Privacy policy

Pravidlá pre ochranu dát

Spo­ločnosť GU-Slovensko s.r.o. (ďalej len „GU/SK“), rešpektuje ochranu dát a inak obvyklé štan­dardy bezpečnosti dát, vychádzajúc z požiadaviek práv­neho zabezpečenia ochrany dát, autorského, obchodného a obči­anskeho práva, dbajúc na uchovávanie obchodného tajomstva a ochrany osobných údajov, ako aj odmie­t­ajúc nekalú súťaž, robí tak na zák­lade platného práva Slovenskej republiky.

Keď sa návštevník našich webových stránok regi­s­truje na používanie konkrétnej služby, pri ktorej sa regi­s­trácia vyžaduje, požiadame Vás o poskyt­nutie osobných údajov. Pokiaľ by sa tieto údaje mali použiť spôsobom, odlišným od účelu, na ktorý boli zhromaždené, vyžiadame si vopred váš súhlas k takému použitiu. Pre akékoľvek iné účely, než sú účely popísané v týchto Pravidlách alebo konkrétnych ozná­me­niach o och­rane osobných údajov máte možnosť poskyt­nutia osobných údajov odmietnuť.

Nebudeme zhromažďovať alebo používať cit­livé osobné údaje pre iné účely, nepopísané v týchto Pravidlách, pokiaľ sme nedo­stali vopred váš súhlas.

Môžete odmietnuť zaslanie osobných údajov a akejkoľvek inej našej služby, to však môže mať za nás­ledok, že takúto službu budeme môcť poskytnúť len neúplne, alebo ju nebudeme môcť poskytnúť vôbec. Bez vášho výslovného súh­lasu neob­medzíme vaše práva podlie­hajúce týmto Pravidlám.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťa­hujú na webové stránky a služby, ktoré sú vlast­nené a prevádzkované spo­ločnosťou GU/SK, a alebo materskou spo­ločnosťou Gretsch­-Unitas GmbH Baubeschläge. Neu­platňujeme kontrolu nad webovými stránkami zobrazenými ako výs­ledky vyhľadávania alebo nad odkazmi poskytovanými pro­st­redníctvom našich rôznych služieb.

Preh­lasujeme, že vaše osobné údaje budú používané v súlade so zákonom o och­rane osobných údajov v spoji­tosti s prezer­aním našich webových stránok, alebo objednávkou našich služieb.