Podmienky používania pre stiahnutie

1. V oblasti na stiahnutie sa nachádzajú obsahy zhotovené podnikovou skupinou Gretsch-Unitas. Všetok materiál, ktorý je poskytnutý k dispozícii na stiahnutie, podlieha ochrane autorstva a je chránený nemeckým a medzinárodným právom o značkách, autorstve a databankách.

Dáta poskytnuté k dispozícii na stiahnutie podnikovou skupinou Gretsch-Unitas podliehajú užívateľskému právu Gretsch-Unitas alebo jej poskytovateľom licencie. Okrem pomenovaných užívaní nezískava užívateľ žiadne právo na obsahoch.

Zmeny akéhokoľvek druhu, aj tie vo farebnom stvárnení obrazu a dátového materiálu, sa nesmú vykonávať. Je neprípustné, v spojení s alebo pri zverejňovaní alebo postúpení nezmenených súborov, rozširovať obsahy netýkajúce sa alebo poškodzujúce produkt.

2. Informácie, prospekty, katalógy a iné súbory, ktoré podniková skupina Gretsch-Unitas má pripravené na stiahnutie, sa smú vytlačiť, ale nesmú sa obsahovo meniť. Je neprípustné jednotlivé strany, zobrazenia alebo texty uchovávať zvlášť, rozmnožovať alebo ináč používať. Dáta sa smú predávať ďalej v nezmenenej forme. Predaj je neprípustný.

3. Materiál, ktorý je k dispozícii na stiahnutie, je určený len na úvodné plánovanie. Informácie sú záväzné len vtedy, ak boli nami potvrdené. Informácie poskytujú len všeobecný prehľad. Používatelia nebudú zakladať svoje rozhodnutia výlučne na informáciách uvedených v materiáli.

4. Hoci sa ponúkané stiahnutia kontrolovali proti vírusom, nemôže sa stopercentne vylúčiť poškodenie kvôli prítomnosti odpovedajúceho škodlivého kódu. Užívateľ preto pri stiahnutí znovu prevedie vírusovú kontrolu.

Pri sťahovaní platia naše podmienky sťahovania, s ktorými pri stiahnutí súhlasíte.