Zariadenia na odvod dymu a tepla (ZODT)

Dym, vznikajúci počas požiaru, predstavuje najväčšiu hrozbu pre ľudí i budovu. Práve preto má mimoriadny význam rýchly a bezpečný odťah dymu. Zariadenia na odvod dymu a tepla ako pevná súčasť preventívnej protipožiarnej ochrany pritom preberajú najdôležitejšiu úlohu: V prípade požiaru odvádzajú z budovy splodiny horenia, nebezpečné oxidy, ako i tepelnú energiu. Tak udržiavajú únikové a záchranné cesty bez dymu a umožňujú tým aktívnu aj pasívnu záchranu. Okrem toho bránia tepelnému namáhaniu stavebného telesa horúcimi splodinami a následnému poškodeniu budovy.

Komponenty zariadenia na odvetrávanie tepla a splodín horenia

Skupina Gretsch-Unitas ponúka veľký sortiment navzájom zladených systémových komponentov – od elektromotorických reťazových a vretenových pohonov, cez ZODT centrály, až po rozsiahly sortiment príslušenstva. Súčasťou tohoto sortimentu sú aj kompletné otváracie systémy pre sklopné, vyklápacie, ako i otváravé okná, otvárajúce sa dovnútra či von.

Zariadenia na odvod dymu a tepla sú vhodné nielen na odvod dymu v prípade požiaru, ale aj na denné vetranie a pokrývajú tak takmer všetky možné aplikačné požiadavky.

Elektrické riadenie (centrála ZODT)

Elektrické riadenie odvádzania dymu a tepla zaisťuje kompaktná ZODT centrála. Táto je vybavená rozsiahlymi nastavovacími a aplikačnými funkciami, tak aj prehľadnými stavovými hláseniami prostredníctvom LED ukazovateľov. Okná, dymové klapky alebo svetelné kupoly sa otvárajú a zatvárajú pomocou elektrických pohonov.

Riadenie ventilačnej funkcie zaisťujú ventilačné snímače, riadenie v daždi a vetre, alebo časový spínač, v prípade alarmu manuálne ZODT tlačidlo, alebo automatický dymový resp. tepelný hlásič. Okrem toho je možné pripojenie výstražnej signalizácie.

ZOTSH

U zariadení na prirodzený odvod dymu a tepla (ZOTSH) je prvok skúšaný a certifikovaný podľa STN EN 12101-2 spoločne s pohonom ako kompletný systém. Skupina Gretsch-Unitas ponúka systémové riešenia ZOTSH s otestovanými, certifikovanými komponentmi pre drevené profily a hliníkové profily Euronut veľkých systémových domov vo všetkých bežných typoch otvárania.

Rauch- und Wärmeabzugsanlage

Odťah dymu

Pod pojmom odťah dymu sa rozumie odvod dymov pri požiari (odvod tepla) za účelom umožnenia nízkodymovej vrstvy v blízkosti podlahy a tým bezpečného využitia únikových a záchranných ciest.
Výrobky, ktoré sa na to používajú, sú stavebné výrobky dôležité z hľadiska bezpečnosti, ktoré sú upravené v zozname stavebných noriem B, časť 1 podľa DIN EN 12101-2.
V týchto prípadoch sa musí ZOTSH použiť ako súčasť ZODT.

Miesta použitia:

  • Zhromaždiská
  • Veľké sklady
  • Priemyselné stavby

Odvádzanie dymu

Systémy odsávania dymu na schodiskách sa označujú ako odvádzanie dymu. Slúžia ako odťah dymov v podobe studeného dymu. Výrobky, ktoré sa na to používajú, nie sú stavebné výrobky dôležité z hľadiska bezpečnosti, ktoré sú upravené v zozname stavebných noriem C, časť 3.10.
Projektovanie sa vykonáva podľa špecifikácií platných štátnych stavebných predpisov (LBO). Rozhodujúca je okrem iného poloha, veľkosť a šírka otvoru plôch na odvod dymu, ako aj počet a poloha automatických a manuálnych spúšťacích zariadení.

Miesta použitia:

  • Schodisko

Aby žiadne otázky nezostali nezodpovedané

Ak máte nejaké otázky alebo potrebujete bližšie informácie, napíšte nám – radi vám pomôžeme.

Kontaktujte nás teraz
[Translate to Slovenčina:] Beratung bei der GU-Gruppe