Privacy policy

Firma G-U Polska spółka z ogra­niczoną odpowied­zi­al­nością (G-U Polska sp. z o.o.), traktuje bardzo poważnie kwestię ochrony danych osobowych swoich obe­cnych oraz potencjalnych kli­entów i stosuje się do reguł określ­onych ustawami o ochronie danych. Gromadzone dane nie są nigdy sprzedawane.

Poniższa Poli­tyka prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób G-U Polska sp. z o.o. zapewnia tę ochronę oraz które dane są zbie­rane w konkretnych celach. Ponadto użyt­kownik wyraża zgodę na korzys­tanie z jego danych, o ile jest to konie­czne, i jest informowany o swoich prawach.

1. Dane osobowe

Dane osobowe to wszystkie dane, które bezpośrednio odnoszą się do użyt­kownika i za pomocą których można zidentyfi­k­ować daną osobę (np. nazwisko, adres, adresy e-mail.).

2. Admi­ni­s­t­rator danych

Admi­ni­s­t­ra­torem ochrony danych zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w rozumieniu ustaw o ochronie danych jest spóła G-U Polska sp. z o.o. Dane kon­tak­towe :

G-U Polska sp. z o.o.
ul. Wichrowa 26, 60-449 Poznań
Tel: 0616504000
e-mail: okucia@gupolska.pl

3. Bezpie­czeństwo danych

W celu ochrony danych osobowych przed utratą lub nieu­pra­w­ni­onym wykorzys­ta­niem G-U Polska sp. z o.o. podejmuje wszelkie konie­czne techniczne i orga­niza­cyjne środki ost­rożności. Dla­tego dane zapi­sywane są w bezpie­cznym, nie­dostępnym dla osób trzecich miejscu.
Informacje poufne są, na ile to możliwe, zaszyfrowane za pomocą cer­tyfikatu SSL i prze­kazywane pro­tokołem HTTPS.

4. Przetwarzanie danych

Gdy użyt­kownicy odwiedzają stronę inter­ne­tową www.g-u.com lub www.g-u.de, serwery WWW G-U Polska sp. z o.o. tymczasowo zapisują w celu zapewnienia bezpie­czeństwa sys­temu (pod­stawa prawna: art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO): dane techniczne kom­pu­tera wysyłającego zapy­tanie (adres IP),

 • dane identyfika­cyjne używanego typu przeglądarki i sys­temu ope­r­acyjnego,
 • strony inter­ne­towe G-U Polska sp. z o.o. odwiedzane przez użyt­kowników,
 • datę i czas trwania wizyty.

Inne dane osobowe, takie jak nazwisko, adres, numer tele­fonu lub adres e-mail, nie są gromadzone, chyba że użyt­kownicy podali je dob­rowolnie, np. w ramach reje­s­tracji, badania ankie­t­o­wego, konkursu z nagrodami, w celu zawarcia umowy lub w zapy­taniu o informację. Firma G-U Polska sp. z o.o. nie jest w stanie przypo­rząd­kować poszczególnym osobom danych gromadz­onych automatycznie. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych, a po prze­prowa­dzeniu analiz staty­stycznych zostają usu­nięte.

Firma G-U Polska sp. z o.o. gromadzi i przechowuje ponadto wszystkie informacje, które wprowa­dzają użyt­kownicy na jej stronie lub prze­kazują jej w inny sposób. Należą do nich m. in.:

 • dane do oferty,
 • dane zamówienia,
 • dane obli­cze­niowe,
 • dane ogólne.

Udostęp­nione przez użyt­kowników dane osobowe wykorzy­stywane są wyłącznie w celu technicznego admi­ni­s­trowania stro­nami inter­ne­towymi oraz spełnienia próśb i wymagań użyt­kowników, czyli zazwyczaj na potrzeby przygo­towania i realizacji umów, wyko­nania dostaw i usług, realizacji płatności oraz doko­nania niezbędnych kontroli, a także dla ułat­wienia czynności składania zamówienia lub rezerwacji poprzez pro­wa­dzenie konta użyt­kownika lub w celu udzielenia odpowiedzi na jego zapy­tania.

G-U Polska sp. z o.o. wykorzystuje te informacje również do uleps­zania stron www.g-u.com i www.g-u.de, zapobiegania nadużyciom i oszustwom oraz ich wykrywania bądź, a także umożliwienia osobom trzecim realizacji usług technicznych i logistycznych oraz innych usług na rzecz G-U Polska sp. z o.o..

Tylko w przypadku uprzed­niej zgody użyt­kownika lub – jeśli prze­pisy nie stanowią inaczej – przy braku sprzeciwu firma G-U Polska sp. z o.o. ma prawo wykorzy­stać te dane do celów ankie­t­owych i marke­tingowych.

Prze­kazywanie danych osobowych osobom trzecim odbywa się jedynie w poniżej opis­anym zakresie:

 • Jeśli prze­kazanie danych jest konie­czne w celu realizacji umowy
 • Jeśli użyt­kownik udzielił na to wyraźnego zez­wolenia

Dane zanonimizowane (dane, których nie można przypo­rząd­kować do określonej osoby) mogą być pod­dawane analizie dla celów staty­stycznych i prze­kazywane osobom trzecim.

5. Prawa użyt­kownika

Użyt­kowni­kowi przysługują następujące prawa związane z jego danymi osobowymi:

 • prawo do uzyskania informacji,
 • prawo do korekty lub usu­nięcia danych,
 • prawo do ogra­niczania lub przetwarzania danych,
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do możliwości prze­nie­sienia danych.

Ponadto użyt­kownik ma prawo do złożenia na nas skargi w związku z przetwarza­niem jego danych osobowych w urzędzie nadzoru ochrony danych do właści­wego organu nadzor­czego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Wars­zawa.

Zgodę na przetwarzanie danych użyt­kownik może w każdej chwili odwołać. Wycofanie zgody wpływa na dopuszczal­ność przetwarzania danych osobowych ze skutkiem na przy­szłość.

Użyt­kownik może złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych. Dotyczy to sytu­acji, gdy według użyt­kownika przetwarzanie jego danych nie jest konie­czne do realizacji umowy. Składając sprzeciw, pro­simy wyjaśnić przyczyny, dla których nie powin­niśmy przetwarzać danych osobowych, tak jak to do tej pory czyniliśmy. Gdy zos­tanie on uzasad­niony, zwe­ryfikujemy stan faktyczny i zaprzes­ta­niemy przetwarzania danych lub je zmodyfikujemy albo przed­stawimy powody związane z ochroną, w związku z którymi będ­ziemy kontynuować przetwarzanie.

Użyt­kownicy w każdej chwili mogą wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych w celach reklamowych oraz dok­o­nywania analiz. O sprzeciwie wobec wykorzy­stywania danych w celach reklamowych użyt­kownicy mogą poin­formować nas, używając poniższych danych kon­tak­towych: okucia@gupolska.pl

6. Czas przechowywania danych osobowych

Długość okresu przechowywania danych osobowych stanowi, o ile nie ustalono inaczej, określony ustawą lub innymi aktami prawnymi okres przechowywania poszczególnych danych. Po jego upływie następuje usu­nięcie danych, jeśli nie są już potrzebne do realizacji bądź zawarcia umowy.

7. Prze­pisy ustawowe i postanowienia umowne

Udostęp­nianie danych osobowych jest po części warun­kowane ustawowo, np. w związku z obowiązującymi prze­pi­sami podat­kowymi, lub może wynikać z postanowień umownych (np. dane strony umowy). Niekiedy do zawarcia umowy konie­czne jest udostępnienie danych osobowych, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Dana osoba jest przykładowo zobowiązana do udostępnienia swoich danych osobowych, gdy nasza firma zawiera z nią umowę. Ich nieudostępnienie skutkuje bra­kiem możliwości zawarcia umowy. Przed udostępnie­niem danych osobowych osoba, której dane dotyczą, musi zwrócić się do naszego pracownika. Nasz pracownik wyjaśni jej w oparciu o konkretny przykład, czy udostępnienie danych jest wymagane prze­pi­sami czy też umową bądź potrzebne do zawarcia umowy, a także czy istnieje obowiązek udostępnienia danych osobowych i jakie mogą być skutki ich nieudostępnienia.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Automatyczne podejmowanie decyzji ani pro­filowanie nie mają miejsca.

9. Pliki cookie

Strony inter­ne­towe www.g-u.de i www.g-u.com używają w wielu miejscach plików cookie. Dzięki nim nasza oferta jest bard­ziej przyjazna dla użyt­kownika, efektywniejsza i bezpie­czniejsza. Pliki cookie to małe pliki teks­towe, które umożliwiają ponowną identyfikację użyt­kownika. Są one przechowywane na kom­pu­terze użyt­kownika i zapi­sywane przez jego przeglądarkę. Większość plików cookie używanych przez G-U Polska sp. z o.o. to pliki tymczasowe. Zapisany jest w nich tzw. ID sesji, za pomocą któ­rego różne zapy­tania z przeglądarki można przy­pisać do jednej sesji. Dzięki temu w przypadku pow­rotu użyt­kownika na naszą stronę inter­ne­tową możliwa jest ponowna identyfikacja jego kom­pu­tera. Po opuszczeniu strony inter­ne­towej tymczasowe pliki cookie zostają automatycznie usu­nięte.

Oprócz tego G-U Polska sp. z o.o. stosuje stałe pliki cookie, które zawierają informacje o użyt­kownikach wie­lokrotnie odwiedzających stronę inter­ne­tową. Dzięki temu zapewnia się użyt­kowni­kowi optymalną pomoc w korzys­taniu ze strony inter­ne­towej, a w przypadku pono­wnej wizyty – uro­zmai­cenie i prezen­towanie nowych treści. Stałe pliki cookie ogra­niczają się do numeru identyfika­cyjnego. Natomiast nazwisko, adres IP itp. nie są zapi­sywane. Pliki cookie pomagają nam w zapew­nianiu bard­ziej przyjaznej dla użyt­kownika, efektywniejszej i bezpie­czniejszej puli informacji, pro­duktów i usług w Internecie. Ponadto służą nam do identyfikacji użyt­kowników w trakcie kolejnych wizyt na stronie, o ile posiadają u nas konto. Gdybyśmy z nich nie korzy­stali, użyt­kownicy w celu odwiedzenia strony musie­liby się pono­wnie logować.

Korzys­tanie z ofert możliwe jest także bez użycia plików cookie. Użyt­kownicy mogą dez­aktywować funkcję zapisu plików cookie w swojej przeglądarce, ogra­niczyć ją tylko do niektórych stron lub dokonać takich ustawień przeglądarki, by powiadamiała ona natychmiast o wysyłaniu nowych plików cookie. Mogą też wykasować te pliki ze swojego dysku twardego. Użyt­kownicy mają również możliwość kon­figu­racji przeglądarki zgodnie ze swoimi wymaga­niami i na przykład odmówić akcept­acji plików cookie innych firm. Zwra­camy uwagę, że w takim przypadku mogą oni nie mieć spos­obności korzys­tania ze wszystkich funkcji tej strony, a prezentacja strony i pomoc w korzys­taniu z niej będą ogra­niczone.

10. Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics – inter­ne­to­wego narzędzia do analizy staty­styk serwisów Google Inc. („Goo­gle“). Google Analytics używa plików cookie – plików teks­towych, które zapi­sywane są na kom­pu­terze użyt­kownika i umożliwiają analizę korzys­tania przez niego ze strony inter­ne­towej. Wygene­rowane przez pliki cookie informacje dotyczące korzys­tania przez użyt­kownika ze strony inter­ne­towej prze­kazywane są z reguły na serwer Google w USA i tam przechowywane.

W przypadku aktywacji anonimizacji adresów IP na tej stronie adres IP użyt­kownika zostaje jednak skrócony przez Google w obrębie krajów człon­kowskich Unii Euro­pejskiej lub na terenie innych krajów, które przystąpiły do Poro­zumienia o Euro­pejskim Obszarze Gos­podar­czym.Pełny adres IP zostaje prze­nie­siony na serwer Google w USA i tam skrócony tylko w wyjąt­kowych przypadkach. Na tej stronie funkcja anonimizacji adresów IP jest aktywna. Na pole­cenie ope­ra­tora tej strony Google wykorzystuje te informacje w celu prze­a­nalizowania sposobu korzys­tania ze strony, gene­rowania raportów dotyczących aktywności na stronie, a także świadczenia innych usług związ­anych z korzys­ta­niem ze strony inter­ne­towej oraz z Internetu na rzecz ope­ra­tora strony.

Adres IP użyt­kownika prze­kazany z przeglądarki w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi z Google. Użyt­kownicy mogą zab­lo­kować zapis plików cookie, doko­nując odpowied­nich ustawień przeglądarki, muszą jednak pamiętać o tym, że wówczas stracą możliwość korzys­tania z funkcji strony inter­ne­towej w pełnym zakresie. Ponadto mają prawo uniemożliwić reje­s­trowanie danych wygene­rowanych przez pliki cookie, dotyczących korzys­tania przez nich ze strony (łącznie z adresem IP) w Google, a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobier­ając i insta­lując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:

tools.google.com/dlpage/gaoptoutJako alter­natywa dla dodatku add-on do przeglądarki lub w przeglądarkach na urządze­niach mobilnych można skorzy­stać z następującego linku do Google Analytics Włączanie pliku cookie typu opt-out w przypadku Google Analytics Włączenie pliku cookie typu opt-out powo­duje zab­lo­kowanie możliwości reje­s­trowania danych przez Google Analytics w ramach tej strony inter­ne­towej (opt-out funkcjonuje tylko w konkretnej przeglądarce i jedynie w odnie­sieniu do tej domeny). Plik cookie typu opt-out jest przechowywany na urządzeniu użyt­kownika. W przypadku usu­nięcia tych plików cookie w tej przeglądarce trzeba pono­wnie wybrać link. Pod­stawę prawną gromadzenia i przechowywania powyższych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane są usuwane po upływie 14 miesięcy.

10a. Google Maps

Strona inter­ne­towa korzysta z Google Maps API w celu wizu­alnej prezentacji informacji geo­gra­ficznych. Podczas używania Google Maps Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane dotyczące korzys­tania z funkcji map przez użyt­kowników stron inter­ne­towych. Bard­ziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć pod poniższym linkiem: Zasady ochrony danych Google. Tam, w centrum ochrony danych osobowych, użyt­kownik może dokonać ustawień, dzięki którym dane będą wykorzy­stywane zgodnie z jego wyo­braże­niem. Warunki korzys­tania z Google Maps są dostępne tutaj „Warunki korzystania z Google Maps”

11. YouTube

Nasza strona w celu zagnieżdżania filmów korzysta z usług dostawcy YouTube LLC , 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, rep­rezen­towanego przez Google Inc., 1600 Amphi­theatre Parkway, Moun­tain View, CA 94043, USA. Zazwyczaj już przy wywoływaniu strony z zagnieżdż­onym filmem następuje wysłanie adresu IP użyt­kownika do serwisu YouTube i zai­n­s­talowanie plików cookie na jego kom­pu­terze. Jednak filmy poch­odzące z serwisu YouTube i wykorzy­stywane na naszej stronie inter­ne­towej są zagnieżdżone w zaawansowanym trybie ochrony danych (wprawdzie YouTube nawiązuje kon­takt z plat­formą „Double Klick” firmy Google, ale zgodnie z Poli­tyką prywatności analiza danych osobowych nie ma miejsca). Po klik­nięciu filmu adres IP użyt­kownika jest prze­kazywany do serwisu YouTube, który tym samym dowiaduje się, że użyt­kownik go oglądał. Po zalogowaniu się do serwisu YouTube ta informacja zostaje przy­pisana do konta użyt­kownika (można tego uniknąć, wylogowując się z niego przed wywoła­niem filmu). Bard­ziej szczegółowe informacje są dostępne w Poli­tyce prywatności YouTube, którą można znaleźć pod linkiem www.google.de/intl/de/policies/privacy/> W ramach zagnieżdżania zastosowanie znajduje usługa DoubleClick firmy Google Inc., 1600 Amphi­theatre Parkway, Moun­tain View, CA 94043, USA („Google”). DoubleClick używa plików cookie w celu zap­rezen­towania użyt­kowni­kowi ogłoszeń reklamowych. Dodat­kowo do przeglądarki wysyłającej zapy­tanie przy­pisany zostaje pseudoni­mi­czny numer identyfika­cyjny (ID), który umożliwia sprawdzenie, które ogłoszenia zostały w niej wyświet­lone, a które wywołane. Pliki cookie nie zawierają informacji osobowych. Stosowanie plików cookie DoubleClick umożliwia jedynie włączanie ogłoszeń na pod­stawie poprzed­nich wizyt na naszej stronie inter­ne­towej lub na innych. Informacje wygene­rowane poprzez pliki cookie prze­syłane są za pośred­nictwem Google na serwer w USA i tam przechowywane. Prze­syłanie danych przez Google osobom trzecim odbywa się wyłącznie na pod­stawie prze­pisów ustawowych lub w ramach przetwarzania danych zamówienia. Użyt­kownicy mogą zab­lo­kować przechowywanie plików cookie poprzez doko­nanie odpowied­nich ustawień w przeglądarce ( Zarządzanie plikami cookie w przeglądarce internetowej ). Należy jednak pamiętać o tym, że w takim przypadku nie będzie można korzy­stać ze wszystkich funkcji naszych stron inter­ne­towych w pełnym zakresie. Poprzez doko­nanie odpowied­nich ustawień wyświetlania użyt­kownik określa, które wyświetlenia w Google chce wid­zieć. Ponadto może on dez­aktywować per­so­nalizację wyświetleń. Jednak mimo dez­aktywacji per­so­nalizacji wyświetleń, będzie w dalszym ciągu wid­zieć wyświetlenia z powodu czyn­ników, takich jak przybliżona lokalizacja, która jest ustalana na pod­stawie adresu IP, typ przeglądarki oraz ostatnio wys­zu­kiwane pojęcia. Możliwe jest także zarządzanie plikami cookie wielu firm, które są stosowane w przypadku reklam online. Służą temu odpowiednie narzędzia opracowane w ramach pro­gramów samo­re­gulacji w wielu krajach, np. ame­rykańska strona aboutads.info choices lub strona unijna Your Online Choices. Bard­ziej szczegółowe informacje dotyczące korzys­tania z danych Google udostępnia na następującej stronie: policies.google.com/privacy/partners

12. News­letter

Gdy kli­enci chcą otrzymywać news­letter ofe­rowany na stronie inter­ne­towej, G-U Polska sp. z o.o. potrze­buje adresu e-mail i informacji, które pozwa­lają na zwe­ryfi­k­owanie, że osoba, do której należy dany adres e-mail, zgadza się na jego otrzymywanie (metoda double opt-in). Przy zapi­sywaniu się na news­letter reje­s­trujemy adres IP kom­pu­tera używanego przez daną osobę w momencie zgłas­zania, nadany przez dostawcę usług inter­ne­towych (ISP) oraz datę i godzinę zgłoszenia. Zapi­sanie tych danych jest konie­czne do późniejszego wstecznego prześ­ledzenia kwestii (możli­wego) nadużycia e-maila danej osoby i dla­tego stanowi zabezpie­czenie dla osób odpowied­zi­alnych za przetwarzanie. Dane gromadzone w ramach zgłas­zania się do news­lettera są wykorzy­stywane wyłącznie w celu jego wysyłania. Ponadto sub­skrybenci news­lettera mogą otrzymywać za pośred­nictwem e-maila informacje konie­czne do realizacji usługi news­lettera lub reje­s­tracji. Taka konie­czność występuje na przykład w przypadku zmian w ofercie news­lettera lub zmiany warunków technicznych. Użyt­kownicy mogą w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec pseudonimizowanej analizy dok­o­nywanej na potrzeby uleps­zania oferty poprzez przesłanie krótkiej informacji na adres -marketing@gupolska.pl. Mają także możliwość zrezygnowania z sub­skrypcji. Zgoda na przechowywanie danych udzielona nam w momencie wyrażenia chęci otrzymywania news­lettera może w każdej chwili zostać odwołana. W celu jej ewen­tual­nego wycofania w każdym news­letterze znajduje się odpowiedni link. Ponadto istnieje możliwość anulowania w każdej chwili zgłoszenia do wysyłania news­lettera bezpośrednio na stronie inter­ne­towej admi­ni­s­t­ra­tora danych lub poprzez poin­formowanie go o tym w inny sposób.

13. Dalsze informacje

Użyt­kownik przyjmuje do wia­domości, że zgodnie z obe­cnym stanem tech­niki nie jest możliwe zagwa­ran­towanie cał­kowitej ochrony danych w trakcie ich trans­misji. Musi zatem sam zadbać o bezpie­czeństwo danych wprowa­dz­anych przez niego do Internetu.
Zaufanie użyt­kowników jest dla G-U Polska sp. z o.o. bardzo istotne. W związku z czym G-U Polska sp. z o.o. chętnie służy wszelką pomocą w kwestii przetwarzania danych osobowych. W przypadku pytań, na które nie można znaleźć odpowiedzi w niniejszej Poli­tyce prywatności, lub potrzeby uzyskania bard­ziej szczegółowych informacji dotyczących konkretnej kwestii zawsze można wysłać wia­domość na następujący adres e-mail: okucia@gupolska.pl  

14. Analysis by WiredMinds

Our website uses counting pixel technology provided by WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) to analyze visitor behavior. In connection with this, the IP address of the visitor is processed. The processing occurs only for the purpose of collecting company based information such as company name, for example. IP addresses of natural persons are excluded from any further processing by means of a whitelist. An IP address is not stored in LeadLab under any circumstances.

While processing data, it is our outmost interest to protect the rights of natural persons. Our interest in processing data is based on Article 6(1)(f) GDPR. At no time is it possible to draw conclusions from the collected data on an identifiable person.

WiredMinds GmbH uses this information to create anonymized usage profiles of the visit behavior on our website. Data obtained during this process is not used to personally identify visitors of our website.