Logo BKS

Cybersecurity

W przypadku sieciowego systemu zarządzania budynkiem, służącego do gromadzenia danych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz sterowania krytycznymi systemami bezpieczeństwa, istnieją wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa informatycznego i bezpieczeństwa danych.

Wiodący, oparty na przeglądarce internetowej system GEMOS – system produktów klasy PSIM - jest najnowocześniejszy pod względem technologicznym i posiada odpowiednie funkcje dostosowane do dzisiejszych zagrożeń, a kompleksowe zagadnienie „Cyber Security“ od dawna stanowi integralną część planu rozwoju.

GEMOS 5 Next Generation PSIM

System GEMOS 5 „Next Generation PSIM“ został uruchomiony pod koniec 2021 roku. GEMOS 5 oznacza gruntowne odnowienie GEMOS PSIM (advanced physical security information system), począwszy od rdzenia, poprzez strukturę modułową, nowe interfejsy (GUI), aż po zarządzanie danymi podstawowymi.

Dzięki systemowi GEMOS można zarządzać szerokim zakresem mediów, komunikacji i bezpieczeństwa w sposób niezależny od producenta, np.: systemami sygnalizacji pożaru, systemami sygnalizacji włamania i napadu, systemami nadzoru wideo, systemami kontroli dostępu, systemami gaszenia i oddymiania oraz wieloma innymi.

Wysoce dostępne i bezpieczne interfejsy stanowią podstawę sprawnie funkcjonujących połączeń systemów zewnętrznych z systemami zarządzania. Inteligentne interfejsy systemu GEMOS przewidują osobny sterownik dla każdego połączenia z systemem zewnętrznym.

Rozwiązania GEMOS 5 Enterprise

Rozwiązanie klasy Enterprise umożliwia monitorowanie wszystkich budynków z jednego centrum sterowania.

 • GEMOS 5 „Enterprise Light“ opisuje redundantny system działający lokalnie w jednym miejscu z dwoma serwerami. W przypadku awarii serwera głównego wkracza system redundantny, a po przywróceniu i odblokowaniu serwera głównego zgromadzone w międzyczasie komunikaty i zdarzenia są automatycznie przekazywane z systemu redundantnego do systemu głównego. Na tym etapie rozbudowy dane podstawowe są wprawdzie regularnie i automatycznie przenoszone z serwera głównego na serwer redundantny, ale w przypadku awarii dane te nie zostałyby z powrotem wgrane z serwera redundantnego na serwer główny.

 

 • GEMOS 5 „Enterprise Standard“ obejmuje jedną instalację centrum sterowania i do osiemnastu obiektów. Instalacja obiektów odpowiada na życzenie zakresowi funkcjonalnemu „Enterprise Light“ (redundancja lokalna). Komunikaty z lokalnych interfejsów, zdarzenia i powiadomienia są przekazywane z obiektów do centrum sterowania w czasie rzeczywistym. Dane podstawowe są przechowywane wyłącznie w centrum sterowania i automatycznie przekazywane do obiektów (centralne przechowywanie danych / suwerenność danych). Centrum sterowania posiada redundancję; w przypadku całkowitej awarii centrum sterowania lub połączenia obiektu z centrum sterowania, obiekt działa lokalnie i autonomicznie. Również w tym przypadku, po przywróceniu i odblokowaniu połączenia lub systemów centrum sterowania, zgromadzone komunikaty i zdarzenia są automatycznie przekazywane z obiektu do centrum sterowania.

GEMOS 5 Mosaic

 • GEMOS Mosaic - wysokowydajna, czwarta generacja wizualizacji, obsługi i sterowania w systemie GEMOS widoków, planów sytuacyjnych, layoutów i ich zawartości
 • Bezstopniowe przybliżanie planów sytuacyjnych, które prowadzi do wyświetlania coraz większej liczby szczegółów („Google Map`s Effekt“), np. zoom skierowany na budynek.
 • Systemy Informacji Geograficznej (GIS) - obsługa mapowania w systemie GEMOS 5 stałych i dynamicznie działających czujników z wykorzystaniem współrzędnych GPS
 • Sterowanie poruszającymi się obiektami (np. dronami)
 • W tym kontekście także definiuje się obszary („strefy alarmowe“) oraz alarmowanie w przypadku opuszczenia lub wejścia do tych obszarów poruszających się obiektów (np. obszary o ograniczonym dostępie)
 • Osadzanie strumieni wideo: Podczas lotu obserwacyjnego można wyświetlać na żywo strumień wideo z drona.
GEMOS 5 Mosaic

GEMOS 5 HTML 5 Video

 • Obrazy wideo w systemie GEMOS 5 są natywnie zintegrowane za pomocą HTML 5 / Web RTC, dzięki czemu nie jest już konieczne stosowanie zewnętrznych, dodatkowych aplikacji klienckich
 • Systemy zarządzania wideo i kamery oferujące strumienie wideo w standardzie HTML 5 mogą być bezpośrednio zintegrowane z systemem GEMOS 5.
 • GEMOS 5 ma opcjonalnie dostępną funkcję serwera proxy wideo, dzięki czemu z systemem GEMOS 5 można zintegrować również systemy zarządzania wideo i kamery nieobsługujące HTML 5
 • Dostęp do funkcji systemu zarządzania sygnałem wideo, takich jak obrazy archiwalne, polecenia sterujące / ustawienia wstępne itp. za pomocą intuicyjnej przeglądarki (zastosowanie jak „YouTube“)
 • Wysoce skalowalny serwer proxy wideo do jednoczesnej integracji dużej liczby kamer i wielu systemów zarządzania wideo. Transkodowanie strumieni wideo z różnych kamer i systemów zarządzania wideo jest wykonywane przez serwer proxy, dzięki czemu wymagania stawiane systemom klienckim GEMOS są niskie.
 • Strumieniowe przesyłanie nagrań wideo w standardzie HTML 5 w przeglądarce (nie trzeba instalować na stacji roboczej osobnej aplikacji do przeglądania nagrań wideo)

GEMOS 5 - nowe interfejsy, grafika i wiele więcej

 • Wznowienie GEMOS 5 GUI – zmiana interfejsu użytkownika i operatora opartego na przeglądarce internetowej z zachowaniem opcji swobodnego, indywidualnego i zorientowanego na wymagania projektowania
 • Ikony i symbole w formacie grafiki wektorowej
 • Bezstopniowa skalowalność bez utraty jakości
 • Import CAD – obsługa aktualnego formatu plików DWG-AutoCAD w systemie GEMOS w celu graficznego importu rysunków, bez konieczności zewnętrznej konwersji. Pozycjonowanie, wymiana właściwości i import czujników za pomocą atrybutów bloków CAD rysunków. Obsługa struktur warstw CAD, praca z rysunkami odniesienia (XRefs).
 • Poprawiona użyteczność i łatwość obsługi w oparciu o tzw. koncepcje UI/UX. Obniża to barierę wejścia dla nowych operatorów i sprawia, że aplikacja jest bardziej intuicyjna w obsłudze, przy jednoczesnym zmniejszeniu wymagań szkoleniowych.
 • W trakcie tych prac dokonano przeglądu elementów sterujących w systemie GEMOS 5 pod kątem modernizacji grafiki i łatwości obsługi.
GEMOS 5 Oberfläche

Rozwiązania branżowe

Indywidualne rozwiązania obiektowe dla różnych branż.

Rozwiązania branżowe

GEMOS and GEMOS access sales contact

Are you looking for a competent GEMOS contact person? If so, just write to us, we will be pleased to help.

Get in touch now