Ochrana údajov

Podniková skupina Gretch-Unitas (Gretsch-Unitas) berie ochranu osobných údajov svojich zákazníkov a záujemcov veľmi vážne a dodržiava nariadenia zákonov o ochrane osobných údajov. Získané údaje nebudú v žiadnom prípade predávané.
Nasledujúce vyhlásenie poskytuje prehľad o tom, ako spoločnosť Gretsch-Unitas zaručuje túto ochranu a aké typy údajov na aký účel získava.

1. Osobné údaje

Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa osobne vzťahujú na používateľa, napr. meno, adresa, emailové adresy.

2. Zodpovedná osoba

Zodpovednou osobou podľa článku 4 č.7 Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) je
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge, Johann-Maus-Str. 3, 71254 Ditzingen.

Nasledujúce ďalšie spoločnosti sú v súčasnosti súčasťou skupiny Gretsch Unitas:

Gretsch-Unitas GmbH, Johannes-Maus-Straße 3, 71254 Ditzingen, Nemecko

BKS GmbH, Heidestraße 71, 42549 Velbert, Nemecko

Gretsch-Unitas Logistik GmbH, Johannes-Maus-Straße 3, 71254 Ditzingen, Nemecko

GU Automatic GmbH, Karl-Schiller-Straße 12, 33397 Rietberg, Nemecko

AGENA GmbH Gesellschaft für Organisation und Informationsverarbeitung, Johann-Maus-Straße 1-3, 71254 Ditzingen, Nemecko

3. Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

Náš externý úradník pre ochranu údajov vám rád poskytne informácie o predmete ochrany údajov na nasledujúcich kontaktných údajoch:

datenschutz süd GmbH
Wörthstraße 15
97082 Würzburg

Webová stránka: www.datenschutz-sued.de
E-mail: [email protected]

Ak sa obrátite na nášho úradníka pre ochranu údajov, uveďte aj zodpovedné miesto, ktoré je uvedené v tiráži .

4. Bezpečnosť údajov

Spoločnosti Gretsch-Unitas prijímajú všetky potrebné technické a organizačné opatrenia, aby ochránili osobné údaje pred stratou a zneužitím. Údaje sú takto uchovávané v zabezpečenom prevádzkovom prostredí, ktoré je neprístupné zvonku.

Dôverné informácie sú, pokiaľ je to možné, prenášané zašifrované certifikátom SSL cez protokol HTTPS.

5. Práva používateľa

Používateľ má voči nám nasledujúce práva ohľadom svojich osobných údajov:

 • právo dotknutej osoby na prístup k údajom (článok 15 GDPR),
 • právo na opravu alebo vymazanie (článok 16 a 17 GDPR),
 • právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR),
 • právo namietať voči spracúvaniu (článok 21 GDPR),
 • právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR).

Používateľ má okrem toho právo podať sťažnosť dozornému orgánu voči spracúvaniu svojich osobných údajov našou spoločnosťou. Sťažnosť možno podať najmä dozornému orgánu v členskom štáte vášho bydliska, vášho pracoviska alebo miesta údajného porušenia.

Pokiaľ používateľ udelil súhlas so spracúvaním svojich údajov, tento môže kedykoľvek odvolať. Používatelia nás môžu informovať o odvolaní prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov: [email protected] Takéto odvolanie má vplyv na prípustnosť spracúvania osobných údajov bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania údajov vykonávaného na základe súhlasu až do jeho odvolania.

Pokiaľ spracúvanie vašich osobných údajov postavíme na vyvažovaní záujmov podľa čl. 6, ods. 1, veta 1, písm. f) nariadenia GDPR, používatelia môžu vzniesť námietku voči spracúvaniu podľa čl. 21 nariadenia GDPR. To je prípad, keď spracúvanie nie je potrebné najmä na plnenie zmluvy s používateľmi, čo uvedieme pri nasledujúcom popise funkcií. Pri uplatnení takejto námietky vás žiadame o uvedenie dôvodov, prečo by osobné údaje nemali byť spracované nami. V prípade odôvodnenej námietky skontrolujeme vecný stav a spracúvanie buď zastavíme resp. prispôsobíme alebo predložíme naše závažné legitímne dôvody, na základe ktorých budeme pokračovať so spracúvaním.
Používatelia môžu samozrejme kedykoľvek namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov na účely reklamy a analýzy údajov. O námietke voči spracúvaniu na reklamné účely nás používatelia môžu informovať na nasledujúcich kontaktoch: [email protected]

6. Súbory cookie

Webová stránka www.g-u.de resp. www.g-u.com používa na mnohých miestach „súbory cookie“. Súbory cookie nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú vírusy. Slúžia na vytvorenie používateľsky príjemnejšej, efektívnejšej a bezpečnejšej ponuky. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré umožňujú opätovné rozpoznanie používateľa. Ukladajú sa do počítača používateľa a sú uložené jeho prehliadačom. Súbory cookie používané spoločnosťou Gretsch-Unitas sú takzvané „relačné súbory cookie“. Tieto ukladajú takzvaný identifikátor relácie, s ktorým sa rôzne dotazy prehliadača dajú priradiť spoločnej relácii. Vďaka tomu je možné opätovne rozpoznať počítač, keď sa používateľ znova vráti na našu webovú stránku. Po ukončení návštevy sa automaticky vymažú. Právnym základom pre umiestnenie týchto súborov cookie je oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 veta 1 písm. f) nariadenia GDPR. Nevyhnutné súbory cookie umožňujú základné funkcie a sú potrebné pre správne fungovanie webovej stránky. Máme oprávnený záujem na tom, aby bola webová stránka čo najviac používateľsky prívetivá.

Názov súboru cookieDoba uloženia súboru cookie
CookieConsent1 rok
CookieConsentReset90 dní

Používanie ponúk je možné aj bez súborov cookie. Používatelia môžu vo svojom prehliadači deaktivovať ukladanie súborov cookie, obmedziť ich na konkrétnych webových stránkach alebo nastaviť svoj prehliadač tak, aby ich upozornil, ihneď ako je odoslaný súbor cookie. Používatelia môžu vymazať súbory cookie aj z pevného disku. Používatelia môžu nakonfigurovať nastavenie svojho prehliadača podľa svojich želaní a napr. odmietnuť prijatie súborov cookie tretích strán alebo všetkých súborov cookie. Upozorňujeme používateľov na to, že prípadne nebudú môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky; v tomto prípade je predovšetkým možné len obmedzené zobrazenie stránky a obmedzená navigácia používateľa.

7. Komunikácia e-mailom/telefonicky/kontaktným formulárom

S osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete e-mailom, telefonicky, poštou alebo kontaktným formulárom, samozrejme zaobchádzame dôverne. Vaše údaje používame iba na účely spracovania vašej žiadosti. Právnym základom spracovania osobných údajov je čl. 6, ods. 1, veta 1 písmeno f) nariadenia GDPR. Oprávnený záujem vyplýva zo záujmu odpovedať na otázky našich zákazníkov, obchodných partnerov a zainteresovaných strán a tým udržiavať a podporovať spokojnosť zákazníkov.

Zásadne vylučujeme poskytovanie osobných údajov tretím stranám mimo skupiny Gretsch Unitas. Výnimočne údaje v našom mene spracúvajú spracovatelia. Títo sú starostlivo vyberaní, sú nami aj auditovaní a zmluvne viazaní podľa čl.28 GDPR.

Okrem toho môže byť potrebné, aby sme postúpili otázky iným spoločnostiam v rámci skupiny Gretsch Unitas, ak je to potrebné na ich spracovanie (napr. odpovedanie).

Všetky osobné údaje, ktoré nám pošlete ako otázky, vymažeme alebo bezpečne anonymizujeme najneskôr 90 dní po tom, čo vám bola poskytnutá posledná odpoveď. Uchovanie po dobu 90 dní je vysvetlené tým, že sa občas môže stať, že po odpovedi nás opäť kontaktujete v tej istej veci a musíte sa vedieť odvolať na predchádzajúcu korešpondenciu. Skúsenosti ukázali, že spravidla po 90 dňoch už neexistujú žiadne otázky týkajúce sa našich odpovedí.

8. Spracovanie údajov kontaktných osôb

Spoločnosti Gretsch Unitas spracúvajú kontaktné údaje kontaktných osôb u zákazníkov, záujemcov, dodávateľov a iných obchodných partnerov pre komunikáciu e-mailom, telefonicky, faxom a poštou. Právnym základom spracúvania údajov je článok 6 odsek 1 veta 1 písmeno f) nariadenia GDPR. Oprávnený záujem zo strany spoločností Gretsch Unitas vyplýva zo záujmu o uskutočnenie alebo začatie obchodného vzťahu so zákazníkmi, zainteresovanými stranami, dodávateľmi a inými obchodnými partnermi a pri tom udržiavať osobný kontakt s kontaktnými osobami.

Zásadne vylučujeme poskytovanie osobných údajov tretím stranám mimo spoločností skupiny Gretsch Unitas. V rámci spoločností Gretsch Unitas budú vaše údaje odovzdané, okrem iného, ​​iba na uskutočnenie alebo začatie obchodného vzťahu. Výnimočne údaje v našom mene spracúvajú spracovatelia. Títo sú starostlivo vyberaní, sú nami aj auditovaní a zmluvne viazaní podľa čl.28 GDPR.

Osobné údaje budú uchovávané za účelom vedenia obchodných vzťahov po dobu, po ktorú bude existovať oprávnený záujem.

9. Služba webovej analýzy Matomo ("Piwik")

Naša webová stránka využíva webovú analytickú službu Matomo („predtým Piwik“). Matomo vytvára používateľské profily na základe pseudonymov. Služba Matomo („Piwik“) používa súbory cookie. Informácie vytvárané súborom cookie o vašom používateľskom správaní na našej internetovej stránke nám umožňujú analyzovať používanie webovej stránky. Na tento účel sa informácie o používaní generované súborom cookie (vrátane vašej skrátenej adresy IP) prenášajú na náš server a ukladajú sa na účely analýzy používania. Informácie vytvorené súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky nebudú poskytnuté tretím stranám. Údaje sa spracúvajú na základe vášho súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Kliknite na tento odkaz a vykonajte príslušné nastavenia prostredníctvom nášho bannera.

10. Google Maps

Na naše webové stránky vkladáme mapové služby, ktoré nie sú uložené na našich serveroch. Aby sme zabezpečili, že vyvolanie našich webových stránok so zabudovanými mapovými službami nebude mať za následok automatické opätovné načítanie obsahu tretích strán, zobrazujeme najskôr iba lokálne uložené náhľady máp. Tretia strana v dôsledku toho nedostáva žiadne informácie.

Obsah od tretích strán sa znova načíta až po kliknutí na obrázok náhľadu. Tretej strane tak poskytnete informácie o tom, že ste navštívili na našu stránku, a údaje, ktoré sú v tejto súvislosti technicky potrebné. Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie údajov tretími stranami. Kliknutím na obrázok náhľadu nám dávate súhlas na opätovné načítanie obsahu tretích strán.

Vloženie prebieha na základe vášho súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 bod 1 písm. a nariadeina GDPR, resp. § 15 ods. 3 str. 1 TMG za predpokladu, že ste na to vopred udelili súhlas kliknutím na obrázok náhľadu.

Upozorňujeme, že vloženie niektorých mapových služieb znamená, že vaše údaje budú spracované mimo EÚ, resp. EHP. V niektorých krajinách existuje riziko, že orgány budú mať prístup k údajom na účely bezpečnosti a sledovania bez toho, aby vás informovali alebo ste sa mohli odvolať. Ak využívame poskytovateľov v nebezpečných tretích krajinách a vy s tým súhlasíte, prenos do nebezpečnej tretej krajiny sa uskutočňuje na základe článku 49 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Poskytovateľ

Google Ireland Limited/Google LLC (USA) („Google“)

Primeraná úroveň ochrany údajov

Žiadna primeraná úroveň ochrany údajov. Prenos sa uskutočňuje na základe článku 49 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Odvolanie súhlasu

Ak ste klikli na obrázok náhľadu, okamžite sa načíta obsah tretej strany. Ak si neželáte takéto dodatočné načítanie na iných stránkach, neklikajte na obrázky náhľadu.

11. Bulletin

Ak by zákazníci chceli dostávať bulletin ponúkaný na webovej stránke, potrebujeme e-mailovú adresu a informácie, ktoré nám umožnia overiť, či vlastník e-mailovej adresy súhlasí s odberom bulletinu. Po odoslaní prihlasovacieho formulára od nás dostanete e-mail s potvrdzovacím odkazom. Ak kliknete na odkaz v ňom uvedený, ste prihlásený na odber bulletinu. Budete o tom informovaní ďalším e-mailom. Potvrdením prihlásenia potvrdzujete súhlas so spracovaním vašej e-mailovej adresy a vašich nepovinných údajov na tu uvedené účely. Na účely dôkazu ukladáme čas a adresu IP použitú pri prihlásení na odber bulletinu. (postup dvojitého prihlásenia). Používatelia môžu dobrovoľne poskytnúť ďalšie osobné údaje, ako je meno a priezvisko. Právnym základom spracovania týchto údajov je čl. 6 ods. 1 str. 1 písmeno a) nariadenia GDPR. Účelom spracovania údajov pri prihlásení na odber bulletinu je informovať odberateľov bulletinu o ponukách, akciách, produktoch, podujatiach a službách spoločností zo skupiny Gretsch Unitas.

Pri prihlásení k odberu informačného letáka ďalej uložíme IP adresu počítačového systému dotknutej ososby použitej v danom okamihu na prihlásenie, ktorú poskytol poskytovateľ internetových služieb (ISP), ako aj dátum a čas prihlásenia. Uchovávanie týchto údajov je potrebné, aby sa neskôr dalo zistiť (možné) zneužitie emailovej adresy dotknutej osoby a slúži preto na zákonné zabezpečenie pre spracúvanie prevádzkovateľa. Právnym základom tohto spracovania osobných údajov je oprávnený záujem podľa čl. 6, ods. 1, veta 1 písmeno f) nariadenia GDPR.

Osobné údaje získané pri prihlásení k odberu bulletinu budú použité výlučne na zasielanie nášho bulletinu. Odoberatelia informačného letáka môžu byť ďalej informovaní emailom, pokiaľ je to potrebné na prevádzkovanie služby informačného letáka alebo príslušnej registrácie, ako by to mohlo byť v prípade zmien ponuky informačného letáka alebo pri zmene technických daností. Osobné údaje získané v rámci služby informačného letáka nebudú poskytované tretím stranám, s výnimkou nášho poskytovateľa emailového klienta INXMAIL. S poskytovateľom Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, Nemecko, E-mail: [email protected], webová stránka: www.inxmail.de, Telefón: +49 761 296979-0, Telefax: +49 761 296979-9 sme uzatvorili zmluvu o poverení sprostredkovateľa spracúvaním údajov.

Vďaka jednotlivým funkciám nášho bulletinu dokážeme automaticky a anonymizovane zistiť, ktoré obsahy nášho informačného letáka našich zákazníkov obzvlášť zaujímajú, aké e-maily otvárate a na aký odkaz klikáte. Výsledky týchto anonymizovaných vyhodnotení použijeme výlučne na účely zlepšenia ponuky. Presné priradenie výsledkov ku konkrétnej osoby sa nevykonáva.

Prihlásenie na odber nášho bulletinu môže dotknutá osoba kedykoľvek zrušiť. Súhlas s uchovávaním osobných údajov, ktorý nám dotknutá osoba udelila na zasielanie informačného letáka, je možné kedykoľvek odvolať. Na účely odvolania súhlasu sa v každom informačnom letáku nachádza príslušný odkaz. Ďalej existuje možnosť kedykoľvek sa odhlásiť z odberu bulletinu priamo na webovej stránke prevádzkovateľa zodpovedného za spracúvanie. Ak nepotvrdíte potvrdzujúci odkaz v e-maile pri prihlásení na odber bulletinu do 7 dní, údaje, ktoré ste nám poskytli, vymažeme.

12. Registrácia na semináre a podujatia

Ak si rezervujete semináre cez našu webovú stránku, alebo sa chcete prihlásiť na podujatia, potrebujeme údaje označené v rezervačnej maske ako povinné. Voliteľne môžete vyplniť neoznačené vstupné polia. V rámci rezervácie od nás dostanete e-mail na potvrdenie vašej registrácie. Proces rezervácie bude dokončený, až keď aktivujete odkaz uvedený v tomto e-maile. Údaje, ktoré uvediete pri rezervácii, spracujeme za účelom vykonania rezervácie a seminára alebo registrácie na podujatia. Právnym základom tohto spracovania osobných údajov je čl. 6, ods. 1, veta 1 písmeno b) nariadenia GDPR.

Ak nám na to dáte súhlas, použijeme vaše údaje aj na to, aby sme vám po skončení seminára/podujatia zasielali marketingové informácie o príslušnom seminári/podujatí e-mailom, poštou alebo telefonicky. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti kliknutím na príslušný odhlasovací odkaz v jednom z e-mailov alebo zaslaním e-mailu na adresu [email protected] . Právnym základom spracúvania údajov v súvislosti so zasielaním informácií je váš súhlas v súlade s čl. 6 ods. S. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Mená tých, ktorí sa registrovali na seminár alebo podujatie na našej domovskej stránke, neposkytujeme ďalším stranám.

Údaje účastníkov seminárov a podujatí uchovávame v prípade potreby po dobu zákonných požiadaviek na uchovávanie. Následne a v ostatných veciach budú údaje spravidla vymazané. Ak ste udelili súhlas na prijímanie informácií, budeme vaše údaje uchovávať na tento účel, kým svoj súhlas neodvoláte.

13. Ďalšie informácie

Používateľ je oboznámený s tým, že ochrana údajov pri dátových prenosoch na internete podľa súčasného stavu techniky sa ešte nedá zabezpečiť v rozsiahlom meradle. Z tohto hľadiska nesie používateľ sám zodpovednosť za bezpečnosť údajov prenášaných na internete.

Dôvera používateľov je pre skupinu Gretsch-Unitas veľmi dôležitá. Spoločnosť Gretsch-Unitas je preto ochotná odpovedať na všetky otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov. V prípade otázok, na ktoré ste nedostali odpoveď v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, alebo ak budú používatelia neskôr žiadať podrobnejšie informácie, môžete sa kedykoľvek obrátiť na nasledujúcu emailovú adresu: [email protected].

14. Existencia automatizovaného rozhodovania

Automatizované rozhodovanie alebo profilovanie sa neuskutočňuje.

15. Žiadna povinnosť poskytnúť osobné údaje

Ak nie je v predchádzajúcich kapitolách uvedené inak, poskytnutie osobných údajov nie je vyžadované zákonom, zmluvou a ani vyžadované na uzavretie zmluvy. Nie ste povinný poskytnúť osobné údaje, ak predtým neboli poskytnuté žiadne iné informácie. Neposkytnutie vašich osobných údajov môže znamenať, že nemôžeme odpovedať na vašu žiadosť o kontakt, že sa nemôžete zúčastniť procesu prihlášky alebo podujatia.

16. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre naše stránky sociálnych médií

V nasledujúcom texte by sme vás chceli informovať o zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi v súlade s článkom 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Zodpovedná osoba

Prevádzkujeme nasledujúce sociálne siete:

Gretsch-Unitas GmbH

BKS

Kontaktné údaje nájdete v kapitole 2 tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Okrem nás existuje aj prevádzkovateľ platformy sociálnych médií. Je to tiež iná zodpovedná osoba, ktorá vykonáva spracovanie údajov, na ktoré máme len obmedzený vplyv. V bodoch, ktoré môžeme ovplyvniť a parametrizovať spracúvanie údajov, pracujeme na tom, aby prevádzkovateľ platformy sociálnych médií v rámci možností, ktoré máme k dispozícii, zaobchádzal v súlade s ochranou údajov. V mnohých bodoch však nevieme ovplyvniť spracúvanie údajov prevádzkovateľom platformy sociálnych médií a nevieme presne, ktoré údaje spracúva. Prevádzkovateľ vám to však vysvetlí vo svojom príslušnom vyhlásení o ochrane osobných údajov.

16.1 Nami realizované spracovanie osobných údajov

Údaje, ktoré zadávate na našich stránkach sociálnych médií, ako napr. komentáre, videá, obrázky, označenia Páči sa mi to, verejné správy atď. sú publikované prostredníctvom platformy sociálnych médií a nikdy ich nepoužívame ani nespracovávame na žiadny iný účel. Vyhradzujeme si právo vymazať obsah len vtedy, ak to bude nevyhnutné. Môžeme zdieľať váš obsah na našej stránke, ak je to funkcia platformy sociálnych médií a komunikovať s vami prostredníctvom platformy sociálnych médií. Právnym základom je článok 6 ods. 1 str. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Údaje sú spracované v záujme našej propagácie a komunikácie.

Na našich stránkach Facebook a Instagram používame funkciu Page Insights. Page Insights sú súhrnné údaje, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako ľudia interagujú s našou Facebook stránkou. Page Insights môžu byť založené na osobne identifikovateľných informáciách zhromaždených v súvislosti s návštevou jednotlivca alebo interakciou s našou Facebook stránkou a jej obsahom. Právnym základom je článok 6 ods. 1 str. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Údaje sú spracované v záujme našej propagácie a komunikácie.

Ak chcete namietať proti určitému spracovaniu údajov, na ktoré máme vplyv, použite kontaktné údaje uvedené v kapitole 2 tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Následne vašu námietku skontrolujeme alebo ju v prípade potreby prepošleme na platformu sociálnych médií.

Ak nám pošlete otázku na platforme sociálnych médií, môžeme vás v závislosti od požadovanej odpovede odkázať aj na iné zabezpečené komunikačné kanály, ktoré zaručujú dôvernosť. Vždy máte možnosť zaslať nám dôverné otázky na adresu uvedenú v tiráži.

Ako už bolo spomenuté, tam, kde nám poskytovateľ platformy sociálnych médií dáva príležitosť, dbáme na to, aby naše stránky sociálnych médií boli v čo najväčšej miere v súlade s ochranou osobných údajov. Najmä preto nepoužívame definície cieľových skupín podľa demografických údajov, záujmov, správania alebo lokality pre reklamu, ktorú nám môže sprístupniť prevádzkovateľ platformy sociálnych médií. Celkovo nepoužívame platformu sociálnych médií na reklamné účely. Čo sa týka štatistík, ktoré nám poskytovateľ platformy sociálnych médií poskytuje, môžeme ich ovplyvniť len v obmedzenej miere a nemôžeme ich vypnúť. Dbáme však na to, aby nám neboli poskytnuté žiadne ďalšie nepovinné štatistiky.

16.2 Spracovanie údajov prevádzkovateľom platformy sociálnych médií

Prevádzkovateľ platformy sociálnych médií používa metódy webového sledovania. Sledovanie webu môže prebiehať aj bez ohľadu na to, či ste prihlásení alebo registrovaní na platforme sociálnych médií. Ako už bolo spomenuté, bohužiaľ máme malý vplyv na metódy webového sledovania na platforme sociálnych médií. Nemôžeme to napríklad vypnúť.

Upozorňujeme na nasledovné: Nie je možné vylúčiť, že poskytovateľ platformy sociálnych médií používa váš profil a údaje o správaní, napríklad na vyhodnotenie vašich zvykov, osobných vzťahov, preferencií atď. V tejto súvislosti nemáme žiadny vplyv na spracovanie vašich osobných údajov poskytovateľom platformy sociálnych médií.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov poskytovateľom platformy sociálnych médií a ďalšie možnosti namietania proti tomu nájdete vo vyhlásení poskytovateľa o ochrane osobných údajov:

V prípadoch, keď sme za spracovanie zodpovední spolu s platformou sociálnych médií, nájdete podstatný obsah spoločného spracovania vašich údajov tu:

17. Aplikácia BKS identifikation

Aplikácia BKS identifikation sa používa na autentifikáciu objednávok cylindrických vložiek a kľúčov.

Údaje denníka

Ukladajú sa iba nasledujúce údaje denníka:

 • identifikátor aplikácie
 • dátum chyby
 • verzia aplikácie
 • priebeh chyby
 • chybové hlásenie
 • podrobné chybové hlásenie
 • model zariadenia
 • verzia operačného systému
 • operačný systém
 • typ zariadenia
 • výrobca

Zhromažďovanie a uchovávanie ID aplikácie je potrebné na inštaláciu aplikácie BKS identifikation, a tým na splnenie zmluvy o používaní vyššie uvedenej aplikácie. Právnym základom spracovania sobných údajov je článok 6 (1) veta 1 písmeno b nariadenia GDPR.

Údaje denníka sa zhromažďujú a uchovávajú na základe nášho oprávneného záujmu, a to nášho záujmu o analýzu a odstraňovanie programových chýb (čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR).

Príjemcovia údajov: Vylučujeme poskytovanie údajov tretím stranám mimo spoločnosti BKS GmbH. Výnimočne údaje v našom mene spracúvajú spracovatelia (Microsoft Corporation). Títo sú starostlivo vyberaní, sú nami aj auditovaní a zmluvne viazaní podľa čl.28 GDPR. Fyzické uchovávanie vašich osobných údajov prebieha výlučne v dátových centrách v rámci EÚ/EHP.

Doba uloženia: Údaje denníka sa automaticky vymažú do 30 dní od ich získania. Po odinštalovaní aplikácie BKS identifikation sa vaše ID aplikácie vymaže. Pre skoré vymazanie údajov denníka nám môžete poslať e-mail na adresu [email protected] .

Dopytovanie údajov o polohe pre výber predajcu

Pri používaní aplikácie BKS identifikation máte tiež možnosť vyhľadať predajcov našich produktov vo vašej lokalite. Pred použitím tejto funkcie budete požiadaní o povolenie používať údaje o vašej polohe.

Právnym základom spracovania údajov je súhlas, ktorý ste udelili kliknutím na príslušné tlačidlo v súlade s článkom 6 odsek 1 odsek 1 písmeno a) nariadenia GDPR.

Aplikáciu BKS identifikation môžete tiež použiť na vyhľadávanie predajcov našich vyššie uvedených produktov bez dopytovania údajov o vašej polohe.

Príjemcovia údajov: Vylučujeme poskytovanie údajov tretím stranám mimo spoločnosti BKS GmbH.

Doba uloženia: Údaje o polohe sa ukladajú iba počas používania aplikácie BKS identifikation. Potom budú okamžite vymazané.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. O svojom odvolaní nás môžete informovať pomocou nasledujúcich kontaktných údajov [[email protected]]. Takéto odvolanie má vplyv na prípustnosť spracúvania osobných údajov bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania údajov vykonávaného na základe súhlasu až do jeho odvolania.

18. Spracovanie osobných údajov v aplikácii Messe

Ak sa zákazník počas návštevy veľtrhu rozhodne, aby sme ho neskôr kontaktovali poštou alebo e-mailom s bližšími informáciami o našich výrobkoch a službách, potrebujeme nasledujúce údaje: názov spoločnosti, meno zodpovednej kontaktnej osoby, obchodnú adresu, krajinu, jazyk a skupinu zákazníkov. Okrem toho spracúvame a ukladáme aj vami uvedné hlavné body poradenstva a trvanie rozhovoru. Údaje sú zhromažďované a ukladané v našej aplikácii Messe.

Vaše vyjadrené želanie na nadviazanie kontaktu sa zaznamenáva v aplikácii Messe a predstavuje udelenie súhlasu na zhromažďovanie a ukladanie vyššie uvedených údajov a vašich nepovinných informácií podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a nariadenia GDPR na účely nadviazania kontaktu a zaslania podkladov.

Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom aplikácie Messe budú použité výlučne na vyššie uvedené účely.

Súhlas, ktorý ste nám udelili, môžete kedykoľvek odvolať. Ak svoj súhlas odvoláte, vymažeme všetky vaše osobné údaje. V prípade odvolania súhlasu sa obráťte na [email protected].

Zásadne vylučujeme poskytovanie osobných údajov tretím stranám mimo skupiny Gretsch Unitas.

19. Služba webovej analýzy Taboola

Internetová stránka využíva služby webovej analýzy Taboola, ak ste udelili svoj súhlas prostredníctvom bannera so súbormi cookie v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a) nariadenia GDPR. Ide o službu, ktorú poskytuje spoločnosť Taboola Inc. („Taboola“) (USA). Za týmto účelom sa na našej internetovej stránke nachádza sledovací pixel. Sledovací pixel meria počet návštev možných záujemcov o naše výrobky na našej internetovej stránke. Z tohto dôvodu spracúvame vaše osobné údaje (IP adresa, informácie o prehliadači vrátane typu a verzie prehliadača, operačný systém vrátane nastavení a konfigurácie systému). Spracúvanie údajou pritom do veľkej miery vykonáva spoločnosť Taboola.

Spracúvanie údajov prebieha na základe vášho súhlasu v súlade s čl. 6, ods. 1 veta 1 písm. a) nariadenia GDPR za predpokladu, že ste na to vopred udelili súhlas prostredníctvom bannera so súbormi cookie.

Upozorňujeme, že vaše osobné údaje budú spracované mimo EÚ, resp. EHP. V niektorých krajinách (napr. USA) existuje riziko, že orgány budú mať prístup k údajom na účely bezpečnosti a sledovania bez toho, aby vás informovali alebo ste sa mohli odvolať. Ak využívame poskytovateľov v nebezpečných tretích krajinách a vy s tým súhlasíte prostredníctvom nášho banneru so súbormi cookie, spracúvanie údajov v nebezpečnej tretej krajine sa uskutočňuje na základe článku 49 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Kliknite na tento odkaz.

20. LinkedIn Insight Tag

When you provide your consent within the meaning of Article 6(1)(a) GDPR via our cookie banner, you give your consent to the use of LinkedIn Insight Tag on the Internet page. This service is provided by LinkedIn Ireland Unlimited Company („LinkedIn“) (Irland). A tracking pixel is placed on our Internet page. Its purpose is to analyse the use of our website by potential customers interested in our products and services. This involves processing your personal data (IP address, device information, browser information, timestamp and referrer URL). The data in this case is generally processed by LinkedIn. Further information on LinkedIN's data processing can be found at https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

The data processing is carried out with your consent which you provide via our cookie banner in accordance with Article 6(1)(a) GDPR.

Please note that your personal data is also processed outside the EU or EEA.

In some countries (e.g. Singapore, USA) there is a risk (insofar as no adequate level of data protection has been established in detail by a corresponding adequacy decision of the European Union) that the authorities could access the data for security and monitoring purposes without you being notified or having the opportunity to appeal. If we use providers in insecure third countries and you provide your consent via our cookie banner, data processing in an insecure third country is carried out on the basis of Article 49(1)(a) GDPR.

You can revoke your consent at any time. To do so, please follow this link. Your personal data will be deleted after 90 days at the latest, provided you have not withdrawn your consent.

Vaše práva ako používateľa

Pri spracúvaní vašich osobných údajov vám nariadenie GDPR ako používateľovi webovej stránky priznáva určité práva:

1.) Právo dotknutej osoby na prístup k údajom (článok 15 GDPR):

Máte právo požadovať potvrdenie, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa týkajú vás; v takom prípade máte právo na informácie o týchto osobných údajoch a na informácie uvedené v čl. 15 nariadenia GDPR.

2.) Právo na opravu a vymazanie (článok 16 a 17 GDPR):

Máte právo bezodkladne požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a v prípade potreby o doplnenie neúplných osobných údajov.

Máte tiež právo požiadať o okamžité vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ak platí niektorý z dôvodov uvedených v článku 17 GDPR, napr. ak údaje už nie sú potrebné na sledované účely.

3.) Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR):

Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania, ak je splnená jedna z podmienok uvedených v čl. 18 nariadenia GDPR, napr. ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu, a to po dobu trvania akéhokoľvek skúmania.

4.) Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR):

V určitých prípadoch, ktoré sú podrobne uvedené v článku 20 nariadenia GDPR, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte alebo požiadať o prenos týchto údajov tretej strane.

5.) Právo namietať (článok 21 GDPR):

Ak sa údaje zhromažďujú na základe článku 6 ods. 1 písm. f (spracovanie údajov na ochranu oprávnených záujmov), máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie. Osobné údaje potom už nebudeme spracúvať, pokiaľ neexistujú preukázateľne presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo spracúvanie neslúži na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Okrem toho máte právo podľa čl. 77 nariadenia GDPR podať sťažnosť dozornému orgánu voči spracúvaniu svojich osobných údajov našou spoločnosťou. Sťažnosť možno podať najmä dozornému orgánu v členskom štáte vášho bydliska alebo miesta údajného porušenia.