Privacy policy

Firma G-U Polska spółka z ogra­niczoną odpowied­zi­al­nością (G-U Polska sp. z o.o.), traktuje bardzo poważnie kwestię ochrony danych osobowych swoich obe­cnych oraz potencjalnych kli­entów i stosuje się do reguł określ­onych ustawami o ochronie danych. Gromadzone dane nie są nigdy sprzedawane.

Poniższa Poli­tyka prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób G-U Polska sp. z o.o. zapewnia tę ochronę oraz które dane są zbie­rane w konkretnych celach. Ponadto użyt­kownik wyraża zgodę na korzys­tanie z jego danych, o ile jest to konie­czne, i jest informowany o swoich prawach.

1. Dane osobowe

Dane osobowe to wszystkie dane, które bezpośrednio odnoszą się do użyt­kownika i za pomocą których można zidentyfi­k­ować daną osobę (np. nazwisko, adres, adresy e-mail.).

2. Admi­ni­s­t­rator danych

Admi­ni­s­t­ra­torem ochrony danych zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w rozumieniu ustaw o ochronie danych jest spóła G-U Polska sp. z o.o. Dane kon­tak­towe :

G-U Polska sp. z o.o.
ul. Wichrowa 26, 60-449 Poznań
Tel: 0616504000
e-mail: okucia@gupolska.pl

3. Bezpie­czeństwo danych

W celu ochrony danych osobowych przed utratą lub nieu­pra­w­ni­onym wykorzys­ta­niem G-U Polska sp. z o.o. podejmuje wszelkie konie­czne techniczne i orga­niza­cyjne środki ost­rożności. Dla­tego dane zapi­sywane są w bezpie­cznym, nie­dostępnym dla osób trzecich miejscu.
Informacje poufne są, na ile to możliwe, zaszyfrowane za pomocą cer­tyfikatu SSL i prze­kazywane pro­tokołem HTTPS.

4. Przetwarzanie danych

Gdy użyt­kownicy odwiedzają stronę inter­ne­tową www.g-u.com lub www.g-u.de, serwery WWW G-U Polska sp. z o.o. tymczasowo zapisują w celu zapewnienia bezpie­czeństwa sys­temu (pod­stawa prawna: art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO): dane techniczne kom­pu­tera wysyłającego zapy­tanie (adres IP),

 • dane identyfika­cyjne używanego typu przeglądarki i sys­temu ope­r­acyjnego,
 • strony inter­ne­towe G-U Polska sp. z o.o. odwiedzane przez użyt­kowników,
 • datę i czas trwania wizyty.

Inne dane osobowe, takie jak nazwisko, adres, numer tele­fonu lub adres e-mail, nie są gromadzone, chyba że użyt­kownicy podali je dob­rowolnie, np. w ramach reje­s­tracji, badania ankie­t­o­wego, konkursu z nagrodami, w celu zawarcia umowy lub w zapy­taniu o informację. Firma G-U Polska sp. z o.o. nie jest w stanie przypo­rząd­kować poszczególnym osobom danych gromadz­onych automatycznie. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych, a po prze­prowa­dzeniu analiz staty­stycznych zostają usu­nięte.

Firma G-U Polska sp. z o.o. gromadzi i przechowuje ponadto wszystkie informacje, które wprowa­dzają użyt­kownicy na jej stronie lub prze­kazują jej w inny sposób. Należą do nich m. in.:

 • dane do oferty,
 • dane zamówienia,
 • dane obli­cze­niowe,
 • dane ogólne.

Udostęp­nione przez użyt­kowników dane osobowe wykorzy­stywane są wyłącznie w celu technicznego admi­ni­s­trowania stro­nami inter­ne­towymi oraz spełnienia próśb i wymagań użyt­kowników, czyli zazwyczaj na potrzeby przygo­towania i realizacji umów, wyko­nania dostaw i usług, realizacji płatności oraz doko­nania niezbędnych kontroli, a także dla ułat­wienia czynności składania zamówienia lub rezerwacji poprzez pro­wa­dzenie konta użyt­kownika lub w celu udzielenia odpowiedzi na jego zapy­tania.

G-U Polska sp. z o.o. wykorzystuje te informacje również do uleps­zania stron www.g-u.com i www.g-u.de, zapobiegania nadużyciom i oszustwom oraz ich wykrywania bądź, a także umożliwienia osobom trzecim realizacji usług technicznych i logistycznych oraz innych usług na rzecz G-U Polska sp. z o.o..

Tylko w przypadku uprzed­niej zgody użyt­kownika lub – jeśli prze­pisy nie stanowią inaczej – przy braku sprzeciwu firma G-U Polska sp. z o.o. ma prawo wykorzy­stać te dane do celów ankie­t­owych i marke­tingowych.

Prze­kazywanie danych osobowych osobom trzecim odbywa się jedynie w poniżej opis­anym zakresie:

 • Jeśli prze­kazanie danych jest konie­czne w celu realizacji umowy
 • Jeśli użyt­kownik udzielił na to wyraźnego zez­wolenia

Dane zanonimizowane (dane, których nie można przypo­rząd­kować do określonej osoby) mogą być pod­dawane analizie dla celów staty­stycznych i prze­kazywane osobom trzecim.

5. Prawa użyt­kownika

Użyt­kowni­kowi przysługują następujące prawa związane z jego danymi osobowymi:

 • prawo do uzyskania informacji,
 • prawo do korekty lub usu­nięcia danych,
 • prawo do ogra­niczania lub przetwarzania danych,
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do możliwości prze­nie­sienia danych.

Ponadto użyt­kownik ma prawo do złożenia na nas skargi w związku z przetwarza­niem jego danych osobowych w urzędzie nadzoru ochrony danych do właści­wego organu nadzor­czego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Wars­zawa.

Zgodę na przetwarzanie danych użyt­kownik może w każdej chwili odwołać. Wycofanie zgody wpływa na dopuszczal­ność przetwarzania danych osobowych ze skutkiem na przy­szłość.

Użyt­kownik może złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych. Dotyczy to sytu­acji, gdy według użyt­kownika przetwarzanie jego danych nie jest konie­czne do realizacji umowy. Składając sprzeciw, pro­simy wyjaśnić przyczyny, dla których nie powin­niśmy przetwarzać danych osobowych, tak jak to do tej pory czyniliśmy. Gdy zos­tanie on uzasad­niony, zwe­ryfikujemy stan faktyczny i zaprzes­ta­niemy przetwarzania danych lub je zmodyfikujemy albo przed­stawimy powody związane z ochroną, w związku z którymi będ­ziemy kontynuować przetwarzanie.

Użyt­kownicy w każdej chwili mogą wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych w celach reklamowych oraz dok­o­nywania analiz. O sprzeciwie wobec wykorzy­stywania danych w celach reklamowych użyt­kownicy mogą poin­formować nas, używając poniższych danych kon­tak­towych: okucia@gupolska.pl

6. Czas przechowywania danych osobowych

Długość okresu przechowywania danych osobowych stanowi, o ile nie ustalono inaczej, określony ustawą lub innymi aktami prawnymi okres przechowywania poszczególnych danych. Po jego upływie następuje usu­nięcie danych, jeśli nie są już potrzebne do realizacji bądź zawarcia umowy.

7. Prze­pisy ustawowe i postanowienia umowne

Udostęp­nianie danych osobowych jest po części warun­kowane ustawowo, np. w związku z obowiązującymi prze­pi­sami podat­kowymi, lub może wynikać z postanowień umownych (np. dane strony umowy). Niekiedy do zawarcia umowy konie­czne jest udostępnienie danych osobowych, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Dana osoba jest przykładowo zobowiązana do udostępnienia swoich danych osobowych, gdy nasza firma zawiera z nią umowę. Ich nieudostępnienie skutkuje bra­kiem możliwości zawarcia umowy. Przed udostępnie­niem danych osobowych osoba, której dane dotyczą, musi zwrócić się do naszego pracownika. Nasz pracownik wyjaśni jej w oparciu o konkretny przykład, czy udostępnienie danych jest wymagane prze­pi­sami czy też umową bądź potrzebne do zawarcia umowy, a także czy istnieje obowiązek udostępnienia danych osobowych i jakie mogą być skutki ich nieudostępnienia.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Automatyczne podejmowanie decyzji ani pro­filowanie nie mają miejsca.

9. Pliki cookie

Strony inter­ne­towe www.g-u.de i www.g-u.com używają w wielu miejscach plików cookie. Dzięki nim nasza oferta jest bard­ziej przyjazna dla użyt­kownika, efektywniejsza i bezpie­czniejsza. Pliki cookie to małe pliki teks­towe, które umożliwiają ponowną identyfikację użyt­kownika. Są one przechowywane na kom­pu­terze użyt­kownika i zapi­sywane przez jego przeglądarkę. Większość plików cookie używanych przez G-U Polska sp. z o.o. to pliki tymczasowe. Zapisany jest w nich tzw. ID sesji, za pomocą któ­rego różne zapy­tania z przeglądarki można przy­pisać do jednej sesji. Dzięki temu w przypadku pow­rotu użyt­kownika na naszą stronę inter­ne­tową możliwa jest ponowna identyfikacja jego kom­pu­tera. Po opuszczeniu strony inter­ne­towej tymczasowe pliki cookie zostają automatycznie usu­nięte.

Oprócz tego G-U Polska sp. z o.o. stosuje stałe pliki cookie, które zawierają informacje o użyt­kownikach wie­lokrotnie odwiedzających stronę inter­ne­tową. Dzięki temu zapewnia się użyt­kowni­kowi optymalną pomoc w korzys­taniu ze strony inter­ne­towej, a w przypadku pono­wnej wizyty – uro­zmai­cenie i prezen­towanie nowych treści. Stałe pliki cookie ogra­niczają się do numeru identyfika­cyjnego. Natomiast nazwisko, adres IP itp. nie są zapi­sywane. Pliki cookie pomagają nam w zapew­nianiu bard­ziej przyjaznej dla użyt­kownika, efektywniejszej i bezpie­czniejszej puli informacji, pro­duktów i usług w Internecie. Ponadto służą nam do identyfikacji użyt­kowników w trakcie kolejnych wizyt na stronie, o ile posiadają u nas konto. Gdybyśmy z nich nie korzy­stali, użyt­kownicy w celu odwiedzenia strony musie­liby się pono­wnie logować.

Korzys­tanie z ofert możliwe jest także bez użycia plików cookie. Użyt­kownicy mogą dez­aktywować funkcję zapisu plików cookie w swojej przeglądarce, ogra­niczyć ją tylko do niektórych stron lub dokonać takich ustawień przeglądarki, by powiadamiała ona natychmiast o wysyłaniu nowych plików cookie. Mogą też wykasować te pliki ze swojego dysku twardego. Użyt­kownicy mają również możliwość kon­figu­racji przeglądarki zgodnie ze swoimi wymaga­niami i na przykład odmówić akcept­acji plików cookie innych firm. Zwra­camy uwagę, że w takim przypadku mogą oni nie mieć spos­obności korzys­tania ze wszystkich funkcji tej strony, a prezentacja strony i pomoc w korzys­taniu z niej będą ogra­niczone.

10. Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics – inter­ne­to­wego narzędzia do analizy staty­styk serwisów Google Inc. („Goo­gle“). Google Analytics używa plików cookie – plików teks­towych, które zapi­sywane są na kom­pu­terze użyt­kownika i umożliwiają analizę korzys­tania przez niego ze strony inter­ne­towej. Wygene­rowane przez pliki cookie informacje dotyczące korzys­tania przez użyt­kownika ze strony inter­ne­towej prze­kazywane są z reguły na serwer Google w USA i tam przechowywane.

W przypadku aktywacji anonimizacji adresów IP na tej stronie adres IP użyt­kownika zostaje jednak skrócony przez Google w obrębie krajów człon­kowskich Unii Euro­pejskiej lub na terenie innych krajów, które przystąpiły do Poro­zumienia o Euro­pejskim Obszarze Gos­podar­czym.Pełny adres IP zostaje prze­nie­siony na serwer Google w USA i tam skrócony tylko w wyjąt­kowych przypadkach. Na tej stronie funkcja anonimizacji adresów IP jest aktywna. Na pole­cenie ope­ra­tora tej strony Google wykorzystuje te informacje w celu prze­a­nalizowania sposobu korzys­tania ze strony, gene­rowania raportów dotyczących aktywności na stronie, a także świadczenia innych usług związ­anych z korzys­ta­niem ze strony inter­ne­towej oraz z Internetu na rzecz ope­ra­tora strony.

Adres IP użyt­kownika prze­kazany z przeglądarki w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi z Google. Użyt­kownicy mogą zab­lo­kować zapis plików cookie, doko­nując odpowied­nich ustawień przeglądarki, muszą jednak pamiętać o tym, że wówczas stracą możliwość korzys­tania z funkcji strony inter­ne­towej w pełnym zakresie. Ponadto mają prawo uniemożliwić reje­s­trowanie danych wygene­rowanych przez pliki cookie, dotyczących korzys­tania przez nich ze strony (łącznie z adresem IP) w Google, a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobier­ając i insta­lując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:

tools.google.com/dlpage/gaoptoutJako alter­natywa dla dodatku add-on do przeglądarki lub w przeglądarkach na urządze­niach mobilnych można skorzy­stać z następującego linku do Google Analytics Włączanie pliku cookie typu opt-out w przypadku Google Analytics Włączenie pliku cookie typu opt-out powo­duje zab­lo­kowanie możliwości reje­s­trowania danych przez Google Analytics w ramach tej strony inter­ne­towej (opt-out funkcjonuje tylko w konkretnej przeglądarce i jedynie w odnie­sieniu do tej domeny). Plik cookie typu opt-out jest przechowywany na urządzeniu użyt­kownika. W przypadku usu­nięcia tych plików cookie w tej przeglądarce trzeba pono­wnie wybrać link. Pod­stawę prawną gromadzenia i przechowywania powyższych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane są usuwane po upływie 14 miesięcy.

10a. Google Maps

Strona inter­ne­towa korzysta z Google Maps API w celu wizu­alnej prezentacji informacji geo­gra­ficznych. Podczas używania Google Maps Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane dotyczące korzys­tania z funkcji map przez użyt­kowników stron inter­ne­towych. Bard­ziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć pod poniższym linkiem: Zasady ochrony danych Google. Tam, w centrum ochrony danych osobowych, użyt­kownik może dokonać ustawień, dzięki którym dane będą wykorzy­stywane zgodnie z jego wyo­braże­niem. Warunki korzys­tania z Google Maps są dostępne tutaj „Warunki korzystania z Google Maps”

11. YouTube

Nasza strona w celu zagnieżdżania filmów korzysta z usług dostawcy YouTube LLC , 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, rep­rezen­towanego przez Google Inc., 1600 Amphi­theatre Parkway, Moun­tain View, CA 94043, USA. Zazwyczaj już przy wywoływaniu strony z zagnieżdż­onym filmem następuje wysłanie adresu IP użyt­kownika do serwisu YouTube i zai­n­s­talowanie plików cookie na jego kom­pu­terze. Jednak filmy poch­odzące z serwisu YouTube i wykorzy­stywane na naszej stronie inter­ne­towej są zagnieżdżone w zaawansowanym trybie ochrony danych (wprawdzie YouTube nawiązuje kon­takt z plat­formą „Double Klick” firmy Google, ale zgodnie z Poli­tyką prywatności analiza danych osobowych nie ma miejsca). Po klik­nięciu filmu adres IP użyt­kownika jest prze­kazywany do serwisu YouTube, który tym samym dowiaduje się, że użyt­kownik go oglądał. Po zalogowaniu się do serwisu YouTube ta informacja zostaje przy­pisana do konta użyt­kownika (można tego uniknąć, wylogowując się z niego przed wywoła­niem filmu). Bard­ziej szczegółowe informacje są dostępne w Poli­tyce prywatności YouTube, którą można znaleźć pod linkiem www.google.de/intl/de/policies/privacy/> W ramach zagnieżdżania zastosowanie znajduje usługa DoubleClick firmy Google Inc., 1600 Amphi­theatre Parkway, Moun­tain View, CA 94043, USA („Google”). DoubleClick używa plików cookie w celu zap­rezen­towania użyt­kowni­kowi ogłoszeń reklamowych. Dodat­kowo do przeglądarki wysyłającej zapy­tanie przy­pisany zostaje pseudoni­mi­czny numer identyfika­cyjny (ID), który umożliwia sprawdzenie, które ogłoszenia zostały w niej wyświet­lone, a które wywołane. Pliki cookie nie zawierają informacji osobowych. Stosowanie plików cookie DoubleClick umożliwia jedynie włączanie ogłoszeń na pod­stawie poprzed­nich wizyt na naszej stronie inter­ne­towej lub na innych. Informacje wygene­rowane poprzez pliki cookie prze­syłane są za pośred­nictwem Google na serwer w USA i tam przechowywane. Prze­syłanie danych przez Google osobom trzecim odbywa się wyłącznie na pod­stawie prze­pisów ustawowych lub w ramach przetwarzania danych zamówienia. Użyt­kownicy mogą zab­lo­kować przechowywanie plików cookie poprzez doko­nanie odpowied­nich ustawień w przeglądarce ( Zarządzanie plikami cookie w przeglądarce internetowej ). Należy jednak pamiętać o tym, że w takim przypadku nie będzie można korzy­stać ze wszystkich funkcji naszych stron inter­ne­towych w pełnym zakresie. Poprzez doko­nanie odpowied­nich ustawień wyświetlania użyt­kownik określa, które wyświetlenia w Google chce wid­zieć. Ponadto może on dez­aktywować per­so­nalizację wyświetleń. Jednak mimo dez­aktywacji per­so­nalizacji wyświetleń, będzie w dalszym ciągu wid­zieć wyświetlenia z powodu czyn­ników, takich jak przybliżona lokalizacja, która jest ustalana na pod­stawie adresu IP, typ przeglądarki oraz ostatnio wys­zu­kiwane pojęcia. Możliwe jest także zarządzanie plikami cookie wielu firm, które są stosowane w przypadku reklam online. Służą temu odpowiednie narzędzia opracowane w ramach pro­gramów samo­re­gulacji w wielu krajach, np. ame­rykańska strona aboutads.info choices lub strona unijna Your Online Choices. Bard­ziej szczegółowe informacje dotyczące korzys­tania z danych Google udostępnia na następującej stronie: policies.google.com/privacy/partners

12. News­letter

Gdy kli­enci chcą otrzymywać news­letter ofe­rowany na stronie inter­ne­towej, G-U Polska sp. z o.o. potrze­buje adresu e-mail i informacji, które pozwa­lają na zwe­ryfi­k­owanie, że osoba, do której należy dany adres e-mail, zgadza się na jego otrzymywanie (metoda double opt-in). Przy zapi­sywaniu się na news­letter reje­s­trujemy adres IP kom­pu­tera używanego przez daną osobę w momencie zgłas­zania, nadany przez dostawcę usług inter­ne­towych (ISP) oraz datę i godzinę zgłoszenia. Zapi­sanie tych danych jest konie­czne do późniejszego wstecznego prześ­ledzenia kwestii (możli­wego) nadużycia e-maila danej osoby i dla­tego stanowi zabezpie­czenie dla osób odpowied­zi­alnych za przetwarzanie. Dane gromadzone w ramach zgłas­zania się do news­lettera są wykorzy­stywane wyłącznie w celu jego wysyłania. Ponadto sub­skrybenci news­lettera mogą otrzymywać za pośred­nictwem e-maila informacje konie­czne do realizacji usługi news­lettera lub reje­s­tracji. Taka konie­czność występuje na przykład w przypadku zmian w ofercie news­lettera lub zmiany warunków technicznych. Użyt­kownicy mogą w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec pseudonimizowanej analizy dok­o­nywanej na potrzeby uleps­zania oferty poprzez przesłanie krótkiej informacji na adres -marketing@gupolska.pl. Mają także możliwość zrezygnowania z sub­skrypcji. Zgoda na przechowywanie danych udzielona nam w momencie wyrażenia chęci otrzymywania news­lettera może w każdej chwili zostać odwołana. W celu jej ewen­tual­nego wycofania w każdym news­letterze znajduje się odpowiedni link. Ponadto istnieje możliwość anulowania w każdej chwili zgłoszenia do wysyłania news­lettera bezpośrednio na stronie inter­ne­towej admi­ni­s­t­ra­tora danych lub poprzez poin­formowanie go o tym w inny sposób.

13. Dalsze informacje

Użyt­kownik przyjmuje do wia­domości, że zgodnie z obe­cnym stanem tech­niki nie jest możliwe zagwa­ran­towanie cał­kowitej ochrony danych w trakcie ich trans­misji. Musi zatem sam zadbać o bezpie­czeństwo danych wprowa­dz­anych przez niego do Internetu.
Zaufanie użyt­kowników jest dla G-U Polska sp. z o.o. bardzo istotne. W związku z czym G-U Polska sp. z o.o. chętnie służy wszelką pomocą w kwestii przetwarzania danych osobowych. W przypadku pytań, na które nie można znaleźć odpowiedzi w niniejszej Poli­tyce prywatności, lub potrzeby uzyskania bard­ziej szczegółowych informacji dotyczących konkretnej kwestii zawsze można wysłać wia­domość na następujący adres e-mail: okucia@gupolska.pl