Privacy policy

Pravidlá pre ochranu dát

Spo­ločnosť GU-Slovensko s.r.o. (ďalej len „GU/SK“), rešpektuje ochranu dát a inak obvyklé štan­dardy bezpečnosti dát, vychádzajúc z požiadaviek práv­neho zabezpečenia ochrany dát, autorského, obchodného a obči­anskeho práva, dbajúc na uchovávanie obchodného tajomstva a ochrany osobných údajov, ako aj odmie­t­ajúc nekalú súťaž, robí tak na zák­lade platného práva Slovenskej republiky.

Keď sa návštevník našich webových stránok regi­s­truje na používanie konkrétnej služby, pri ktorej sa regi­s­trácia vyžaduje, požiadame Vás o poskyt­nutie osobných údajov. Pokiaľ by sa tieto údaje mali použiť spôsobom, odlišným od účelu, na ktorý boli zhromaždené, vyžiadame si vopred váš súhlas k takému použitiu. Pre akékoľvek iné účely, než sú účely popísané v týchto Pravidlách alebo konkrétnych ozná­me­niach o och­rane osobných údajov máte možnosť poskyt­nutia osobných údajov odmietnuť.

Nebudeme zhromažďovať alebo používať cit­livé osobné údaje pre iné účely, nepopísané v týchto Pravidlách, pokiaľ sme nedo­stali vopred váš súhlas.

Môžete odmietnuť zaslanie osobných údajov a akejkoľvek inej našej služby, to však môže mať za nás­ledok, že takúto službu budeme môcť poskytnúť len neúplne, alebo ju nebudeme môcť poskytnúť vôbec. Bez vášho výslovného súh­lasu neob­medzíme vaše práva podlie­hajúce týmto Pravidlám.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťa­hujú na webové stránky a služby, ktoré sú vlast­nené a prevádzkované spo­ločnosťou GU/SK, a alebo materskou spo­ločnosťou Gretsch­-Unitas GmbH Baubeschläge. Neu­platňujeme kontrolu nad webovými stránkami zobrazenými ako výs­ledky vyhľadávania alebo nad odkazmi poskytovanými pro­st­redníctvom našich rôznych služieb.

Preh­lasujeme, že vaše osobné údaje budú používané v súlade so zákonom o och­rane osobných údajov v spoji­tosti s prezer­aním našich webových stránok, alebo objednávkou našich služieb.

14. Analysis by WiredMinds

Our website uses counting pixel technology provided by WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) to analyze visitor behavior. In connection with this, the IP address of the visitor is processed. The processing occurs only for the purpose of collecting company based information such as company name, for example. IP addresses of natural persons are excluded from any further processing by means of a whitelist. An IP address is not stored in LeadLab under any circumstances.

While processing data, it is our outmost interest to protect the rights of natural persons. Our interest in processing data is based on Article 6(1)(f) GDPR. At no time is it possible to draw conclusions from the collected data on an identifiable person.

WiredMinds GmbH uses this information to create anonymized usage profiles of the visit behavior on our website. Data obtained during this process is not used to personally identify visitors of our website.