPR), în sensul legii, este:
G-U Ferrom Com. S.R.L, Com. Cer­nica, Sat Caldararu,  Str. Oxi­genului nr. 1B, jud. Ilfov.
Detaliile de con­tact ale responsabi­lului cu pro­tecția datelor:
Responsabilul cu pro­tecția datelor (DPO): Bianca DUMITRU
G-U Ferrom Com. S.R.L
Str. Oxi­genului nr. 1B,  Com. Cer­nica, jud. Ilfov
Telefon : 031.805.38.51
Fax: 031.402.56.56
Mail: office@g-u.ro.

3. Secu­ri­tatea datelor

Gretsch­-Unitas ia toate măsu­rile de secu­ri­tate tehnice și orga­niz­a­to­rice necesare pentru a pro­teja datele per­so­nale împo­t­riva pierderii și utilizării incorecte. Acest lucru sal­vează datele într-un mediu de operare sigur, care nu este accesibil pub­li­cului.
Dacă este posibil, informațiile con­fidențiale sunt criptate utilizând cer­ti­ficatul SSL și trans­mise prin intermediul pro­to­co­lului HTTPS.

4. Prelu­crarea datelor

Când utiliz­a­torii vizitează site-ul www.g-u.com sau www.g-u.ro, serverele web Gretsch­-Unitas sal­vează temporar (con­form art. 6, sec­tiunea 1, tz.1, lit. f GDPR) în mod imp­licit pentru secu­ri­tatea sis­tem­ului datele de conectare ale com­pu­te­rului soli­ci­tant (adresa IP):

• datele de recun­oaștere ale browse­rului și tipul de sistem de operare utilizat;
• site-urile vizi­tate de utiliz­a­to­rii  Gretsch­-Unitas;
• data și durata vizitei.

Informațiile supli­mentare cu caracter per­sonal, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail, nu vor fi colectate decât dacă aceste informații sunt fur­nizate de utiliz­a­tori în mod vol­untar, de ex. în cadrul unei înregi­s­trări, a unui sondaj, a unui concurs, pentru executarea unui contract sau a unei cereri de informații. Datele colectate automat de Gretsch­-Unitas, nu pot fi atri­buite anu­mitor per­soane. O îmbi­nare a acestor date cu alte surse de date nu este efectuată, datele sunt șterse după o eva­luare sta­tistică.

În plus, Gretsch­-Unitas colectează și sto­chează toate informațiile pe care utiliz­a­torii le introduc pe site sau le transmit Gretsch­-Unitas în alte moduri. Aceste date sunt, de ex.:

• Date Oferta
• Date Comandă
• date de calcul
• precum și date de natură gene­rală.

Gretsch­-Unitas utilizează datele per­so­nale fur­nizate de utiliz­a­tori, exclusiv în scopul admi­ni­s­trării tehnice a site-urilor web și pentru îndepli­nirea dorințelor și cerințelor utiliz­a­to­rilor, adică în general pentru pregătirea și pro­cesarea contractelor, pentru fur­nizarea de livrări și servicii, pentru prelu­crare pla­tilor și instru­men­telor de plata necesare, precum și pentru a facilita ordinea sau rezervarea prin păstrarea unui cont de utiliz­ator sau răs­punsul la o soli­ci­tare.

Informațiile sunt, de ase­menea, utilizate de Gretsch­-Unitas pentru a îmbunătăți www.g-u.com sau www.g-u.de, pentru a preveni sau a detecta abuzuri și fraude sau pentru a per­mite terților să fur­nizeze servicii tehnice, logistice sau alte servicii Gretsch­-Unitas.

Numai dacă utiliz­a­torul si-a dat consimțământul ante­rior sau dacă nu a fost prezentată nicio obie­cție legală, Gretsch­-Unitas utilizează aceste date și pentru sondaje și scopuri de marke­ting.

Orice transfer sau transfer de date cu caracter per­sonal către terți va avea loc numai în măsura descrisă mai jos:

• Dacă este necesară divulgarea în scopul executării contractului
• Dacă utiliz­a­torul a consimțit în mod expres

Datele anonime (în care nu este posi­bilă iden­ti­fi­carea unei anu­mite per­soane) pot fi eva­luate de către Gretsch­-Unitas în scopuri sta­tistice și, de ase­menea, trans­mise terților.

5. Dreptu­rile utiliz­a­to­rului

Utiliz­a­torul are următoarele drepturi cu privire la datele per­so­nale care îl privesc:

• dreptul la informație,
• dreptul la rec­ti­fi­care sau șter­gere,
• dreptul la res­tricțio­nare sau prelu­crare,
• dreptul de a se opune prelu­crării,
• dreptul la transfe­rabili­tatea datelor.

De ase­menea, utiliz­a­torul are dreptul să se plângă la auto­ri­tatea de supra­ve­ghere a pro­tecției datelor cu privire la prelu­crarea datelor per­so­nale de către noi.

De ase­menea, utiliz­a­torul are dreptul să formuleze o plângere către  auto­ri­tatea de supra­ve­ghere a pro­tecției datelor cu privire la prelu­crarea datelor per­so­nale de către noi. Auto­ri­tate com­pe­tentă este: Comisarul de stat pentru pro­tecția datelor și liber­tatea de informare Baden-Würt­temberg
PO Box 10 29 32, 70025 Stuttgart
Kön­ig­strasse 10a, 70173 Stuttgart
Tel .: 0711/61 55 41 - 0
Fax: 0711/61 55 41 - 15
E-mail: post­stel­le@lfdi.bwl.de

Auto­ri­tatea com­pe­tentă  este:  AU­TO­RI­TATEA NATIO­NALA DE SUPRA­VE­GHERE A PRELU­CRARII DATELOR CU CARACTER PER­SONAL – Bucuresti, B-dul Gral. Ghe­orghe Magheru nr. 28 – 30, Sector 1, Cod postal 010336, Romania
Tel.:+40.318.059.211
Tel.: +40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602
Mail: anspdcp@­data­protec­tion.ro

Dacă utiliz­a­torul și-a dat acordul pentru prelu­crarea datelor sale, el il poate revoca în orice moment. Această revo­care afectează permisiunea prelu­crării datelor cu caracter per­sonal, după ce utiliz­a­torul si-a exprimat optiunea.

In masura in care, apreciati ca prelu­crarea datelor dvs. per­so­nale va incalca inte­re­sele, puteti formula obie­c­tiuni la prelu­crarea ace­s­tora.
Acesta este cazul, în special, in situatia in care prelu­crarea nu este necesară pentru a îndeplini un contract cu utiliz­a­torii, caz ce va fi prezentat de noi de fie­care data. În cazul unui astfel de deza­cord, vă rugăm să exp­li­cați motivele pentru care nu ar trebui să pro­cesăm datele per­so­nale așa cum am făcut. În cazul unei opo­ziții argu­mentate, vom examina faptele și fie vom între­rupe sau vom adapta pro­cesarea datelor, fie vom sub­linia motivele noa­stre legitime con­vingătoare con­tinuand pro­cesarea.

Desigur, utiliz­a­torii pot obiecta în orice moment,  cu privire la prelu­crarea datelor cu caracter per­sonal în scopuri de pub­li­ci­tate și analiză a datelor. In cazul utilizarii contra­dic­torii de pub­li­ci­tate ne puteti informa la următoarele date de con­tact: daten­schutz@g-u.de

6. Durata pentru care sunt sto­cate datele cu caracter per­sonal

Crite­riul pot­rivit căruia determinăm durata sto­cării datelor cu caracter per­sonal este perioada de păstrare legală, dacă nu se prevede altfel. După expirarea ace­stei perioade, datele vor fi șterse dacă nu mai sunt obliga­torii in  realizarea contractului sau să inițieze un nou contract.

 

7. Dispo­ziții legale sau contractuale privind fur­nizarea de date cu caracter per­sonal

Fur­nizarea de date cu caracter per­sonal se va putea face parțial, de ex. Regle­mentările fis­cale, impuse de lege sau pot rezulta și din clauze contractuale (de exemplu, informații despre partea contractantă). Oca­zional, poate fi necesar să se încheie un contract prin care o per­soană afectată ne fur­nizează date cu caracter per­sonal care tre­buie prelu­c­rate ulte­rior de noi. De exemplu, per­soana vizată este obligată să ne fur­nizeze informații per­so­nale atunci când compania noa­stră încheie un contract cu ea.

Nep­rezentarea datelor cu caracter per­sonal ar însemna că, contractul cu per­soana în cauză nu va  putea fi  incheiat. Înainte ca datele per­so­nale să fie fur­nizate de per­soana în cauză, aceasta tre­buie să con­ta­cteze unul dintre angajații noștri. Angajatii nostri vor informa fie­care per­soana, de la caz la caz, dacă fur­nizarea datelor cu caracter per­sonal este cerută prin lege sau contract ori este necesară pentru înch­eierea contractului, dacă există o obligație de a fur­niza datele cu caracter per­sonal și consecințele neau­to­rizării  utilizarii datelor cu caracter per­sonal.

8. Exis­tența unui proces decizional automat

O  decizie automata ori realizarea unui pro­fil  nu va avea loc.

9.Coo­kies

Site-ul www.g-u.ro sau www.g-u.com utilizează "cookie-uri" în mai multe locuri. Ace­stea servesc pentru a face oferta mai prie­tenoasă, mai efici­entă și mai sigură. Fișierele cookie sunt fișiere text mici care fac posi­bilă recun­oașterea utiliz­a­to­rului. Ele sunt sto­cate pe com­pu­terul utiliz­a­to­rului și sto­cate de browser. Majo­ri­tatea cookie-urilor folo­site de Gretsch­-Unitas sunt așa-numitele cookie-uri de sesiune. Ace­stea sto­chează un așa-numit ID de sesiune, cu care dife­rite soli­citări din browser pot fi atri­buite sesiunii partajate. Acest lucru va per­mite com­pu­te­rului să fie recunoscut atunci când utiliz­a­torul revine pe site-ul nostru. Ace­stea vor fi șterse automat după vizita.

Pe de altă parte, Gretsch­-Unitas utilizează "cookie-uri perma­nente" pentru a înregi­stra informații despre utiliz­a­torii care vizitează în mod repetat pagina de Internet. Ca rezultat, se obține o ghi­dare optimă pentru utiliz­a­tori, iar ace­s­tora le este ofe­rită o pagină Internet  mai variată atunci când  este vizi­tata din nou și un conținut nou, dacă ace­stea sunt dispo­nibile. Conți­nutul unui Cookie perma­nent va fi limitat la o iden­ti­tate. Numele, adresa IP etc. nu sunt salvate. Cookie-urile servesc pentru a face ca oferta de Internet să fie mai ușor de utilizat și mai efici­entă. Utilizăm cookie-uri pentru a iden­ti­fica utiliz­a­torul pentru vizitele ulte­rioare, dacă are un cont la noi. In caz contrar, utiliz­a­torii ar trebui să se conecteze din nou pentru fie­care vizită a browse­rului.

O utilizare a ofer­telor este posi­bilă chiar și fără Cooki-uri.Utiliz­a­torii pot deza­c­tiva sto­carea cookie-urilor în browser-ul lor, pot să le limiteze la anu­mite site-uri sau să-și con­figu­reze browserul astfel încât să le noti­fice de îndată ce un cookie este trimis. De ase­menea, utiliz­a­torii pot șterge cookie-urile de pe hard disk. Utiliz­a­torii pot con­figura setările browse­rului în funcție de prefe­rințele lor,  de ex. acceptarea cookie-urilor unei terțe parti sau a tuturor cookie-urilor. În acest caz, în special, este posi­bilă doar o rep­rezentare limi­tată a paginii și o ori­entare limi­tată a utiliz­a­to­rului.

10. Analiza web este Google Analytics

Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al compa­niei Google Inc. ("Google"). Google Analytics folo­sește așa-numitele "fișiere cookie", fișiere text, care sunt sto­cate pe calcula­torul dvs. și care permit o analiză a utilizării de către utiliz­ator a site-ului web. Informațiile gene­rate de modul cookie despre utilizarea ace­stui site web sunt, de obicei, trans­mise la un server Google din SUA și sto­cate acolo.

Cu toate ace­stea, în cazul activării anonimizării IP pe acest site, adresa dvs. IP, va fi  ante­rior redusa si va fi utilizată de Google în sta­tele membre ale Uniunii Euro­pene sau în alte state din Sta­tele Unite, sta­tele contractante ale Acordului privind Spațiul Eco­nomic Euro­pean. Numai în cazuri excepțio­nale, adresa IP completă va fi transfe­rată pe un server Google din SUA și scurtată acolo. Anonimizarea IP-ului este activă pe acest site web. In cererea ope­ra­to­rului ace­stui site, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului web, pentru a com­pila rapoarte privind activitățile site-ului web și pentru a fur­niza informații supli­mentare despre site și utilizarea intern­etului pentru fur­nizarea de servicii către ope­ra­torul site-ului Web.
Adresa IP trans­misă de browser ca parte a serviciului Google Analytics nu va fi fuzio­nată cu alte date fur­nizate de Google. Utiliz­a­torii pot preveni sto­carea Cookie-urilor prin încorporarea software­-ului dvs. de browser; cu toate ace­stea, sub­li­niem faptul că în acest caz, utiliz­a­torii ar putea să nu poată utiliza inte­gral toate funcțiile ace­stui site web. În plus, utiliz­a­torii pot preveni colectarea de către Google a datelor gene­rate de cookie și legate de utilizarea site-ului web (inclusiv adresa lor IP), precum și prelu­crarea acestor date de către Google, prin: descăr­carea și instalarea pluginul de browser dispo­nibil sub urmă­torul link:
tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ca alter­na­tivă la browser-ul add-on sau în browserele de pe dispo­zi­tivele mobile, urmă­torul link

Google Analytics Opt-Out-Cookie setzen,

se aplică cookie-ului de renunțare Google Analytics, pentru a preveni detectarea ulte­rioară de către Google Analytics în cadrul ace­stui site (funcțiile de oprire numai în browser și numai pentru acest domeniu). Un cookie de tip opt-out este stocat pe dispo­zitiv. Dacă utiliz­a­torii șterg aceste cookie-uri în acest browser, tre­buie să facă clic pe acest link din nou.

Baza legală pentru colectarea și sto­carea acestor date este articolul 6 alineatul (1) lit. f GDPR. Datele vor fi șterse după 14 luni.

10a. Google Maps

Site-ul web utilizează API-ul Google Maps pentru afișarea vizuală a informațiilor geo­gra­fice. Atunci când utilizează Hărți Google, Google colectează, pro­ce­sează și utilizează date despre utilizarea caracte­risticilor Hărți de către vizi­ta­torii site-urilor Web. Pentru mai multe informații despre pro­cesarea datelor Google, consultați urmă­torul link: Politica de con­fidențiali­tate Google. Există posi­bili­tatea de a efectua setări în centrul de con­fidențiali­tate, astfel încât datele să fie utilizate în funcție de ideile dvs. Puteți găsi ter­menii de utilizare a serviciului Hărți Google în "Ter­menii și condițiile Google Maps".

11. YouTube

Site-ul nostru utilizează YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, SUA, pentru includerea videoclipului, rep­rezentat de Google Inc., 1600 Amphi­theatre Parkway, Moun­tain View, CA 94043, SUA. De obicei, când vizi­tați o pagină video­ încorpo­rată, adresa dvs. IP va fi trimisă pe YouTube, iar cookie-urile vor fi insta­late pe com­puter. Cu toate ace­stea, videoclipu­rile YouTube utilizate pe site-ul nostru sunt incluse în modul de con­fidențiali­tate îmbunătățit (caz în care YouTube va con­tacta serviciul Google Double Click, însă Google nu va evalua informațiile per­so­nale con­form politicii de con­fidențiali­tate Google). Dacă faceți clic pe videoclip, adresa dvs. IP va fi trimisă pe YouTube, iar YouTube va ști că ați vizionat videoclipul. Dacă sun­teți conectat (ă) la YouTube, aceste informații vor fi, de ase­menea, aso­ciate con­tului dvs. de utiliz­ator (puteți preveni acest lucru prin deconectarea de pe YouTube înainte de a apela videoclipul). Pentru mai multe informații, consultați Politica de con­fidențiali­tate YouTube la www.google.com/intl/ro/poli­cies/privacy/.

Încorporarea serviciului DoubleClick este Google Inc., 1600 Amphi­theatre Parkway, Moun­tain View, CA 94043, SUA ("Google").
Doubleclick utilizează cookie-uri pentru a prezenta utiliz­a­to­rilor anunțuri relevante. În acest caz, browser-ului soli­ci­tant i se atri­buie un număr de iden­ti­fi­care pseudonim (ID) pentru a ver­i­fica ce afișaje au fost afișate în acest browser și care au fost ape­late. Cookie-urile nu conțin informații per­so­nale. Utilizarea cookie-urilor DoubleClick vă per­mite să difuzați anunțuri pe baza vizitelor ante­rioare pe site-urile noa­stre sau pe alte site-uri de pe Internet. Informațiile gene­rate de modulele cookie sunt trans­mise de Google pentru eva­luare către un server din SUA și sto­cate acolo. Transferul datelor de către Google către terțe părți are loc doar din cauza regle­mentărilor legale sau în con­textul pro­cesării datelor de comandă.
Utiliz­a­torii pot preveni sto­carea cookie-urilor prin setarea browse­rului lor în mod cores­punzător (ges­tio­narea cookie-urilor în browserul dvs. web); totuși, sub­li­niem că în acest caz nu toate funcțiile site-ului nostru pot fi exploatate pe deplin.
Setările anunțu­rilor permit utiliz­a­to­rilor să determine ce anunțuri Google văd. De ase­menea, puteți deza­c­tiva per­so­nalizarea anunțu­rilor. De ase­menea, dacă renunțați la per­so­nalizarea anunțu­rilor, puteți să vedeți în con­tinuare anunțuri pe baza unor fac­tori precum locația dvs. aproxima­tivă derivată din adresa IP, tipul browse­rului și ter­menii recenți de căutare.
De ase­menea, puteți ges­tiona cookie-urile mai multor companii care sunt utilizate pentru pub­li­ci­tate online. Utilizați instru­men­tele de utiliz­ator ade­cvate create în cadrul pro­gramelor de auto­re­gle­mentare în multe țări, cum ar fi: De exemplu, opțiu­nile aboutads.info ale paginii din SUA sau pagina EU Seite Your Online Choices
Pentru mai multe informații despre utilizarea datelor, accesați Google la politici.google.com/privacy/partners

12. News­letter

În cazul în care cli­enții doresc să primească news­letter-ul oferit pe site, GU are nevoie de o adresă de e-mail și informații care sa per­mita ver­i­fi­carea, dacă titularul adresei de e-mail este de acord pentru a primi news­letter-ul (dubla metoda de inscriere).
Când vă înregi­s­trați pentru news­letter-ul nostru, vom salva, de ase­menea, de la fur­nizorul de servicii Internet (ISP) adresa IP alo­cata a per­soanei în cauză,  sistem informatic de înregi­s­trare utilizat, precum și data și ora înregi­s­trării.
Sto­carea acestor date este necesară pentru a înțelege (posibil) utilizarea abuzivă a adresei de e-mail a per­soanei în cauză la o dată ulte­rioară și, prin urmare, servește ca o garanție legală a ope­ra­to­rului de date.
Datele per­so­nale colectate în con­textul înregi­s­trării pentru news­letter vor fi folo­site exclusiv pentru a tri­mite news­letter-ul nostru.
Mai mult decât atât, abo­nații news­letter prin e-mail ar putea fi informati dacă acest lucru este necesar pentru funcțio­narea serviciului de buletin informativ sau o cerere de înregi­s­trare ulte­rioara ca în cazul unor modi­ficări ale ofertei bule­tinul informativ sau în modi­fi­carea condițiilor tehnice.

Nu există nici un transfer de colectat în domeniul de apli­care al datelor cu caracter per­sonal de serviciu bule­tinul informativ către terți, alții decât fur­nizorul nostru de servicii de e-mail, Inxmail. Cu fur­nizorul Inxmail GmbH, Went­zingerstr. 17, D-79106 Freiburg, e-mail: info@inxmail.de, Web: www.inxmail.de, Tel: +49 761 296979-0, Fax: +49 761 296979-9 am încheiat un contract de pro­cesare de locuri de muncă.
În mod imp­licit, funcțio­nalitățile individuale ale bule­tinului nostru de știri ne permit să înțelegem în mod automat ce conținut al bule­tinului nostru de știri este deo­sebit de interesant pentru cli­enții noștri, ce e-mailuri se deschid și care link au facut click.
Folosim rezul­ta­tele acestor eva­luări pseudonimizate, numai pentru a îmbunătăți oferta. Nu are loc o atri­buire per­so­nală a rezul­ta­telor. Desigur, puteți să faceți obie­ctul unei eva­luări pseudonimizate a datelor dvs., pentru a îmbunătăți oferta în orice moment printr-o noti­fi­care scrisă în scris adre­selor de mai jos.
Abo­na­mentul la news­letter-ul nostru poate fi anulat de către per­soana în cauză în orice moment. Acordul de sto­care a datelor cu caracter per­sonal, pe care per­soana vizată ne-a dat-o pentru expedierea bule­tinului informativ, poate fi revocat în orice moment. În scopul revocării consimțămân­tului, în fie­care buletin informativ există o link cores­punzător. Este, de ase­menea posibil,  să vă dez­abo­nați de la bule­tinul informativ în orice moment, direct pe site-ul ope­ra­to­rului sau să informați contro­lorul într-un mod diferit.

13. Informații supli­mentare

Utiliz­a­torul este conș­tient de faptul că pro­tecția datelor nu poate fi asigu­rată în mod complet în cazul trans­misiilor de date pe Internet în con­for­mi­tate cu stadiul actual al tehnicii. Utiliz­a­torul însuși este responsabil pentru secu­ri­tatea datelor trans­mise pe internet de către el însuși.

Încrederea utiliz­a­to­rilor este foarte import­antă pentru Gretsch­-Unitas. Prin urmare, Gretsch­-Unitas este dispusă să răspundă la întrebări cu privire la prelu­crarea datelor permise. Dacă există întrebări la care nu poate fi răs­puns prin această decla­rație de pro­tecție a datelor sau dacă utiliz­a­torii doresc să obțină informații detaliate despre un punct, aceștia pot con­tacta întotdeauna următoarea adresă de e-mail: daten­schutz@gu.com

14. Analysis by WiredMinds

Our website uses counting pixel technology provided by WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) to analyze visitor behavior. In connection with this, the IP address of the visitor is processed. The processing occurs only for the purpose of collecting company based information such as company name, for example. IP addresses of natural persons are excluded from any further processing by means of a whitelist. An IP address is not stored in LeadLab under any circumstances.

While processing data, it is our outmost interest to protect the rights of natural persons. Our interest in processing data is based on Article 6(1)(f) GDPR. At no time is it possible to draw conclusions from the collected data on an identifiable person.

WiredMinds GmbH uses this information to create anonymized usage profiles of the visit behavior on our website. Data obtained during this process is not used to personally identify visitors of our website.